Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Het Generieke Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg dient als beschrijving van voor de cliënt goede hulpmiddelenzorg. Het geeft handvatten voor het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor gebruikers van specifieke categorieën hulpmiddelen, met als doel:

 • de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in de thuissituatie voor de cliënt eenduidig, transparant en aantoonbaar te verbeteren;
 • te beschrijven hoe de keuze voor het juiste hulpmiddel, dat wil zeggen passend bij het functioneringsprobleem of behandeling van een aandoening, afgestemd op de functioneringsgerichte behoefte van de cliënt, tot stand behoort te komen;
 • te zorgen voor een brede keuze tegen een goede kwaliteit en aanvaardbare kosten (doelmatigheid;.
 • te kunnen dienen als leidraad voor het toezicht op de invulling van de zorgplicht zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet;
 • eenduidige taal te hanteren. Hiertoe is een woorden- begrippenlijst opgesteld. Deze bevat meer termen dan in dit stuk gebruikt (bijlage 2).

Dit Generiek Kwaliteitskader betreft de keuze van hulpmiddelen in de thuissituatie, zoals opgenomen in de Zvw (Zorgverzekeringswet). Voor hulpmiddelen die onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vallen en hulpmiddelen die in een intramurale setting worden verstrekt, is dit Kader vooralsnog niet bedoeld.

Het opstellen van een door het veld gedragen Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg biedt alle relevante stakeholders duidelijkheid over de uitgangspunten van goede hulpmiddelenzorg. De doelgroep bestaat uit cliënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten. Zo kunnen zij gezamenlijk afspraken maken over taken en verantwoordelijkheden in verschillende samenwerkingsverbanden.

Documenten

Documenten bij kwaliteitsstandaard

Aanbiedingsformulier Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg

PDF-document 475,94 KB

Aanbiedingsformulier 01-08-2017

Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg

PDF-document 639,11 KB

Kwaliteitsinstrument 30-06-2017

CQI Indicatiestelling AWBZ Vragenlijst Versie 2.0

Word-document 270,47 KB

Vragenlijst

Betrokken partijen

 • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
 • Bekkenbodem4All
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Diagned
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
 • Federatie van technologie branches (FHI)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Nefemed
 • Stomavereniging
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Betrokken partijen

Het GKH is tot stand gekomen vanuit drie werkgroepen met specifieke hulpmiddelen: stoma, continentie en bloedglucosemeters. De Patiëntenfederatie heeft wel haar achterban geraadpleegd mbt het GKH. Echter, voor hulpmiddelen categorieën zouden andere partijen aan tafel moeten zitten.

Beschrijving zorg & organisatie

Het GKH is met name richtinggevend; de meer concrete invulling vindt zijn plaats in specifieke modulen hulpmiddelenzorg.
Het uitgangspunt van functioneringsgericht voorschrijven op basis van de drie ICF perspectieven leidt tot een versterking van de zelfmanagement of eigen regie mogelijkheden van de patiënt of cliënt.
Een potentiële inconsistentie zou gelegen kunnen zijn in een nog niet in beeld zijnde module hulpmiddelenzorg. De kans daarop wordt klein geacht. Eerste verkenningen met (ge)hoorhulpmiddelen en oog/gezichts hulpmiddelen zijn reeds opgestart. De reikwijdte van het kader is vooralsnog beperkt tot hulpmiddelen(zorg) in de thuissituatie, zoals opgenomen in de Zvw. Bij een verbreding naar hulpmiddelen die onder de WMO vallen of in intramurale settings worden verstrekt ontstaat wellicht een nieuwe situatie. Daarvoor zijn echter op voorhand geen aanwijzingen.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Voor het GKH zal een uitgebreide samenvatting ontwikkeld worden welke zal dienen als cliëntenversie (november 2017). Voor het ontwikkelen van een meetinstrument is een tijdpad aangegeven. Het ontwikkelen van een informatiestandaard is nvt voor dit generieke kader.