Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000153
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Alle partijen die deel uitmaken van de integrale geboortezorg (KNOV, Bo Kraamzorg, NVOG, NVK, NVZ, Federatie VSV’s, ZN en de Patiëntenfederatie Nederland, onder voorzitterschap van het CPZ), hebben zich tot doel gesteld om de perinatale sterfte en morbiditeit te reduceren en de integrale geboortezorg voor de cliënt meer cliëntgericht te maken. Hiervoor is in 2016 de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) opgesteld en in 2017 een bijbehorend implementatieplan en cliëntenversie. De implementatie van de ZIG is nog niet voltooid en het CPZ evalueert deze implementatie. Op basis hiervan actualiseert een CPZ-werkgroep de ZIG. De verwachting is dat dit leidt tot een herziene versie 2.0 van de ZIG in 2022.

Met de bijbehorende set indicatoren kan de kwaliteit van de integrale geboortezorg worden gemonitord, met als doel op landelijk en regionaal niveau te leren en verbeteren, om relevante keuze-informatie voor cliënten en zorginkoopinformatie voor de zorgverzekeraars te bieden. De set indicatoren bestaat uit zorginhoudelijke (uitkomst- en proces)indicatoren, uit cliëntervaringsmetingen, uit monitorindicatoren voor de implementatie van de ZIG en uit klantpreferenties van de verloskunde en de kraamzorg.

Indicatoren

 • 1 Percentage bevallingen in het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) waarbij één of meerdere van de gedefinieerde adverse outcomes optraden (AOI-5). INID010197

 • 2.1 Het percentage vrouwen in de NTSV-groep dat middels een spontane partus is bevallen. INID010198

 • 2.3 Vrouwen met epidurale analgesie (totaal, ’s nachts/in het weekend) in NTSV-groep INID010200

  Subindicatoren
 • 4.1 Start zwangerschapsbegeleiding: (A) algemeen, c.q. (B) uit achterstandssituatie INID010202

  Subindicatoren
 • 4.4 Het percentage kinderen dat direct post partum aan een neonatoloog/kinderarts is overgedragen. INID010205

 • 5 Sectio’s in NTSV-groep INID010199

  Subindicatoren
 • 6 Percentage kinderen dat volledige borstvoeding krijgt INID010201

  Subindicatoren
 • 7.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw ziekenhuis? INID010214

 • 7.B Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan voor zwangeren? INID010215

  Subindicatoren
 • 7.C Welke van de volgende voorzieningen biedt uw ziekenhuislocatie aan voor zwangeren? INID010216

  Subindicatoren
 • 7.D Welke faciliteiten zijn er op de kamers van de verloskundeafdeling van uw ziekenhuislocatie aanwezig? INID013620

  Subindicatoren
 • 7.E Is er op uw ziekenhuislocatie beleid om zwangeren te informeren over de aanwezige baartechnieken (baarkruk en/of bad) en mogelijke bevalmethodes (verschillende houdingen gehurkt)? INID013630

 • 7.F Welke pijnbestrijdingsmethodes zijn er op uw bevallocatie aanwezig? INID013631

  Subindicatoren
 • 7.G Welke van de volgende zorginhoudelijke activiteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan voor zwangeren? INID010217

  Subindicatoren
 • 7.H Wat is het beleid binnen uw ziekenhuis rondom de begeleiding van zwangeren tijdens de zwangerschap en bevalling? INID010218

 • 7.I Hoe vaak levert uw ziekenhuislocatie continue begeleiding bij de bevalling? INID013640

 • 7 Plaats bevallingen: thuis/poliklinisch/klinisch INID010203

  Subindicatoren
 • 7.J Kan iedere zwangere telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt van een verloskundig zorgverlener? INID010219

 • 7.K Wanneer kunnen zwangeren in uw ziekenhuis terecht voor het spreekuur? INID010220

  Subindicatoren
 • 8 Bevallingen durante partu overgedragen INID010204

  Subindicatoren
 • 9 Het meten van clientervaringen INID014457

  Subindicatoren
 • 10 Welke zorgaanbieders maken deel uit van uw VSV? INID013580

  Subindicatoren
 • 10.B Ontvangt de zwangere van elke zorgaanbieder binnen het VSV uniforme informatie over: INID013581

  Subindicatoren
 • 10.D Heeft iedere zwangere een coördinerend zorgverlener? INID010210

 • 10.E Maakt uw Verloskundig SamenwerkingsVerband gebruik van een individueel geboortezorg plan voor alle zwangeren en is dit plan voor hen beschikbaar? INID010207

 • 10.F Kunnen alle zorgverleners in uw VSV beschikken over de informatie die is vastgelegd in het cliëntdossier van de zwangere? INID010208

 • 10.G Wordt iedere zwangere standaard besproken in een multidisciplinair overleg (MDO)? INID010211

 • 10.H Heeft uw VSV een adviesraad van zwangeren/(jonge) ouders? INID010212

 • 11.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw verloskundigenpraktijk? INID010221

 • 11.B Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010222

  Subindicatoren
 • 11.C Welke van de volgende voorzieningen biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010223

  Subindicatoren
 • 11.D Welke van de volgende zorginhoudelijke handelingen biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010224

  Subindicatoren
 • 11.E Hoe vaak levert uw verloskundigenpraktijk onderstaande zorg wanneer de zwangere vrouw dit wil? INID013692

  Subindicatoren
 • 11.F Hoeveel verschillende verloskundigen ziet een zwangere gemiddeld tijdens haar zwangerschap? INID013693

 • 11.G Hoeveel verschillende verloskundigen ziet een zwangere gemiddeld tijdens de baring? INID013694

 • 11.H Is het beleid dat een verloskundige die de zwangere begeleid tijdens haar bevalling ook in de kraamperiode langskomt? INID013695

 • 11.I Kan iedere zwangere telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt van een verloskundig zorgverlener? INID010226

 • 11.J Wanneer kunnen zwangeren in uw verloskundigenpraktijk terecht voor het spreekuur? INID010227

  Subindicatoren
 • 12.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw kraamzorgorganisatie/als ZZP-er? INID010228

 • 12.B Bent u als Kraamzorgorganisatie aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband Kraamzorgorganisaties. Zo ja welke? INID010229

 • 12.C Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw kraamzorgorganisatie aan voor zwangeren/kraamvrouwen? INID013704

  Subindicatoren
 • 12.D Welke kraamzorg voorzieningen en zorgaanbod biedt uw organisatie? INID010230

  Subindicatoren
 • 12.E Welke voorzieningen voor anderstaligen en cliënten met lage gezondheidsvaardigheden biedt u? INID013723

  Subindicatoren
 • 12.F Hoe vaak levert u onderstaand zorgaanbod aan zwangere/kraamvrouwen? INID013724

  Subindicatoren
 • 12.G Levert u nog andere specifieke zorg aan zwangeren/kraamvrouwen? Zo ja, zoals? INID013725

 • 12.I Kan iedere zwangere/kraamvrouw telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt? INID010231

Betrokken partijen

 • College Perinatale Zorg (CPZ) (penvoerder)
 • Bo Geboortezorg
 • Federatie van Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Perined
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de Integrale Geboortezorg werken doorlopend samen in een werkgroep om jaarlijks de indicatorset tripartiet te verbeteren en vernieuwen. Deze werkgroep wordt voorgezeten en gecoördineerd door het College Perinatale Zorg (CPZ).

Het Zorginstituut beoordeelt of de indicatoren aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met deze toets gaat het Zorginstituut vooral na of bij de partijen overeenstemming is over de indicatorset. De resultaten van de toets leggen we vast in een zogeheten toetstabel. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. De werkgroep Integrale Geboortezorg hanteert een indicatorgidssjabloon (conform die van de Medisch Specialistische Zorg). Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Procesbeschrijving

De deelnemende zorgverleners in de Integrale Geboortezorg hebben met gegevensmakelaar Perined langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens.

Uitkomst van de beoordeling

De indicatoren Integrale Geboortezorg voor verslagjaar 2020 en 2021 zijn getoetst en voldoen aan de criteria van het Toetsingskader.