Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000073
Gerelateerd

Omschrijving

Voor 6 spoedindicaties (CVA, AMI, RAAA, geboortezorg, heupfractuur en multitrauma) zijn indicatoren vastgesteld. Deze staan op de Transparantiekalender en verplicht ziekenhuizen om data aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Indicatoren

 • 1 Is op deze ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA direct inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch dossier? INID002511

 • 2 Heeft deze ziekenhuislocatie schriftelijk vastgelegde afspraken over samenwerking met ketenpartners (huisarts, Regionale Ambulancevoorziening, niet-PCI-centra)? INID007381

 • 2a Bent u een level 1 traumacentrum conform de levelcriteria van de NVT? INID002512

 • 2b Zo ja, is er in uw traumacentrum 24/7 een traumateam beschikbaar conform de levelcriteria van de NVT? INID002513

 • 3 Aantal multitraumapatiënten (Injury Severity Score >15) opgevangen op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van de ziekenhuislocatie in het verslagjaar. INID007409

 • 3b Zo ja, worden deze afspraken jaarlijks geëvalueerd? INID007382

 • 4 Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures? INID007383

 • 4 Percentage van alle multitraumapatiënten (Injury Severity Score >15) die worden opgenomen in de regio dat direct in het regionale traumacentrum gepresenteerd wordt. INID007410

 • 5 Zijn op uw ziekenhuislocatie 24/7 een bed op de afdeling Intensive Care en een intensivist direct beschikbaar? INID007414

 • 5a Hoeveel STEMI-patiënten zijn er in het verslagjaar in uw ziekenhuis op de SEH of CCU gepresenteerd? (zelfverwijzers/huisarts/ambulancedienst)? INID007384

 • 5b Hoeveel van deze patiënten zijn vervolgens vervoerd naar het PCI-centrum? INID007385

 • 6 Heeft u een WBMV-vergunning? INID007386

 • 6 Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 de mogelijkheid voor het direct uitvoeren van een acute Endovasculair Aneurysma Repair (EVAR) procedure? INID007416

 • 7a Hoeveel PCI-procedures bij patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct werden er in het verslagjaar uitgevoerd? INID007387

 • 7b Wanneer worden deze PCI-procedures bij patiënten met een STEMI uitgevoerd? INID007388

 • 7c Indien alleen tijdens kantooruren: wordt de zorg door een regionaal PCI-centrum overgenomen (vastgelegd in een protocol) buiten kantooruren? INID007389

 • 7d Zo ja, welk centrum? INID007390

 • 7e Zo nee, welke waarborgen zijn er dan voor het veilig opvangen van patiënten? INID007391

 • 8 Hoeveel interventiecardiologen participeren in de acuut infarct zorg in uw centrum? INID007392

 • 9a Sterfte na PCI voor STEMI: welke sterftemaat gebruikt u voor deze indicator? INID007393

 • 9b Percentage patiënten dat na PCI voor STEMI is gestorven. INID007394

 • 9c Welke maat gebruikt u voor deze indicator: door-to-needle time of door-to-balloon time? INID007395

 • 9d Gemiddelde door-to-needle time of door-to-balloon time in minuten. INID007396

 • 10 CVA: Zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken met neurochirurgen en interventieradiologen over overplaatsing c.q. interne afspraken m.b.t. acute behandelingen? INID007397

 • 11 CVA: Zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) over snelle verwijzing? INID007398

 • 17 Is binnen de ziekenhuislocatie een behandelteam heupfractuur bestaande uit voor trauma gecertificeerd chirurg of orthopeed en klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde beschikbaar? INID007404

 • 20 Wat is de gemiddelde en mediane doorlooptijd van aankomst op de SEH tot OK voor patiënten ASA I en ASA II met een heupfractuur? INID007407

  Subindicatoren
 • 24 Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een operatiekamer direct beschikbaar? INID007411

 • 24a Zo ja, voldoet de OK voor multitraumapatiënten aan de NVT-criteria voor level 1 ziekenhuizen? INID007412

 • 24b Zo ja, beschikt deze OK voor RAAA-patiënten over state of the art doorlichtingsfaciliteiten (d.w.z. met high-end doorlichtingsapparatuur met subtractiemogelijkheid en roadmap)? INID007413

 • 26 Aantal patiënten dat een endovasculaire/open behandeling van de aorta (dus ook alle aortaoperaties binnen segment A (boog), B (descendens/suprarenaal) en C (infrarenaal), primair en redo, electief en acuut) ondergaat. INID007415

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.