Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

De Module diabetes hulpmiddelen/consensusdocument 'Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting’ is in samenhang met 2 andere modules (stoma en continentie) en een Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg aangeboden voor het Register van het Zorginstituut. Deze kwaliteitstandaarden spelen een rol bij de zorginkoop.

Daarnaast maakt dit consensusdocument deel uit van een serie adviezen voor goede diabeteszorg van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

Consensusdocument 'Kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting'

Hulpmiddelen als bloedglucosemeters en de bijbehorende teststrips zijn voor mensen met diabetes letterlijk van levensbelang. Het is belangrijk dat er een goede balans gevonden wordt tussen kwaliteit enerzijds en kosten anderzijds. De criteria in dit consensusdocument dragen bij aan een algemeen geaccepteerd toetsingskader om de kwaliteit te kunnen toetsen.

Voor een optimale zelfcontrole is het essentieel dat:

 • de patiënt over een voor hem of haar geschikte bloedglucosemeter (met voldoende teststrips of cassettes) beschikt d.w.z. een kwalitatief goede meter die past bij het functioneren van de patiënt en zijn wijze van zelfmanagement;
 • de patiënt de juiste educatie en instructies over het gebruik van de bloedglucosemeter en het zelfmanagement ontvangt en deze opvolgt;
 • de patiënt zelf, voor zover mogelijk, de verantwoordelijkheid en regie heeft over zijn gezondheidssituatie.

Herziening

Op 16 december 2022 heeft de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) het integraal consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen' gepubliceerd. In het consensusdocument worden de landelijke kwaliteitscriteria voor diabeteshulpmiddelen beschreven.

De kwaliteitscriteria geven een antwoord op de vraag hoe de zorg rondom 6 typen diabeteshulpmiddelen (bloedglucosemeter en test strips; sensortechnologie – real time continue glucose monitoring (rt-CGM) en flash glucose monitoring (FGM); insulinepennen; insulinepomptherapie; hybride closed loop systemen (HCL); ketonen teststrips) eruit zou moeten zien en welke consequenties dit vervolgens heeft voor de organisatie en infrastructuur van de zorg. Het document vervangt eerdere consensusdocumenten voor specifiek insulinepomptherapie (2015), bloedglucosemeting (2017), en FGM en CGM (2020).

Het consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen’ is nog niet opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland. Dat is omdat het nog geen informatieparagraaf bevat. De NDF heeft, in overleg met alle betrokken partijen en Zorginstituut Nederland, besloten het consensusdocument te publiceren in de NDF Toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie.

Op deze wijze zijn de kwaliteitscriteria zonder extra vertraging openbaar en bruikbaar gemaakt voor zorgverleners, mensen met diabetes, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmanagers, verzekeraars en de overheid. Bij de eerstvolgende herziening zal ook de informatieparagraaf worden ontwikkeld en gelijktijdig met de herziening aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

Betrokken partijen

 • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) (penvoerder)
 • Beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners (EADV)
 • Diabetes Fonds
 • Diabetes Huisartsen Adviesgroep (DiHAG)
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Diagned
 • Federatie van technologie branches (FHI)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Nefemed
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • V&VN Diabeteszorg
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle relevante partijen zijn betrokken: (koepels van) patiëntenorganisaties, zorgaanbieders (waaronder V&VN, KNMP), verzekeraars en fabrikanten/leveranciers van hulpmiddelen. De betrokken partijen bieden de kwaliteitsstandaard gezamenlijk aan.

Beschrijving zorg & organisatie

De module heeft betrekking op de fase van voorbereiding en start van zelfcontrole, de begeleiding tijdens start van zelfcontrole, op de chronische fase en op de organisatie en infrastructuur rondom zelfcontrole. Daarbij wordt expliciet ingegaan op de rol van de patiënt, betrokken zorgverleners, klinisch chemici, fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars; met aandacht voor samenwerking in de keten.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Samenvatting en implementatieplan zijn separaat ingediend (zie onder 'Documenten eerdere versie 2017'). Het implementatieplan kan tevens als onderhoudsplan worden gezien: NDF als eigenaar neemt hiervoor verantwoordelijkheid en alle partijen hebben hun medewerking toegezegd.

Er is een tijdpad aangegeven voor het ontwikkelen van indicatoren en een informatiestandaard. Dit is opgenomen in het implementatieplan, waarin bovendien is benoemd wie dit oppakt en op welke termijn.