Omschrijving

Het Generieke Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg beschrijft wat goede hulpmiddelenzorg voor cliënten is. Het geeft handvatten voor het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor gebruikers van specifieke categorieën hulpmiddelen, met als doel:

 • de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in de thuissituatie voor de cliënt eenduidig, transparant en aantoonbaar te verbeteren;
 • te beschrijven hoe de keuze voor het juiste hulpmiddel, dat wil zeggen passend bij het functioneringsprobleem of behandeling van een aandoening, afgestemd op de functioneringsgerichte behoefte van de cliënt, tot stand behoort te komen;
 • te zorgen voor een brede keuze tegen een goede kwaliteit en aanvaardbare kosten (doelmatigheid;
 • te kunnen dienen als leidraad voor het toezicht op de invulling van de zorgplicht zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • eenduidige taal te hanteren. Hiertoe is een woorden- en begrippenlijst opgesteld. Deze bevat meer termen dan in dit stuk gebruikt (bijlage 2).

Dit Generiek Kwaliteitskader betreft alleen hulpmiddelen in de thuissituatie, zoals opgenomen in de Zvw. Dit kader is vooralsnog niet bedoeld voor hulpmiddelen die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, of voor hulpmiddelen die in een intramurale setting worden verstrekt.

Het opstellen van een door het veld gedragen Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg biedt alle relevante stakeholders duidelijkheid over de uitgangspunten van goede hulpmiddelenzorg. De doelgroep bestaat uit cliënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten. Zo kunnen zij gezamenlijk afspraken maken over taken en verantwoordelijkheden in verschillende samenwerkingsverbanden.

Betrokken partijen

 • Patiëntenfederatie Nederland (penvoerder)
 • Bekkenbodem4All
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Diagned
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
 • Federatie van technologie branches (FHI)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Nefemed
 • Stomavereniging
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg (GKH) is tot stand gekomen vanuit 3 werkgroepen met specifieke hulpmiddelen: stoma, continentie en bloedglucosemeters. Patiëntenfederatie Nederland heeft wel haar achterban geraadpleegd over het GKH. Echter, voor hulpmiddelen categorieën zouden andere partijen aan tafel moeten zitten.

Beschrijving zorg & organisatie

Het GKH is met name richtinggevend; de meer concrete invulling vindt zijn plaats in specifieke modules Hulpmiddelenzorg.

Het uitgangspunt van functioneringsgericht voorschrijven op basis van de drie ICF perspectieven leidt tot een versterking van het zelfmanagement of eigen regiemogelijkheden van de patiënt of cliënt.

Een potentiële inconsistentie zou gelegen kunnen zijn in een nog niet in beeld zijnde module Hulpmiddelenzorg. De kans daarop wordt klein geacht. Eerste verkenningen met (ge)hoorhulpmiddelen en oog- en gezichtshulpmiddelen zijn reeds opgestart. De reikwijdte van het kader is vooralsnog beperkt tot hulpmiddelenzorg in de thuissituatie, zoals opgenomen in de Zvw. Bij een verbreding naar hulpmiddelen die onder de Wmo vallen of die in intramurale settings worden verstrekt ontstaat wellicht een nieuwe situatie. Daarvoor bestaan echter op voorhand geen aanwijzingen.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Voor het GKH zal een uitgebreide samenvatting ontwikkeld worden, die zal dienen als cliëntenversie (november 2017). Voor het ontwikkelen van een meetinstrument is een tijdpad aangegeven. Het ontwikkelen van een informatiestandaard is voor dit generieke kader niet van toepassing.