Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000153
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Alle partijen die deel uitmaken van de integrale geboortezorg (KNOV, Bo Kraamzorg, NVOG, NVK, NVZ, Federatie VSV’s, ZN en de Patiëntenfederatie Nederland, onder voorzitterschap van het CPZ), hebben zich tot doel gesteld om de perinatale sterfte en morbiditeit te reduceren en de integrale geboortezorg voor de cliënt meer cliëntgericht te maken. Hiertoe is een Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) opgesteld en een bijbehorend implementatieplan.

De bijbehorende set indicatoren heeft tot doel om de kwaliteit van de integrale geboortezorg te monitoren, op landelijk en regionaal niveau te leren en verbeteren, om relevante keuze-informatie voor cliënten te bieden en zorginkoopinformatie voor de zorgverzekeraars. De set indicatoren bestaat uit zorginhoudelijke (uitkomst)indicatoren, uit cliëntervaringsmetingen, uit monitorindicatoren voor de implementatie van de ZIG en uit klantpreferenties van de verloskunde en de kraamzorg.

De indicatorenset Integrale Geboortezorg voor verslagjaren 2020 en 2021 wordt in juli 2020 gepubliceerd.

Actuele versie

Statuspagina op website Zorginstituut Nederland

Documenten

Verslagjaar 2019

Indicatorset Integrale geboortezorg verslagjaar 2019.pdf

PDF-document 1.049,57 KB

Indicatorgids 17-02-2020

Processchema Integrale geboortezorg verslagjaar 2019

PDF-document 55,04 KB

Procesbeschrijving 21-01-2019

Werkproces NPS+ definitief verslagjaar 2019

PDF-document 581,14 KB

Procesbeschrijving 12-02-2020

Verslagjaar 2018

Indicatorset Integrale geboortezorg verslagjaar 2018

Word-document 97,11 KB

Indicatorgids 11-09-2018

Brief Kaderwerkgroep aan Zorginstituut over aanpassing indicatoren 9 juli 2018

Word-document 283,1 KB

Brief 11-09-2018

Aanbiedingsformulier Integrale geboortezorg 2018

PDF-document 550,34 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorset Integrale geboortezorg verslagjaar 2017

Word-document 96,63 KB

Indicatorgids 31-10-2017

Revisiedata Standaarden Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Excel-document 40,01 KB

Onderhoudsplan 18-12-2017

Indicatoren

 • 1 Percentage bevallingen in het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) waarbij één of meerdere van de gedefinieerde adverse outcomes optraden (AOI-5). INID010197

 • 2.1 Het percentage vrouwen in de NTSV-groep dat middels een spontane partus is bevallen. INID010198

 • 2.2 Sectio’s in NTSV-groep INID010199

  Subindicatoren
 • 2.3 Vrouwen met epidurale analgesie (totaal, ’s nachts/in het weekend) in NTSV-groep INID010200

  Subindicatoren
 • 3 Percentage kinderen dat volledige borstvoeding krijgt INID010201

  Subindicatoren
 • 4.1 Start zwangerschapsbegeleiding: (A) algemeen, c.q. (B) uit achterstandssituatie INID010202

  Subindicatoren
 • 4.2 Bevallingen: (A) totaal, c.q. (B) thuis/poliklinisch/klinisch c.q. (C) type baring bij klinische bevalling INID010203

  Subindicatoren
 • 4.3 Bevallingen durante partu overgedragen: (A) totaal, c.q. (B) type baring, 1.1.10 c.q. (C) reden overdracht INID010204

  Subindicatoren
 • 4.4 Het percentage kinderen dat direct post partum aan een neonatoloog/kinderarts is overgedragen. INID010205

 • 5 Het meten van cliëntervaringen van alle cliënten over de eerste drie kwartalen van 2019 door een VSV, opgebouwd uit ervaringen met een ziekenhuis, verloskundigenpraktijk en kraamzorgorganisatie INID013546

 • 6.A Welke zorgaanbieders maken deel uit van uw VSV? INID013580

  Subindicatoren
 • 6.B Ontvangt de zwangere van elke zorgaanbieder binnen het VSV uniforme informatie over: INID013581

  Subindicatoren
 • 6.D Heeft iedere zwangere een coördinerend zorgverlener? INID010210

 • 6.E Maakt uw Verloskundig SamenwerkingsVerband gebruik van een individueel geboortezorg plan voor alle zwangeren en is dit plan voor hen beschikbaar? INID010207

 • 6.F Kunnen alle zorgverleners in uw VSV beschikken over de informatie die is vastgelegd in het cliëntdossier van de zwangere? INID010208

 • 6.G Wordt iedere zwangere standaard besproken in een multidisciplinair overleg (MDO)? INID010211

 • 6.H Heeft uw VSV een adviesraad van zwangeren/(jonge) ouders? INID010212

 • 7.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw ziekenhuis? INID010214

 • 7.B Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan voor zwangeren? INID010215

  Subindicatoren
 • 7.C Welke van de volgende voorzieningen biedt uw ziekenhuislocatie aan voor zwangeren? INID010216

  Subindicatoren
 • 7.D Welke faciliteiten zijn er op de kamers van de verloskundeafdeling van uw ziekenhuislocatie aanwezig? INID013620

  Subindicatoren
 • 7.E Is er op uw ziekenhuislocatie beleid om zwangeren te informeren over de aanwezige baartechnieken (baarkruk en/of bad) en mogelijke bevalmethodes (verschillende houdingen gehurkt)? INID013630

 • 7.F Welke pijnbestrijdingsmethodes zijn er op uw bevallocatie aanwezig? INID013631

  Subindicatoren
 • 7.G Welke van de volgende zorginhoudelijke activiteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan voor zwangeren? INID010217

  Subindicatoren
 • 7.H Wat is het beleid binnen uw ziekenhuis rondom de begeleiding van zwangeren tijdens de zwangerschap en bevalling? INID010218

 • 7.I Hoe vaak levert uw ziekenhuislocatie continue begeleiding bij de bevalling? INID013640

 • 7.J Kan iedere zwangere telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt van een verloskundig zorgverlener? INID010219

 • 7.K Wanneer kunnen zwangeren in uw ziekenhuis terecht voor het spreekuur? INID010220

  Subindicatoren
 • 8.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw verloskundigenpraktijk? INID010221

 • 8.B Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010222

  Subindicatoren
 • 8.C Welke van de volgende voorzieningen biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010223

  Subindicatoren
 • 8.D Welke van de volgende zorginhoudelijke handelingen biedt uw verloskundigenpraktijk aan voor zwangeren? INID010224

  Subindicatoren
 • 8.E Hoe vaak levert uw verloskundigenpraktijk onderstaande zorg wanneer de zwangere vrouw dit wil ? INID013692

  Subindicatoren
 • 8.F Hoeveel verschillende verloskundigen ziet een zwangere gemiddeld tijdens haar zwangerschap? INID013693

 • 8.G Hoeveel verschillende verloskundigen ziet een zwangere gemiddeld tijdens de baring? INID013694

 • 8.H Is het beleid dat een verloskundige die de zwangere begeleid tijdens haar bevalling ook in de kraamperiode langskomt? INID013695

 • 8.I Kan iedere zwangere telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt van een verloskundig zorgverlener? INID010226

 • 8.J Wanneer kunnen zwangeren in uw verloskundigenpraktijk terecht voor het spreekuur? INID010227

  Subindicatoren
 • 9.A Tot welke VSV(‘s) behoort uw kraamzorgorganisatie? INID010228

 • 9.B Bent u als Kraamzorgorganisatie aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband Kraamzorgorganisaties. Zo ja welke? INID010229

 • 9.C Welke van de volgende online faciliteiten biedt uw kraamzorgorganisatie aan voor zwangeren/kraamvrouwen? INID013704

  Subindicatoren
 • 9.D Welke kraamzorg voorzieningen en zorgaanbod biedt uw organisatie? INID010230

  Subindicatoren
 • 9.E Welke voorzieningen voor anderstaligen en cliënten met lage gezondheidsvaardigheden biedt u? INID013723

  Subindicatoren
 • 9.F Hoe vaak levert u onderstaand zorgaanbod aan zwangere/kraamvrouwen? INID013724

  Subindicatoren
 • 9.G Levert u nog andere specifieke zorg aan zwangeren/kraamvrouwen? Zo ja, zoals? INID013725

 • 9.I Kan iedere zwangere/kraamvrouw telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt? INID010231

Betrokken partijen

 • College Perinatale Zorg (CPZ) (penvoerder)
 • Bo Geboortezorg
 • GGD GHOR Nederland
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Perined
 • Stichting Geboortebeweging
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Vektis
 • Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (VVAH)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Op basis van doorzettingsmacht:

 • (Vertegenwoordigende organisaties van) cliënten: Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind en Ziekenhuis.
 • (Vertegenwoordigende organisaties van) zorgaanbieders: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Bo Geboortezorg, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).
 • (Vertegenwoordigende organisaties van) verzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
 • Methodologische experts: Ja.
 • Anders nl: Stichting Perinatale Registratie Nederland, Vektis B.V., College Perinatale Zorg (CPZ).

Dit zijn zowel de relevante 'tripartiete' partijen als het 'overkoepelende' orgaan in deze sector, als de relevante gegevensbewerkers.

Werkinstructie

Bij alle indicatoren aanwezig. Bij indicator 5 (Cliëntenervaring), onduidelijk hoe het regionale deel van scenario 1 exact vorm krijgt.

Methodologische eigenschappen

De meetinstrumenten 1, 3 en deels van 5 (NPS) zijn gevalideerd en daarom mag aangenomen worden dat ze betrouwbaar zijn. De validiteit van de meetinstrumenten die regionaal mogelijk worden gebruikt bij van indicator 5 (Cliëntenervaring) hebben we niet beoordeeld.

Van indicator 2, 4, 6 t/m 9 zijn er (nog) geen validatiestudies beschikbaar. Echter, er is geen directe aanleiding om te twijfelen aan de validiteit van deze indicatoren. Wel worden de partijen verzocht om de ontbrekende studies wanneer mogelijk aan te leveren.

Procesbeschrijving

De procesbeschrijvingen zijn niet aangeleverd, we verzoeken de partijen om deze aan te leveren.

Op basis van de eerder aangeleverde procesbeschrijving over indicator 1 t/m 4:

Het aanleverproces voor die indicatoren (1, 2 en 4) waarbij als bronsysteem Perined staat aangegeven is het aanleverproces duidelijk. Voor indicator 3 (Borstvoeding) is het bronsysteem (ook) kraamzorg. Hier loopt nog overleg hoe het procesverloop exact vorm gegeven gaat worden. Tot oktober 2017 hebben partijen de tijd om dit met de gegevensmakelaar af te stemmen en inzichtelijk te maken.

De indicatoren 1, 2.2, 2.3 en 3 zijn bestaande indicatoren en staan al binnen andere sets (sets spoedeisende hulp, zwangerschap en bevalling, kraamzorg) op de transparantiekalender voor verslagjaren 2016, 2017 en 2018.

De indicatoren 2.1 en 4 zijn nieuwe indicatoren. Het vaststellen van deze twee nieuwe indicatoren kan een mogelijk effect hebben op het gestelde afsprakenkader voor indicatoren die de MSZ betreffen voor verslagjaar 2017 (in okt/nov 2016 vastgesteld).

Indicator 5 t/m 9 zijn nog niet te toetsen op basis  van de ontbrekende informatie.

De aanleverdatum van gegevens bij het Zorginstituut ligt op 1 mei 2018 (verslagjaar 2017).