Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000058
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument meet de kwaliteit van de GGZ. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren

 • 1.2.a Het percentage cliënten waarbij de behandeling naar het oordeel van de cliënt heeft geleid tot verbetering en/of stabilisatie van de klachten. INID000999

 • 1.2.b Het percentage DBC's waarbij effectiviteit van zorg op systematische wijzeis gemeten, per zorgdomein (=respons per zorgdomein). INID001000

  Subindicatoren
 • 1.2.d De mate van verandering in de ernst van de problematiek bij systematisch gemetencliënten. Gemeten per zorgdomein INID001001

  Subindicatoren
 • 1.3.b De mate van verandering in het dagelijks functioneren bij systematisch gemetencliënten. Gemeten per zorgdomein. INID001002

  Subindicatoren
 • 1.7 Het percentage behandeltrajecten (uitgedrukt in DBC of ZZP) dat eenzijdig door cliënt (tegen het advies van de behandelaar) werd beëindigd. INID001004

 • 1.a Percentage cliënten dat bij aanvang van de opname binnen één maand aantoonbaar somatisch gescreend is volgens een vastgelegde procedure. INID001005

 • 1.b Percentage langdurig opgenomen cliënten dat jaarlijks aantoonbaar somatisch gescreend is volgens een vastgelegde procedure INID001006

 • 2 Percentage clienten dat na onstlag uit kliniek bij dezelfde zorgaanbieder binnen twee weken contact heeft INID001007

 • 3.3 Percentage cliënten dat informed consent ervaart, tot uiting komend in: een vastgelegd behandelplan/begeleidingsplan en een vastgelegde toestemming van de cliënt. INID001012

 • 3.4 Percentage cliënten dat keuzevrijheid ervaart bij: de aangeboden mogelijkheid tot het kiezen van de eigen behandelaar en de aangeboden mogelijkheid tot het kiezen uit het geboden zorgaanbod. INID001013

 • 3.5 Percentage cliënten dat aangeeft dat de behandeling/begeleiding voldoet aan de eigenzorgwensen: juiste aanpak van de behandeling/begeleiding voor de klachten van de cliënt en het naar wens van de cliënt uitvoeren van het behandel- of begeleidingsplan. INID001014

 • 3.5 Percentage cliënten dat aangeeft dat de behandeling/begeleiding voldoet aan de eigenzorgwensen: juiste aanpak van de behandeling/begeleiding voor de klachten van de cliënt en het naar wens van de cliënt uitvoeren van het behandel- of begeleidingsplan. INID001015

 • 3.6 Het percentage cliënten dat positief oordeelt over de evaluatie en eventuele bijstelling van het behandel- of begeleidingsplan. INID001016

 • 3.7 Het percentage cliënten dat een goede afstemming tussen de bij de behandeling/ begeleiding betrokken hulpverleners ervaart. INID001017

 • 3.9 Het percentage cliënten dat de noodzakelijke vragen positief heeft beantwoord. INID001018

 • 3.9 Het percentage cliënten dat de vraag 'bent u tevreden over uw woonsituatie /woonomstandigheden' met 'ja' heeft beantwoord. INID001019

 • 3.10 Het percentage cliënten dat aangeeft een adequate bejegening door de hulpverleners te ervaren. INID001020

 • 3.11 Het percentage cliënten dat aangeeft een adequate informatie- verstrekking door hulpverleners te ervaren. INID001021

 • 3.a Het percentage cliënten met voorgeschreven medicatie dat over een actueel medicatieoverzicht beschikt. INID001008

 • 3.b Type medicatiebewakingssysteem INID001009

 • 4.a Het gemiddeld aantal separaties per verblijfsdag INID001010

 • 4.b De separatieduur per opnameduur INID001011

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bij opname in het Register zijn 2 subindicatoren aan de bestaande indicatorset toegevoegd.