Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

De Module Compressiehulpmiddelenzorg valt onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In dit kwaliteitskader wordt in generieke termen beschreven wat de uitgangspunten zijn voor (alle) goede hulpmiddelenzorg. Het gaat hierbij om alle hulpmiddelen die vallen onder de Regeling Zorgverzekering van de Zorgverzekeringswet. Het kwaliteitskader is een kapstok op basis waarvan specifieke op een aandoening of type hulpmiddel gerichte Kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld. De Module Compressiehulpmiddelenzorg is zo'n Kwaliteitsstandaard.

In de Module Compressiehulpmiddelenzorg staan de processtappen beschreven die moeten worden doorlopen door de cliënt en de  betrokken professional(s) om, op basis van een analyse van het huidige en het beoogd functioneren van de cliënt, te komen tot een functioneringsgericht voorschrift voor compressiehulpmiddelen. Het doel is om de cliënt te voorzien van cliëntgerichte, doeltreffende, doelmatige en transparante hulpmiddelenzorg.

Betrokken partijen

  • NLNet (penvoerder)
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • Nederlandse Vereniging Compressiezorg (NVCZ)
  • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
  • Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici (NVOS-Orthobanda)
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL)
  • Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN)
  • V&VN Wondexpertise
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle relevante partijen zijn voldoende betrokken bij de ontwikkeling van de module. De relevante partijen dragen de module gezamenlijk voor. Van ZN is een ondertekende 'Autorisatie Module Compressiehulpmiddelenzorg' meegezonden met het aanbiedingsformulier.

De scope van de module ziet op het proces van hulpmiddelenzorg, waarbij op basis van een medische diagnose en/of medische indicatie vaststaat dat iemand baat heeft bij compressiehulpmiddelenzorg. De inhoudelijke omschrijving van de indicatiestelling en van compressiezorg als geheel, waarbij de medisch specialist een rol kan vervullen, valt buiten de scope van de module. De scope van de Module Compressiehulpmiddelenzorg sluit verder aan bij de afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van VWS en bij de scope van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.

De module bevat een adequate beschrijving van de inhoud van de zorg en de organisatie van het zorgproces. Verder bevat de module een samenvatting en een onderhoudsplan. Een cliëntenversie ontbreekt nog wel, maar partijen hebben aangegeven deze uiterlijk december 2022 op te leveren.

De beroepsgroepen gebruiken de meetinstrumenten die passen bij een aandoening. Direct betrokken partijen zullen verder nog bepalen of en, zo ja, welke meetinstrumenten worden benut of ontwikkeld bij het monitoren van de geïnventariseerde knelpunten die ten grondslag liggen aan de zorgstandaard. De benodigde meetinstrumenten zullen uiterlijk december 2022 worden opgeleverd.