Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Voor 6 spoedindicaties (CVA, AMI, RAAA, geboortezorg, heupfractuur en multitrauma) zijn indicatoren vastgesteld. Deze staan op de Transparantiekalender en verplicht ziekenhuizen om data aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Actuele versie

Meer informatie over spoedzorgtraject

Documenten

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Organisatie van Spoedzorg verslagjaar 2019

PDF-document 32,64 KB

Indicatorgids 30-11-2018

Toetstabel + getoetste indicatorgids Organisatie van Spoedzorg verslagjaar 2019

PDF-document 231,38 KB

Rapport 30-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Spoedzorg verslagjaar 2018

PDF-document 149,4 KB

Indicatorgids 11-07-2018

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Spoedzorg verslagjaar 2017

PDF-document 200,62 KB

Indicatorgids 04-12-2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Spoedzorg verslagjaar 2016

PDF-document 452,12 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Aanbiedingsformulier SEH verslagjaar 2015

PDF-document 545,31 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Spoedeisende hulp (versie 1) verslagjaar 2015

Excel-document 23,14 KB

Indicatorgids 01-10-2015

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorginstituut Nederland (ZIN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De organisatie van de spoedzorg is al jaren punt van aandacht bij zorgorganisaties, zorgaanbieders, zorgvragers en zorgverzekeraars. Het is partijen steeds niet gelukt om hier overeenstemming over te krijgen. Het Zorginstituut heeft haar doorzettingsmacht ingezet en heeft de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) gevraagd om haar te adviseren over de prestatie-indicatoren en (volume)normen voor de zes spoedindicaties.

De ACK heeft op haar beurt een Tijdelijke Expertcommissie Spoedzorg (kortweg de Expertgroep) ingesteld met het verzoek om een advies te geven in hoeverre de door partijen voorgedragen indicatorensets adequaat zijn voor het kunnen beoordelen van de kwaliteit van spoedzorg en of er aanvullingen of wijzigingen van indicatoren nodig zijn.

De Expertgroep heeft voor ieder van de zes spoedindicaties een indicatorenset vastgesteld waarmee de kwaliteit van de spoedzorg kan worden aangetoond. Daar is een consultatiefase aan vooraf gegaan. Het traject heeft geresulteerd in:

  • het overnemen van 26 indicatoren die in november 2014 zijn aangedragen door partijen en die al worden gepubliceerd via de Transparantiekalender of verplicht worden aangeleverd voor de IGZ-basisset voor ziekenhuizen;
  • het aanwijzen van 22 nieuwe indicatoren, die voor een deel al wel geregistreerd worden;
  • aanbevelingen voor doorontwikkeling van de indicatoren en relatie met de spoedzorgketen.

De combinatie van bestaande en nieuwe indicatoren vraagt om een gefaseerde invoering van registratie en publicatie van indicatoren. De bestaande indicatoren kunnen op de gebruikelijke wijze worden uitgevraagd en zullen vanaf verslagjaar 2015 beschikbaar zijn (d.w.z. aanleveren mei 2016). Ook zijn twee van de nieuwe (structuur)indicatoren al op de Transparantiekalender voor verslagjaar 2015 geplaatst. Het merendeel van de indicatoren zal beschikbaar zijn vanaf verslagjaar 2016 (aanleveren mei 2017). Enkele indicatoren worden voor (door)ontwikkeling op de Meerjarenagenda geplaatst.

Werkinstructie

Een deel van de indicatoren zijn opgenomen in bestaande sets, waarvoor werkinstructies beschikbaar zijn. Voor de overige indicatoren zal ZIN werkinstructies opstellen.

Methodologische eigenschappen

In het rapport ‘Spoed moet goed’ wordt voor een deel van de nieuwe of bestaande indicatoren onderbouwing voor inhoudsvaliditeit gegeven. Verdere informatie over betrouwbaarheid en validiteit ontbreekt.

Procesbeschrijving

Er wordt verwezen naar een bestaande procesbeschrijving van vorig jaar waarin de landelijke gegevensverzameling, bewerking en doorlevering aan Zorginstituut Nederland (ZIN) wordt beschreven. Er moeten echter nog wel aanvullende afspraken worden gemaakt over het registreren en aanleveren van gegevens.

Voor alle indicatoren geldt dat aanlevering mogelijk moet worden gemaakt via het landelijk portaal van DHD. Dit portaal wordt beheerd door DHD in opdracht van NVZ en NFU. Via deze partijen moet opdracht worden verstrekt aan DHD om hun portaal uit te breiden met de invulvragen voor de spoedzorg.
Samengevat zijn er 4 soorten aanleverroutes voor de spoedzorgindicatoren:

Invulvragen

Een aantal structuur en proces indicatoren kunnen worden geregistreerd door middel van invulvragen in het landelijk portaal voor ziekenhuizen.

Andere registraties

Een aantal indicatoren wordt geregistreerd in bestaande registraties: de Landelijke Trauma Registratie (LTR), de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) en Stichting Perinatale Audit Nederland (Perined). Hier kan ervoor gekozen worden om instellingen handmatig de gegevens uit deze registraties te laten invullen in het landelijk portaal bij DHD, of voor het automatisch doorleveren van deze gegevens. In dat laatste geval moet er afstemming plaatsvinden tussen de betreffende registratie en de landelijk portaal (van DHD).

IGZ

Een deel van de indicatoren wordt reeds uitgevraagd door de IGZ; het verdient aanbeveling om met de IGZ in overleg te treden om doorlevering van deze gegevens mogelijk te maken zodat instellingen deze maar één keer hoeven te registeren.

Bestaande indicatorsets

Een paar indicatoren wordt al aangeleverd aan ZIN via andere indicatorsets. Om deze indicatoren als spoedzorg aan te merken wordt het indicatorthema op de transparantiekalender uitgebreid met ‘spoedzorg’.

Meerjarenagenda

Een aantal indicatoren worden voor (door)ontwikkeling op de Meerjarenagenda geplaatst.