Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

De Module Prothesezorg: arm- en beenprothesen valt onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In dit kwaliteitskader wordt in generieke termen beschreven wat de uitgangspunten zijn voor (alle) goede hulpmiddelenzorg. Het gaat hierbij om alle hulpmiddelen die vallen onder de Regeling Zorgverzekering van de Zorgverzekeringswet. Het kwaliteitskader is een kapstok op basis waarvan specifieke op een aandoening of type hulpmiddel gerichte Kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld. De Module Prothesezorg is zo'n Kwaliteitsstandaard.

In de Module Prothesezorg: arm- en beenprothesen staan de processtappen beschreven die moeten worden doorlopen door de cliënt en de betrokken professional(s) om te komen tot een functioneringsgericht voorschrift voor een prothese, op basis van een analyse van het huidige en het beoogde functioneren van de cliënt. Het doel is om de cliënt te voorzien van cliëntgerichte, doeltreffende, doelmatige en transparante prothesezorg.

Betrokken partijen

  • KorterMaarKrachtig (KMK) (penvoerder)
  • Ergotherapie Nederland (EN)
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • Nederlandse Beroepsvereniging voor Orthopedisch Technologen (NBOT)
  • Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici (NVOS-Orthobanda)
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle relevante partijen zijn voldoende betrokken bij de ontwikkeling van de Module, Ook derde partijen in de vorm van NVOS-Orthobanda en SOHN. De betrokken partijen dragen de Module gezamenlijk voor. Van ZN is een ondertekende 'Autorisatie Kwaliteitsstandaard (Module) Prothesezorg voor arm‐ en beenprothesen' meegezonden.

De Module bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Verder bevat de Module een samenvatting en een onderhoudsplan. Een cliëntenversie ontbreekt nog wel, maar partijen hebben aangegeven deze binnen een termijn van 1 jaar toe te voegen.

De Module is nog niet verbonden met één of meer informatiestandaarden en/of meetinstrumenten. Uitwerking van de keuzes vindt plaats in de periode oktober - december 2020. Als besloten wordt zelf informatiestandaarden en/of meetinstrumenten te ontwikkelen, zullen deze in januari 2022 klaar zijn.

Op 26 januari 2021 ging de Raad van Bestuur akkoord met het voorstel om de Module in het Register op te nemen.