Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De Module Continentie Hulpmiddelen valt onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In het kwaliteitskader wordt in generieke termen beschreven wat de uitgangspunten zijn voor (alle) goede hulpmiddelenzorg. Het gaat hierbij om alle hulpmiddelen die vallen onder de Regeling Zorgverzekering. Het kwaliteitskader is een kapstok op basis waarvan specifieke op een aandoening of type hulpmiddel gerichte Kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld. De Module Continentie Hulpmiddelen is zo'n Kwaliteitsstandaard.

De Module Continentie Hulpmiddelen richt zich op cliënten die gebruik (gaan) maken van continentie hulpmiddelen (opgedeeld in 3 groepen: zelfzorg, 1e lijn en 2e lijn). Het gaat daarbij om mensen die last hebben van urine of fecale continentieproblemen, neurologische aandoeningen en om (fragiele) ouderen, cognitief 'kwetsbare' cliënten en cliënten die terminaal zijn. De module beschrijft hoe het proces van hulpmiddelenzorg eruit moet zien. Bij de beschrijving wordt gebruik gemaakt van de Basisrichtlijn voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen (RiFA). Apart voor de 1e en de 2e lijn worden de activiteiten van de professionals beschreven en de stappen waarbij ze betrokken zijn.

Betrokken partijen

 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) (penvoerder)
 • Actiz
 • Bekkenbodem4All
 • Federatie van technologie branches (FHI)
 • IncoClub
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Nefemed
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stomavereniging
 • Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Vilans
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Beschrijving zorg & organisatie

De Module sluit aan bij de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg (Nictiz, 2009) en is gebaseerd op de Basisrichtlijn voor Functiegerichte Aanspraak Hulpmiddelen (RiFA) (CG-raad, 2010). Onderdeel van de Module Continentie Hulpmiddelen is een implementatieplan dat door alle partijen is vastgesteld.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De standaard bevat alle gewenste onderdelen of heeft hiervoor een tijdspad opgeleverd. Er is patiënteninformatie beschikbaar en de standaard bevat een samenvatting.