Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die op landelijk niveau inzicht geeft in gegevens over cliëntervaringen in de ambulante GGZ en VZ. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Zo kunnen cliënten mede op basis van deze informatie een keuze maken tussen verschillende zorgaanbieders. De indicatorenset is tripartiet opgesteld door patiëntenvereniging MIND, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz.

Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het voor zorgaanbieders verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids CQI ambulante GGZ en VZ worden de kwaliteitsindicatoren toegelicht en worden meetinstructies gegeven. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. Zodra deze data beschikbaar is, kunt u deze data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Let op: behalve cliëntervaringsindicatoren ambulante GGZ en VZ zijn voor GGZ zorgaanbieders ook de GGZ basisset veiligheidsindicatoren en GGZ Landelijk Kwaliteitsstatuut indicatoren van toepassing. Voor meer informatie kunt u de betreffende pagina’s raadplegen.

Betrokken partijen

  • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) (penvoerder)
  • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Nederlandse GGZ, MIND en ZN zijn betrokken bij de ontwikkeling van het meetinstrument en hebben dit gezamenlijk ingediend voor opname in het Register. PlatformMeerGGZ heeft ingestemd met deze indiening. Het Zorginstituut heeft het ingediende meetinstrument beoordeeld en deze voldoet aan alle relevante criteria van het Toetsingskader. Hiermee is een stap gezet om transparantie in de GGZ te vergroten.

De betrokken partijen gaan na de eerste aanlevering in september 2021 een evaluatie uitvoeren. Verbeterpunten uit deze evaluatie worden meegenomen voor doorontwikkeling van de indicatoren.

Werkinstructie

Bij de indicatorenset hoort een indicatorgids. In het aangeboden document wordt een toelichting op de indicatoren beschreven en er is een instructie hoe deze te meten.

Procesbeschrijving

In de indicatorgids is een procesbeschrijving over het verzamelen, bewerken en doorleveren opgenomen. Voor de aanlevering van deze indicatorenset zijn door de betrokken partijen afspraken gemaakt met Akwa.