Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De Module Stoma Hulpmiddelen (verder aangeduid als Module SH) valt onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In dit kwaliteitskader wordt in generieke termen beschreven wat de uitgangspunten zijn voor goede hulpmiddelenzorg. Het gaat hierbij om alle hulpmiddelen die vallen onder de Zorgverzekeringswet. Het kwaliteitskader is een kapstok op basis waarvan specifieke op een aandoening of type hulpmiddel gerichte kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld. De Module SH is zo'n kwaliteitsstandaard.

De Module SH heeft betrekking op de hulpmiddelenzorg aan mensen met een stoma. Het gaat daarbij om mensen met een colostoma, Malone stoma, ileostoma, muceuze fistel, Mitrofanoff stoma of urostoma.

Mensen met een stoma hebben, afhankelijk van het soort stoma, een stoornis in de functies gerelateerd aan urinelozing en/of defecatie. Daarmee samenhangend kunnen zij allerlei beperkingen in activiteiten ondervinden en participatieproblemen (werk, hobby’s). Deze functioneringsproblemen kunnen (deels) worden opgeheven door adequaat functionerende hulpmiddelen c.q. stomamateriaal en aanvullende hulpmiddelen.

De module SH geeft een beschrijving van het proces van hulpmiddelenzorg aan mensen met een stoma zoals dat er in 2018 uit moet zien. Bij de beschrijving is gebruik gemaakt van de Basisrichtlijn voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen (RiFA).

De processtappen zijn ingedeeld naar de vier fasen van stomazorg:

 1. diagnostiek, preoperatief;
 2. klinische postoperatief;
 3. nazorg;
 4. onderhoud.

Voor algemene informatie en voor een uitleg van relevante begrippen wordt verwezen naar het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.

Met de ontwikkeling van de Module SH is een eerste belangrijke stap gezet naar functioneringsgericht voorschrijven van stoma hulpmiddelen. De noodzakelijke stappen voor implementatie en doorontwikkeling staan in de Module SH beschreven.

Betrokken partijen

 • Stomavereniging (penvoerder)
 • Actiz
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Nefemed
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP)
 • Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)