Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000153
Gerelateerd

Omschrijving

Alle partijen die deel uitmaken van de integrale geboortezorg (KNOV, Bo Kraamzorg, NVOG, NVK, NVZ, Federatie VSV’s, ZN en de Patiëntenfederatie Nederland, onder voorzitterschap van het College Perinatale Zorg (CPZ)), hebben zich tot doel gesteld om de perinatale sterfte en morbiditeit te reduceren en de integrale geboortezorg voor de cliënt meer cliëntgericht te maken. Hiervoor is in 2016 de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) opgesteld en in 2017 een bijbehorend implementatieplan en cliëntenversie. De implementatie van de ZIG is nog niet voltooid en het CPZ heeft deze implementatie in 2021 geëvalueerd. Op basis hiervan actualiseert een CPZ-werkgroep de ZIG. De verwachting is dat dit leidt tot een herziene versie 2.0 van de ZIG in 2023.

Met de bijbehorende set indicatoren kan de kwaliteit van de integrale geboortezorg worden gemonitord, met als doel op landelijk en regionaal niveau te leren en verbeteren, om relevante keuze-informatie voor cliënten en zorginkoopinformatie voor de zorgverzekeraars te bieden. De set indicatoren bestaat uit zorginhoudelijke (uitkomst- en proces)indicatoren, uit cliëntervaringsmetingen, uit monitorindicatoren voor de implementatie van de ZIG en uit klantpreferenties van de verloskunde en de kraamzorg.

De indicatorenset Integrale geboortezorg wordt in principe jaarlijks herzien.

Documenten

Verslagjaar 2023

Indicatorenset Integrale geboortezorg verslagjaar 2023

PDF-document 460.2 KB

Indicatorgids 16-02-2024

Procesbeschrijving gegevensaanlevering verslagjaar 2023 indicatoren Integrale geboortezorg

PDF-document 320.6 KB

Procesbeschrijving 21-12-2023

Brief CPZ aan Zorginstituut aanbieding aanvullingen en wijzigingen indicatorenset IG verslagjaar 2023

PDF-document 194.8 KB

Brief 21-12-2023

Brief CPZ aan Zorginstituut aanbieding gewijzigde indicatorenset IG verslagjaar 2023

PDF-document 184.3 KB

Brief 17-11-2022

Werkproces PREM Integrale geboortezorg verslagjaar 2023

PDF-document 1.1 MB

Procesbeschrijving 27-03-2023

Vragenlijst PREM Integrale geboortezorg verslagjaar 2023

PDF-document 586.6 KB

Vragenlijst 28-10-2022

Aanbiedingsformulier Integrale geboortezorg verslagjaar 2023

PDF-document 267.0 KB

Aanbiedingsformulier 10-05-2022

Verslagjaar 2022

Indicatorenset Integrale geboortezorg verslagjaar 2022

PDF-document 1.0 MB

Indicatorgids 17-11-2022

Brief CPZ aan Zorginstituut aanbieding gewijzigde indictorenset IG verslagjaar 2022

PDF-document 363.3 KB

Brief 29-11-2021

Werkproces NPS+ definitief verslagjaar 2022

PDF-document 384.7 KB

Procesbeschrijving 29-11-2021

Verslagjaar 2020 en 2021

Indicatorenset Integrale geboortezorg verslagjaar 2020 en 2021

PDF-document 1.2 MB

Indicatorgids 27-10-2021

Brief CPZ aan Zorginstituut aanbieding gewijzigde indictorenset IG verslagjaar 2020 en 2021

PDF-document 189.7 KB

Brief 27-10-2021

Werkproces NPS+ definitief verslagjaar 2021

PDF-document 219.2 KB

Procesbeschrijving 27-10-2021

Werkproces NPS+ definitief verslagjaar 2020

PDF-document 236.6 KB

Procesbeschrijving 16-04-2020

Aangepaste procesbeschrijving gegevensaanlevering verslagjaar 2021 voor indicatoren Integrale Geboortezorg (IG)

PDF-document 455.1 KB

Procesbeschrijving 14-04-2022

Procesbeschrijving gegevensaanlevering verslagjaar 2020 en 2021 voor indicatoren Integrale Geboortezorg (IG)

PDF-document 647.3 KB

Procesbeschrijving 10-02-2022

Aanbiedingsformulier Integrale geboortezorg 2020-2021

PDF-document 276.9 KB

Aanbiedingsformulier 01-01-2020

Indicatoren

 • 1 Het percentage eenlingkinderen dat geboren is binnen het VSV en dat binnen 28 dagen na de geboorte meer dan 1 dag opgenomen is onder verantwoordelijkheid van een kinderarts INID014451

 • 2 Het percentage kinderen dat geboren is binnen het VSV na een zwangerschapsduur van minder dan 37+0 weken INID014452

 • 3 Het percentage vrouwen dat binnen het VSV bevallen is met fluxus postpartum (>1000 ml) INID014453

 • 4 Het percentage vrouwen dat binnen het VSV bevallen is met een 3e of 4e graad perineumruptuur INID014454

 • 5 Sectio’s in NTSV-groep INID010199

  Subindicatoren
 • 6 Percentage kinderen dat volledige borstvoeding krijgt INID010201

  Subindicatoren
 • 7 Plaats bevallingen: thuis/poliklinisch/klinisch INID010203

  Subindicatoren
 • 8 Bevallingen durante partu overgedragen INID010204

  Subindicatoren
 • 9 Het meten van ervaringen van clienten van een VSV INID014457

  Subindicatoren
 • 10.B Ontvangt de zwangere van elke zorgaanbieder binnen het VSV uniforme informatie over: INID013581

  Subindicatoren
 • 10.D Heeft iedere zwangere een coördinerend zorgverlener? INID010210

 • 10.E Maakt uw Verloskundig SamenwerkingsVerband gebruik van een individueel geboortezorg plan voor alle zwangeren en is dit plan voor hen beschikbaar? INID010207

 • 10.F Kunnen alle zorgverleners in uw VSV beschikken over de informatie die is vastgelegd in het cliëntdossier van de zwangere? INID010208

 • 10.G Wordt iedere zwangere standaard besproken in een multidisciplinair overleg (MDO)? INID010211

 • 10.H Heeft uw VSV een adviesraad van zwangeren/(jonge) ouders? INID010212

 • 10A Welke zorgaanbieders maken deel uit van uw VSV? INID013580

  Subindicatoren
 • 11.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw verloskundigenpraktijk? INID010221

 • 11.B Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010222

  Subindicatoren
 • 11.C Welke van de volgende voorzieningen biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010223

  Subindicatoren
 • 11.D Welke van de volgende zorginhoudelijke handelingen biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010224

  Subindicatoren
 • 11.E Hoe vaak levert uw verloskundigenpraktijk onderstaande zorg wanneer de zwangere vrouw dit wil? INID013692

  Subindicatoren
 • 11.F Hoeveel verschillende verloskundigen ziet een zwangere gemiddeld tijdens haar zwangerschap? INID013693

 • 11.G Hoeveel verschillende verloskundigen ziet een barende vrouw gemiddeld tijdens de baring? INID013694

 • 11.H Is het beleid dat een verloskundige die de zwangere begeleid tijdens haar bevalling ook in de kraamperiode langskomt? INID013695

 • 11.I Kan iedere zwangere telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt van een verloskundig zorgverlener? INID014494

  Subindicatoren
 • 11.J Wanneer kunnen zwangeren in uw verloskundigenpraktijk terecht voor het spreekuur? INID010227

  Subindicatoren
 • 12.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw kraamzorgorganisatie/als ZZP-er? INID010228

 • 12.B Bent u als Kraamzorgorganisatie aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband Kraamzorgorganisaties. Zo ja welke? INID010229

 • 12.C Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw kraamzorgorganisatie aan voor zwangeren/kraamvrouwen? INID013704

  Subindicatoren
 • 12.D Welke kraamzorg voorzieningen en zorgaanbod biedt uw organisatie? INID010230

  Subindicatoren
 • 12.E Welke voorzieningen voor anderstaligen en cliënten met lage gezondheidsvaardigheden biedt u? INID013723

  Subindicatoren
 • 12.F Hoe vaak levert u onderstaand zorgaanbod aan zwangere/kraamvrouwen? INID013724

  Subindicatoren
 • 12.G Levert u nog andere specifieke zorg aan zwangeren/kraamvrouwen? Zo ja, zoals? INID013725

 • 12.I Kan iedere zwangere/kraamvrouw telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt? INID010231

Betrokken partijen

 • College Perinatale Zorg (CPZ) (penvoerder)
 • Bo Geboortezorg
 • Federatie van Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Perined
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de Integrale Geboortezorg werken doorlopend samen in een werkgroep om jaarlijks de indicatorset tripartiet te verbeteren en vernieuwen. Deze werkgroep wordt voorgezeten en gecoördineerd door het College Perinatale Zorg (CPZ).

Het Zorginstituut beoordeelt of de indicatoren aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met deze toets gaat het Zorginstituut vooral na of bij de partijen overeenstemming is over de indicatorset. De resultaten van de toets leggen we vast in een zogeheten toetstabel. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. De werkgroep Integrale Geboortezorg hanteert een indicatorgidssjabloon (conform die van de Medisch Specialistische Zorg). Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Procesbeschrijving

De deelnemende zorgverleners in de Integrale Geboortezorg hebben met gegevensmakelaar Perined langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens.

Uitkomst van de beoordeling

De indicatoren Integrale Geboortezorg voor verslagjaar 2020 en 2021 zijn getoetst en voldoen aan de criteria van het Toetsingskader.