Het Toetsingskader is een van de instrumenten die het Zorginstituut inzet om de kwaliteitsverbetering van zorg te stimuleren. Het bevat de criteria waaraan kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten moeten voldoen voor opname in het Register.

Aan de hand van deze criteria beoordeelt het Zorginstituut of een kwaliteitsinstrument een verantwoorde beschrijving is van goede zorg (bij kwaliteitsstandaarden) of dat het een verantwoord middel is voor het krijgen van een indicatie van de verleende zorgkwaliteit (bij meetinstrumenten). Met de criteria vraagt het Zorginstituut aandacht voor onderwerpen van publiek belang, zoals gegevensuitwisseling, Samen Beslissen en uitkomstinformatie, en is de afstemming tussen alle relevante partijen in de zorg (hierna: partijen) een voorwaarde om afspraken over goede zorg te maken.

Op deze manier stimuleert het Zorginstituut kwaliteitsverbetering van zorg en de onderlinge aansluiting van kwaliteitsinstrumenten in het Register.

Meer informatie over het aanbieden van kwaliteitsinstrumenten aan het Zorginstituut voor opname in het Register

Toetsingskader 3.0: criteria voor kwaliteitsinstrumenten

Het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten 3.0 bestaat uit twee sets criteria: een voor kwaliteitsstandaarden en een voor meetinstrumenten.

Iedere set bevat de geldende criteria. Bij elk criterium staan de bijbehorende aanbiedingsvragen waarmee partijen zich bij aanbieding van hun kwaliteitsinstrument moeten verantwoorden voor de manier waarop zij aan het criterium hebben voldaan. Verder staat bij elk criterium een toelichting waarin is aangegeven waarop het Zorginstituut toetst.

In het inleidende deel van Toetsingskader 3.0 staan de definities van de termen ‘kwaliteitsstandaard’ en ‘meetinstrument’. En een toelichting op de reikwijdte, het doel en de toepassing van het Toetsingskader. Tot slot bevat Toetsingskader 3.0 een verklarende woordenlijst waarin sleutelbegrippen zijn gedefinieerd.

Ontwikkeltools: ondersteuning bij ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten

In het Toetsingskader kunnen partijen de criteria vinden waaraan het Zorginstituut kwaliteitsinstrumenten toetst. Al tijdens de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard of meetinstrument kunnen zij dus rekening houden met deze criteria.

Om partijen hierin te ondersteunen beheert het Zorginstituut de zogenaamde ontwikkeltools. Dat is een verzameling hulpmiddelen voor de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsinstrumenten. In de ontwikkeltools zitten onder andere handreikingen die partijen ondersteunen bij het:

Consultatie conceptversie Toetsingskader 3.0

Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, herziet het Zorginstituut regelmatig zijn visie op het stimuleren van kwaliteitsverbetering van zorg met het Register en Toetsingskader. Dit gebeurt in samenwerking met partijen in de zorg die zich bezighouden met het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. De meest recente herziening van de visie is in december 2018 afgerond.

Op basis van deze visie en de opgedane ervaringen met de toepassing van het Toetsingskader en het Register, heeft het Zorginstituut het Toetsingskader in de periode januari 2019 tot en met maart 2021 herzien. Onderdeel van de herziening was een schriftelijke openbare consultatie van de conceptversie van Toetsingskader 3.0 in de periode van 23 januari tot en met 19 februari 2020. Als aanvulling daarop is op 12 maart 2020 in een consultatiebijeenkomst het ontvangen commentaar besproken met de partijen die hadden gereageerd. De ontvangen reacties van partijen staan in het document ‘Consultatiereacties’. Hoe het Zorginstituut het ontvangen commentaar heeft verwerkt in de definitieve versie van het Toetsingskader 3.0, staat in het ‘Reactiedocument’.