Status
Niet in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000058
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument meet de kwaliteit van de GGZ. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Basisset veiligheidsindicatoren GGZ uit Register

De basisset veiligheidsindicatoren wordt sinds verslagjaar 2021 niet meer aangeleverd bij het Zorginstituut. Dit meetinstrument is uitgeschreven uit het Register (zie nieuwsbericht).

Indicatoren

 • 1.2.a Het percentage cliënten waarbij de behandeling naar het oordeel van de cliënt heeft geleid tot verbetering en/of stabilisatie van de klachten. INID000999

 • 1.2.b Het percentage DBC's waarbij effectiviteit van zorg op systematische wijzeis gemeten, per zorgdomein (=respons per zorgdomein). INID001000

  Subindicatoren
 • 1.2.d De mate van verandering in de ernst van de problematiek bij systematisch gemetencliënten. Gemeten per zorgdomein INID001001

  Subindicatoren
 • 1.3.b De mate van verandering in het dagelijks functioneren bij systematisch gemetencliënten. Gemeten per zorgdomein. INID001002

  Subindicatoren
 • 1.4.c De mate van ervaren kwaliteit van leven bij systematisch gemeten cliënten. Gemeten per zorgdomein INID001003

  Subindicatoren
 • 1.7 Het percentage behandeltrajecten (uitgedrukt in DBC of ZZP) dat eenzijdig door cliënt (tegen het advies van de behandelaar) werd beëindigd. INID001004

 • 1.a Percentage cliënten dat bij aanvang van de opname binnen één maand aantoonbaar somatisch gescreend is volgens een vastgelegde procedure. INID001005

 • 1.b Percentage langdurig opgenomen cliënten dat jaarlijks aantoonbaar somatisch gescreend is volgens een vastgelegde procedure INID001006

 • 2 Percentage clienten dat na onstlag uit kliniek bij dezelfde zorgaanbieder binnen twee weken contact heeft INID001007

 • 3.3 Percentage cliënten dat informed consent ervaart, tot uiting komend in: een vastgelegd behandelplan/begeleidingsplan en een vastgelegde toestemming van de cliënt. INID001012

 • 3.4 Percentage cliënten dat keuzevrijheid ervaart bij: de aangeboden mogelijkheid tot het kiezen van de eigen behandelaar en de aangeboden mogelijkheid tot het kiezen uit het geboden zorgaanbod. INID001013

 • 3.5 Percentage cliënten dat aangeeft dat de behandeling/begeleiding voldoet aan de eigenzorgwensen: juiste aanpak van de behandeling/begeleiding voor de klachten van de cliënt en het naar wens van de cliënt uitvoeren van het behandel- of begeleidingsplan. INID001014

 • 3.6 Het percentage cliënten dat positief oordeelt over de evaluatie en eventuele bijstelling van het behandel- of begeleidingsplan. INID001016

 • 3.7 Het percentage cliënten dat een goede afstemming tussen de bij de behandeling/ begeleiding betrokken hulpverleners ervaart. INID001017

 • 3.9 Het percentage cliënten dat de noodzakelijke vragen positief heeft beantwoord. INID001018

 • 3.9 Het percentage cliënten dat de vraag 'bent u tevreden over uw woonsituatie /woonomstandigheden' met 'ja' heeft beantwoord. INID001019

 • 3.10 Het percentage cliënten dat aangeeft een adequate bejegening door de hulpverleners te ervaren. INID001020

 • 3.11 Het percentage cliënten dat aangeeft een adequate informatie- verstrekking door hulpverleners te ervaren. INID001021

 • 3.a Het percentage cliënten met voorgeschreven medicatie dat over een actueel medicatieoverzicht beschikt. INID001008

 • 3.b Type medicatiebewakingssysteem INID001009

 • 4.a Het gemiddeld aantal separaties per verblijfsdag INID001010

 • 4.b De separatieduur per opnameduur INID001011

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bij opname in het Register zijn 2 subindicatoren aan de bestaande indicatorset toegevoegd.