Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Het kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 is een beoordelingskader en verbeterinstrument voor de kwaliteit van zowel spoedeisende- als planbare ambulancezorg en is gericht op aansluiting met de keten. Het kader is van toepassing op het hele ambulancezorgproces, van de aanname en beoordeling van de zorgvraag door de centralist in de meldkamer tot en met de overdracht van de patiënt aan andere zorgverleners. Het kwaliteitskader bestaat uit een samenhangende set van inhoudelijke- en procesmatige kwaliteitssignalen die de kwaliteit van de ambulancezorg en samenwerking met ketenpartners inzichtelijk en toetsbaar maken.

Het kwaliteitskader Ambulancezorg biedt ambulancezorgprofessionals inzicht in wat zij nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Voor patiënten maakt het kader duidelijk wat zij kunnen verwachten van ambulancezorg. Zorgverzekeraars kunnen het kader tot slot gebruiken in hun gesprekken met ambulancezorgaanbieders over de inkoop van zorg, maar ook om de kwaliteit van zorg bespreekbaar en beheersbaar te maken.

Het vervolg

Het kwaliteitskader 1.0 is een nieuwe stap voorwaarts om de kwaliteit van de ambulancezorg inzichtelijk te maken, te verantwoorden en waar nodig te verbeteren. Vanaf 2020 zijn deze stappen, en de uitkomsten, transparant. De vervolgstappen in de jaren daarna zullen leiden tot een 2.0 versie van het kader met in 2023 definitieve normen, een volledige set van signalen en een nieuw implementatieplan voor de daaropvolgende jaren.

Betrokken partijen

  • Ambulancezorg Nederland (AZN) (penvoerder)
  • Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het kwaliteitskader Ambulancezorg is op 12 december 2019 tripartiet aangeboden aan Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitskader is tripartiete opgesteld door de relevante partijen en is met instemming van deze partijen aangeboden aan het Register. Het kader sluit aan bij het kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Toelichting proces

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) en ambulancezorgprofessionals zetten zich samen met hun ketenpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren. De kwaliteit van de ambulancezorg wordt momenteel echter op slechts enkele signalen, zoals de aanrijtijd, beoordeeld. Een bredere set kwaliteitssignalen doet de zorg die ambulancezorgprofessionals aan patiënten verlenen meer recht. AZN heeft daarom, samen met diverse ketenpartners, het eerste landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de kwaliteitssignalen is gekeken naar patiëntervaringen, pijnmeting en behandeling, tijdigheid en samenwerking met ketenpartners. De zeven uitgangspunten van goede zorg (Nota goede ambulancezorg, 2018) vormen de basis van de signalen. Het hele ambulanceproces is meegenomen bij het bepalen van de signalen: van het aannemen en beoordelen van de zorgvraag door de meldkamercentralist ambulancezorg, de zorg aan- en het vervoer van de patiënt tot en met de overdracht van de patiënt aan een andere zorgverlener.  
Vanaf 2020 zijn 13 kwaliteitssignalen meetbaar, de andere 13 worden de komende drie jaar geoperationaliseerd.

Beschrijving zorg en organisatie

De zeven uitgangspunten voor goede ambulancezorg vormen de inhoudelijke basis voor het kwaliteitskader ambulancezorg. Deze omvatten het gehele zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt: bereikbaar en beschikbaar, patiëntgericht, veilig, professioneel, afgestemd met ketenpartners, continu geëvalueerd en waar nodig verbeterd, en geleverd door zorgorganisaties die hun organisatie op orde hebben.
Dit heeft geleid tot 26 signalen, waarvan er 13  in 2020 meetbaar zijn. De andere 13 signalen worden volgens een doorontwikkelagenda geoperationaliseerd, wat in 2023 resulteert in versie 2.0 met definitieve streefwaarden en minimale waarden, een volledige set signalen en een nieuw implementatieplan. 

Het kader richt zich op zowel de spoedeisende als de planbare ambulancezorg en heeft betrekking op het gehele ambulancezorgproces. Bij een aantal signalen staat dit expliciet centraal: Mobiel zorgconsult (EHGV) en opnieuw ambulancezorg, CVA- en STEMI-doorlooptijd, CVA- en STEMI-doorlooptijd, Aansluiting werkdiagnose ambulancezorg op SEH en Multitraumapatiënt naar juiste zorgplek. 

Leren en verbeteren

Het landelijke kwaliteitskader ambulancezorg 1.0 is voor de sector ambulancezorg een grote stap voorwaarts, omdat het de focus verlegt van tijd naar kwaliteit. Dankzij de 26 nieuwe kwaliteitssignalen kan zowel de ambulancezorg geleverd door ambulancezorgprofessionals en RAV’s, als de samenwerking met ketenpartners, inzichtelijk en toetsbaar gemaakt worden en waar nodig verbeterd.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Het kwaliteitskader bevat alle onderdelen die op grond van het Toetsingskader bij een kwaliteitsstandaard horen, zoals een implementatieplan en een doorontwikkelagenda. Een patiëntenversie wordt opgesteld.