Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000153
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De partijen die betrokken zijn bij de integrale geboortezorg hebben het gezamenlijke doel om de perinatale sterfte en morbiditeit te reduceren en de integrale geboortezorg meer cliëntgericht te maken. Om dat doel te bereiken, hebben zij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en een bijbehorend implementatieplan, cliëntversie en indicatorset opgesteld.

Het doel van de bijbehorende indicatorset Integrale Geboortezorg is om aan de hand van monitoring te leren en de kwaliteit van de integrale geboortezorg op landelijk en regionaal niveau te verbeteren. De set biedt bovendien relevante keuze-informatie voor cliënten en zorginkoopinformatie voor de zorgverzekeraars. De indicatorset bevat enkele zorginhoudelijke indicatoren, een indicator die cliëntervaring meet, indicatoren die de implementatie van de ZIG monitoren en klantpreferenties van de verloskunde en de kraamzorg.

De indicatorset Integrale Geboortezorg voor de verslagjaren 2020 en 2021 wordt in augustus 2020 gepubliceerd.

Actuele versie

Statuspagina op website Zorginstituut Nederland

Documenten

Verslagjaar 2020 en 2021

Indicatorset Integrale geboortezorg verslagjaar 2020 en 2021

PDF-document 304,97 KB

Indicatorgids 07-04-2020

Werkproces NPS+ definitief verslagjaar 2020

PDF-document 236,63 KB

Procesbeschrijving 16-04-2020

Aanbiedingsformulier Integrale geboortezorg 2020-2021

PDF-document 276,92 KB

Aanbiedingsformulier 01-01-2020

Verslagjaar 2019

Indicatorset Integrale geboortezorg verslagjaar 2019.pdf

PDF-document 1.049,57 KB

Indicatorgids 17-02-2020

Processchema Integrale geboortezorg verslagjaar 2019

PDF-document 55,04 KB

Procesbeschrijving 21-01-2019

Werkproces NPS+ definitief verslagjaar 2019

PDF-document 581,14 KB

Procesbeschrijving 12-02-2020

Aanbiedingsformulier Integrale geboortezorg 2019

PDF-document 2.956,41 KB

Aanbiedingsformulier 19-12-2019

Gegevensstroom Indicatorset IG Verloskunde

PDF-document 49,4 KB

Procesbeschrijving 03-02-2020

Gegevensstroom Indicatorset IG Kraamzorg

PDF-document 45,69 KB

Procesbeschrijving 03-02-2020

Verslagjaar 2018

Indicatorset Integrale geboortezorg verslagjaar 2018

Word-document 97,11 KB

Indicatorgids 11-09-2018

Brief Kaderwerkgroep aan Zorginstituut over aanpassing indicatoren 9 juli 2018

Word-document 283,1 KB

Brief 11-09-2018

Aanbiedingsformulier Integrale geboortezorg 2018

PDF-document 550,34 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorset Integrale geboortezorg verslagjaar 2017

Word-document 96,63 KB

Indicatorgids 31-10-2017

Revisiedata Standaarden Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Excel-document 40,01 KB

Onderhoudsplan 18-12-2017

Indicatoren

 • 1 Percentage bevallingen in het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) waarbij één of meerdere van de gedefinieerde adverse outcomes optraden (AOI-5). INID010197

 • 2.1 Het percentage vrouwen in de NTSV-groep dat middels een spontane partus is bevallen. INID010198

 • 2.3 Vrouwen met epidurale analgesie (totaal, ’s nachts/in het weekend) in NTSV-groep INID010200

  Subindicatoren
 • 4.1 Start zwangerschapsbegeleiding: (A) algemeen, c.q. (B) uit achterstandssituatie INID010202

  Subindicatoren
 • 4.4 Het percentage kinderen dat direct post partum aan een neonatoloog/kinderarts is overgedragen. INID010205

 • 5 Sectio’s in NTSV-groep INID010199

  Subindicatoren
 • 6 Percentage kinderen dat volledige borstvoeding krijgt INID010201

  Subindicatoren
 • 7.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw ziekenhuis? INID010214

 • 7.B Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan voor zwangeren? INID010215

  Subindicatoren
 • 7.C Welke van de volgende voorzieningen biedt uw ziekenhuislocatie aan voor zwangeren? INID010216

  Subindicatoren
 • 7.D Welke faciliteiten zijn er op de kamers van de verloskundeafdeling van uw ziekenhuislocatie aanwezig? INID013620

  Subindicatoren
 • 7.E Is er op uw ziekenhuislocatie beleid om zwangeren te informeren over de aanwezige baartechnieken (baarkruk en/of bad) en mogelijke bevalmethodes (verschillende houdingen gehurkt)? INID013630

 • 7.F Welke pijnbestrijdingsmethodes zijn er op uw bevallocatie aanwezig? INID013631

  Subindicatoren
 • 7.G Welke van de volgende zorginhoudelijke activiteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan voor zwangeren? INID010217

  Subindicatoren
 • 7.H Wat is het beleid binnen uw ziekenhuis rondom de begeleiding van zwangeren tijdens de zwangerschap en bevalling? INID010218

 • 7.I Hoe vaak levert uw ziekenhuislocatie continue begeleiding bij de bevalling? INID013640

 • 7 Plaats bevallingen: thuis/poliklinisch/klinisch INID010203

  Subindicatoren
 • 7.J Kan iedere zwangere telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt van een verloskundig zorgverlener? INID010219

 • 7.K Wanneer kunnen zwangeren in uw ziekenhuis terecht voor het spreekuur? INID010220

  Subindicatoren
 • 8 Bevallingen durante partu overgedragen INID010204

  Subindicatoren
 • 10 Welke zorgaanbieders maken deel uit van uw VSV? INID013580

  Subindicatoren
 • 10.B Ontvangt de zwangere van elke zorgaanbieder binnen het VSV uniforme informatie over: INID013581

  Subindicatoren
 • 10.D Heeft iedere zwangere een coördinerend zorgverlener? INID010210

 • 10.E Maakt uw Verloskundig SamenwerkingsVerband gebruik van een individueel geboortezorg plan voor alle zwangeren en is dit plan voor hen beschikbaar? INID010207

 • 10.F Kunnen alle zorgverleners in uw VSV beschikken over de informatie die is vastgelegd in het cliëntdossier van de zwangere? INID010208

 • 10.G Wordt iedere zwangere standaard besproken in een multidisciplinair overleg (MDO)? INID010211

 • 10.H Heeft uw VSV een adviesraad van zwangeren/(jonge) ouders? INID010212

 • 11.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw verloskundigenpraktijk? INID010221

 • 11.B Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010222

  Subindicatoren
 • 11.C Welke van de volgende voorzieningen biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010223

  Subindicatoren
 • 11.D Welke van de volgende zorginhoudelijke handelingen biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010224

  Subindicatoren
 • 11.E Hoe vaak levert uw verloskundigenpraktijk onderstaande zorg wanneer de zwangere vrouw dit wil ? INID013692

  Subindicatoren
 • 11.F Hoeveel verschillende verloskundigen ziet een zwangere gemiddeld tijdens haar zwangerschap? INID013693

 • 11.G Hoeveel verschillende verloskundigen ziet een zwangere gemiddeld tijdens de baring? INID013694

 • 11.H Is het beleid dat een verloskundige die de zwangere begeleid tijdens haar bevalling ook in de kraamperiode langskomt? INID013695

 • 11.I Kan iedere zwangere telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt van een verloskundig zorgverlener? INID010226

 • 11.J Wanneer kunnen zwangeren in uw verloskundigenpraktijk terecht voor het spreekuur? INID010227

  Subindicatoren
 • 12.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw kraamzorgorganisatie/als ZZP-er? INID010228

 • 12.B Bent u als Kraamzorgorganisatie aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband Kraamzorgorganisaties. Zo ja welke? INID010229

 • 12.C Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw kraamzorgorganisatie aan voor zwangeren/kraamvrouwen? INID013704

  Subindicatoren
 • 12.D Welke kraamzorg voorzieningen en zorgaanbod biedt uw organisatie? INID010230

  Subindicatoren
 • 12.E Welke voorzieningen voor anderstaligen en cliënten met lage gezondheidsvaardigheden biedt u? INID013723

  Subindicatoren
 • 12.F Hoe vaak levert u onderstaand zorgaanbod aan zwangere/kraamvrouwen? INID013724

  Subindicatoren
 • 12.G Levert u nog andere specifieke zorg aan zwangeren/kraamvrouwen? Zo ja, zoals? INID013725

 • 12.I Kan iedere zwangere/kraamvrouw telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt? INID010231

Betrokken partijen

 • College Perinatale Zorg (CPZ) (penvoerder)
 • Bo Geboortezorg
 • Federatie van Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de Integrale Geboortezorg werken doorlopend samen in een werkgroep om jaarlijks de indicatorset tripartiet te verbeteren en vernieuwen. Deze werkgroep wordt voorgezeten en gecoördineerd door het College Perinatale Zorg (CPZ).

Het Zorginstituut beoordeelt of de indicatoren aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met deze toets gaat het Zorginstituut vooral na of bij de partijen overeenstemming is over de indicatorset. De resultaten van de toets leggen we vast in een zogeheten toetstabel. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids met voor elke indicator een werkinstructie die aangeeft hoe het meetinstrument gebruikt moet worden. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk een aantal zaken zoals definitie, meetinstructie, meetperiode, bron en relevantie. Met een indicatorgidssjabloon kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie. In het Toetsingskader staat welke onderdelen de werkinstructie moet bevatten.

Procesbeschrijving

De betrokken zorgverleners bij de Integrale Geboortezorg hebben met gegevensmakelaar Perined langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. Ook deze procesbeschrijving hoort bij elke indicatorset en beschrijft de landelijke gegevens verzameling, -bewerking en –doorlevering. De onderdelen die een procesbeschrijving moet bevatten staan ook in het Toetsingskader beschreven.

Uitkomst van de beoordeling

De indicatoren Integrale Geboortezorg voor verslagjaar 2020 en 2021 zijn getoetst en voldoen aan de criteria van het Toetsingskader.