Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000051
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De ‘vragenlijst kerngegevens Gehandicaptenzorg’ is het meetinstrument dat bij het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg hoort. Zorgaanbieders die onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vallen, leveren elk jaar hun kwaliteitsinformatie aan op basis van deze vragenlijst.

Belangrijk onderdeel hierbinnen is het kwaliteitsrapport. Voor het verkrijgen van cliëntinformatie op individueel niveau gebruiken zorgaanbieders in de Gehandicaptenzorg één van de cliëntervaringsinstrumenten die binnen de zogenaamde ‘Waaier VGN 2020-2022’ vallen. De informatie die hieruit wordt verkregen, wordt meegenomen in het kwaliteitsrapport.

Indicatoren

 • 1.3a Geeft de cliënten- of verwantenraad advies op een voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur op de verbeterplannen binnen uw organisatie? INID000778

 • 1.3b Geeft de cliënten- of verwantenraad advies op een voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur op de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek binnen uw organisatie? INID000779

 • 1.4 Kan de organisatie aantonen dat zij op ieder advies van de cliëntenraad heeft gereageerd en gemotiveerd heeft aangegeven als zij daarvan is afgeweken? INID000780

 • 2 Dimensiewaarde van Medezeggenschap is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000776

 • 2.1 Functioneert de regeling van medezeggenschap voor cliënten en/of verwanten conform de wet- en regelgeving? INID000777

 • 2.1 Maakt u voor het meten van cliëntervaring in 2020 of 2021 gebruik van een instrument uit de waaier? Het betreft bij deze vraag de ervaringen van de cliënten en/of verwanten. INID000791

 • 2.2 Ontvangen cliënten en/of hun vertegenwoordigers systematisch op een voor hen begrijpelijke wijze, informatie over de klachtenregeling? INID000784

 • 2.3 Heeft uw organisatie een onafhankelijke functionaris ingesteld die belast is met het ondersteunen van cliënten met klachten? INID010147

 • 2.3 Heeft uw organisatie voor cliënten een klachtencommissie ingesteld? INID002240

 • 2.4a Is de klachtencommissie ingesteld met een onafhankelijke voorzitter? INID002241

 • 2.6 Heeft uw organisatie de uitspraken en aanbevelingen van de klachtencommissie in 2015 aantoonbaar in behandeling genomen? INID000785

 • 3 Dimensiewaarde van Klachtenregeling voor cliënten is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000781

 • 3.1 Beschikt uw organisatie over een klachtenregeling voor cliënten (Conform Wet Klachtrecht cliënten zorginstellingen (WKKGZ))? INID000782

 • 3 Dimensiewaarde van Vertrouwensregeling/vertrouwenspersoon voor cliënten is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000786

 • 3.1 Beschikt uw organisatie over een vertrouwensregeling voor cliënten/vertegenwoordigers? INID000787

 • 3.2 Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon voor cliënten/vertegenwoordigers? INID000788

 • 3.2 Is uw organisatie aangesloten bij een Geschillencommissie? INID010148

 • 3.4 Heeft uw organisatie de bevindingen en aanbevelingen van de vertrouwenspersoon in 2016 aantoonbaar in behandeling genomen? INID000789

 • 4 Dimensiewaarde van Cliëntervaring/cliënttevredenheid is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000790

 • 4.2 Hoe vaak wordt in uw organisatie het cliëntervaring/cliënttevredenheid-onderzoek uitgevoerd (meerdere antwoorden mogelijk)? INID000792

 • 4.5 Heeft u alle cliënten die bevraagd moesten worden in 2016 bevraagd (bedoeld wordt ‘cliënten die in 2016 aan de beurt waren’)? INID005561

 • 5 Dimensiewaarde van Zorg- en ondersteuningsplan is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000793

 • 5.1 Heeft uw organisatie de zorg- en ondersteuningsplansystematiek beschreven? INID000794

 • 5.1.C Kunt u aantonen dat in uw organisatie de toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen (volgens intern vastgestelde frequentie) worden geëvalueerd? INID000817

 • 5.1 Hoeveel besteedt uw organisatie jaarlijks aan scholing en scholingsactiviteiten voor uw medewerkers? Dit kunnen interne en externe scholingsactiviteiten zijn. INID000840

 • 5.2 Wordt deze zorg- en ondersteuningsplansystematiek periodiek (volgens een intern vastgestelde frequentie) geëvalueerd en bijgesteld? INID000795

 • 5.2 Heeft uw organisatie beleid opgesteld op het gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen? INID000813

 • 5.3 Kunt u aantonen dat de zorg- en ondersteuningsafspraken bij alle cliënten, die langer dan drie maanden in zorg zijn, binnen 6 weken na aanvang zorg in een ondersteuningsplan zijn vastgelegd? INID000796

 • 5.3 Wordt dit beleid periodiek (volgens intern vastgestelde frequentie) geëvalueerd en zo nodig bijgesteld? INID000814

 • 5.4 Kunt u aantonen dat het ondersteuningsplan bij alle cliënten, die langer dan twaalf maanden in zorg zijn, minimaal een keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld wordt? INID000797

 • 5.4 Heeft uw organisatie beleid opgesteld over het verminderen en voorkómen (preventie) van vrijheidsbeperkende maatregelen? INID000815

 • 5.5 Hebben alle cliënten, die langer dan 3 maanden in zorg zijn, ingestemd met hun ondersteuningsplan of kunt u aantonen dat u meerdere keren geprobeerd heeft deze instemming te verkrijgen? INID000798

 • 5.5 Kunt u aantonen dat u de verantwoordelijkheidstoedeling heeft geregeld bij het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen in het kader van de BOPZ? INID000816

 • 6 Dimensiewaarde van Cliëntveiligheid is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000799

 • 6.1 Heeft uw organisatie beleid opgesteld op het gebied van cliëntveiligheid? INID000800

 • 6.2 Wordt dit beleid periodiek (volgens intern vastgestelde frequentie) geëvalueerd en bijgesteld? INID000801

 • 6.3 Maakt het uitvoeren van een risico-inventarisatie op cliëntniveau (al dan niet bij een bepaalde doelgroep) onderdeel uit van uw beleid? INID000802

 • 6.4 Maakt de risico-inventarisatie onderdeel uit van uw zorg- en ondersteuningsplansystematiek? INID000803

 • 6.5 Heeft uw organisatie voor alle cliënten een risico-inventarisatie uitgevoerd? INID000804

 • 6.6 Worden de uitkomsten van de risico-inventarisatie op cliëntniveau vastgelegd? INID000805

 • 7 Dimensiewaarde van Registratie en evaluatie van incidenten is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000806

 • 7.1 Heeft uw organisatie beleid opgesteld voor registratie en evaluatie van incidenten? INID000807

 • 7.2 Wordt dit beleid periodiek (volgens intern vastgestelde frequentie) geëvalueerd en zo nodig bijgesteld? INID000808

 • 7.4 Heeft uw organisatie een systeem beschikbaar waarin inzichtelijk is hoe vaak incidenten voorkomen? INID000809

 • 7.5 Kunt u aantonen dat de geregistreerde incidenten op organisatieniveau geanalyseerd worden? INID000810

 • 7.6 Kunt u aantonen dat de geregistreerde incidenten op cliëntniveau geanalyseerd worden? INID000811

 • 8 Dimensiewaarde van Vrijheidsbeperkende maatregelen is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000812

 • 9 Dimensiewaarde van Brandveiligheid is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID005562

 • 9.0 Dimensiewaarde van Medicatieveiligheid is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000818

 • 9.1 Hebt u in het brandveiligheidbeleid rekening gehouden met risico’s verbonden aan de mate van zelfredzaamheid van de verschillende cliëntgroepen (cliëntkenmerken)? INID005565

 • 9.2 Heeft uw organisatie beleid opgesteld op het gebied van medicatie? INID000819

 • 9.3 Wordt dit beleid periodiek (volgens intern vastgestelde frequentie) geëvalueerd en bijgesteld? INID000824

 • 9.4 Heeft uw organisatie een persoon of commissie aangesteld die verantwoordelijk is voor het medicatiebeleid? INID000825

 • 9.5 Heeft u op cliëntniveau in het ondersteuningsplan beschreven voor welke onderdelen van de medicatie u verantwoordelijk bent? INID000826

 • 9.6 Worden medicatiefouten conform beleid, binnen uw organisatie op cliëntniveau geregistreerd? INID000827

 • 9.6a Kunt u aantonen dat in uw organisatie de geregistreerde medicatiefouten periodiek worden geëvalueerd op organisatieniveau? INID000828

 • 9.6b Kunt u aantonen dat in uw organisatie de geregistreerde medicatiefouten periodiek worden geëvalueerd op cliëntniveau? INID000829

 • 9.7a Kunt u aantonen dat er verbeteracties zijn uitgevoerd naar aanleiding van evaluatie van medicatiefouten op organisatieniveau? INID000830

 • 9.7b Kunt u aantonen dat er verbeteracties zijn uitgevoerd naar aanleiding van evaluatie van medicatiefouten op cliëntniveau? INID000831

 • 10 Dimensiewaarde van (Vermoeden van) Seksueel misbruik is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000832

 • 10.1 Heeft uw organisatie aantoonbaar beleid opgesteld op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik? INID000833

 • 10.2 Wordt dit beleid conform intern vastgestelde frequentie geëvalueerd? INID000834

 • 10.3 Heeft uw organisatie in haar beleid opgenomen dat medewerkers, die vanaf 2008 in dienst zijn van uw organisatie, standaard een VOG-verklaring moeten overleggen? INID000835

 • 10.5 Heeft uw organisatie in haar beleid opgenomen dat vrijwilligers die vanaf 2008 bij uw organisatie betrokken zijn standaard een VOG-verklaring moeten overleggen? INID000836

 • 10.7 Is in de zorg- en ondersteuningsplansystematiek van uw organisatie het onderwerp seksualiteit (lichaamsbeleving, intimiteit en seksualiteit) opgenomen? INID000837

 • 11.1 Heeft uw organisatie beleid opgesteld op het gebied van brandveiligheid? INID005563

 • 11.2 Wordt dit beleid periodiek, volgens een intern vastgestelde frequentie, geëvalueerd en bijgesteld? INID005564

 • 11.4 Hebt u in het brandveiligheidbeleid rekening gehouden met risico’s verbonden aan de verscheidenheid in gebouwfuncties (wonen, dagbesteding, etc.)? INID005566

 • 11 Dimensiewaarde van Scholing is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID005567

 • 12.0 Is er binnen uw organisatie een scholingsbeleid waarin actief wordt ingespeeld op scholingsvragen en -behoeften van medewerkers? INID000839

 • 12.4 Wordt (scholings)beleid op het gebied van voorbehouden handelingen periodiek (volgens intern vastgestelde frequentie) geëvalueerd en bijgesteld? INID000841

 • 12 Dimensiewaarde van Medewerkersonderzoek is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000842

 • 12.7 Wordt (scholings)beleid op het gebied van risicovolle handelingen periodiek (volgens intern vastgestelde frequentie) geëvalueerd en bijgesteld? INID002243

 • 13.0 Wordt in uw organisatie een medewerkers-tevredenheidsonderzoek of een medewerkers-ervaringsonderzoek uitgevoerd? Men kan ook het onderzoek dat tbv de Risico Inventarisatie (RIE) gebruikt wordt als uitgangspunt nemen. INID000843

 • 13 Dimensiewaarde van Medezeggenschap medewerkers berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000845

 • 13.1 Hoe vaak voert u het medewerkersonderzoek uit? INID000844

 • 14.1 Beschikt uw organisatie over een klachtenregeling voor medewerkers? INID000846

 • 14.2 Heeft uw organisatie voor medewerkers een klachtencommissie ingesteld met een onafhankelijke voorzitter? INID000847

 • 14.2 Worden de uitkomsten van het medewerkersonderzoek met de OR besproken? INID002244

 • 15 Dimensiewaarde van Vertrouwenspersoon voor medewerkers is berekend op basis van de onderliggende vragen. INID000848

 • 15.1 Heeft uw organisatie voor medewerkers een vertrouwenspersoon gerealiseerd? INID000849

Betrokken partijen

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (penvoerder)
 • Ieder(in)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle relevante partijen zijn betrokken. Dit zijn de partijen die lid zijn van de landelijke stuurgroep 'Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg'. De leden van deze stuurgroep hebben het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg ontwikkeld.

Werkinstructie

Toelichting: ja, ik onderscheid hierbij de volgende onderdelen:

 1. Beschrijving van het gehele zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt (inclusief indicaties voor diagnostiek en behandeling en/of ondersteuning)? In de langdurige zorg wordt gewerkt met een indicatie van het CIZ. Dit is een kader waarbinnen de zorg- en dienstverlening plaatsvindt. De invulling hiervan vindt in dialoog met de cliënt plaats en wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan (bouwsteen 1)
 2. Beschrijving van het gebruik van gepaste zorg (doelmatigheid). In de gehandicaptenzorg (binnen de Wlz) heeft de overheid een systematiek van onafhankelijke indicatiestelling ingevoerd. Hierop aansluitende zijn zorgprofielen en zorgzwaartepakketten van toepassing. Daarmee wordt bevorderd dat de geboden zorg aansluit op de aard en ernst van zorgbehoeften; en tegelijk dat de geboden zorg doelmatig is in relatie tot de zorgvraag.
 3. Definitie kernbegrippen en aanwijzing documentatie en informatie zorgaanbieders. Er is een aparte kernbegrippenlijst toegevoegd. Daarbij beschrijft het Kwaliteitskader welke informatie per cliënt altijd beschikbaar is en hoe deze actueel wordt gehouden. Ook geeft de handreiking ondersteuningsplan, een aanvullende leidraad en kernbegrippen over de inhoud van het ondersteuningsplan en tevens over de afstemming ervan met het multidisciplinair behandelplan en de gemaakte afspraken van informatie en overdracht.
 4. Beschrijving van controle en/of evaluatiemomenten en overlegmomenten. Niveau cliënten: binnen het kwaliteitskader zijn regels gesteld over de dialoog met de cliënten over de totstandkoming van een ondersteuningsplan (samen met de cliënt opgesteld) deze wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd met de cliënt, persoonlijk begeleider en/of behandelaar en vervolgens geactualiseerd. Niveau medewerkers en zorgteams: is een periodieke en gezamenlijke reflectie opgenomen in het kwaliteitskader. Die kan worden aangevuld met “leren over de grenzen van teams” (bij elkaar op bezoek) en met interne audits over het zorgproces rond de cliënt (verloopt dat proces zorgvuldig?). Niveau van de organisatie: de opdracht tot bestuurlijk leiderschap rond kwaliteit is aangescherpt door jaarlijks een bondig kwaliteitsrapport op te stellen en te bespreken met interne en externe stakeholders. Daarbij is een twee jaarlijkse externe visitatie geboden, die onder meer gestalte kan krijgen in de vorm van leernetwerken met andere organisaties.
 5. Beschrijving zelfmanagement en/of eigen regie. De visie start met de regie bij de cliënt en zet hiermee de cliënt centraal. De medewerker en cliënt stellen in dialoog vast welke problemen er zijn rond zelfredzaamheid en welke ondersteuningsbehoeften daaruit voortvloeien. De bouwstenen 1 en 2 van het Kwaliteitskader zijn de uitwerking van persoonsgerichte zorg die aansluit op de wensen en voorkeuren van de cliënt.
 6. Toelichting op bewijsvoering. De visie en de werkwijze van het Kwaliteitskader is gestoeld op nationaal en internationaal onderzoek. Onder andere op modellen van W. Buntinx, J. van Loon en de modellen van Schalock en Verdugo.
 7. Beschrijving structuur zorgproces. Vanuit de dialoog met de cliënt worden gemaakte afspraken vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dit plan is de drager van informatie over problemen bij zelfredzaamheid, aanmerkelijke gezondheidsrisico’s, ervaren kwaliteit van bestaan en de wensen en invulling van de ondersteuning. Conform wettelijk kader worden de afspraken minimaal (half)-jaarlijks met cliënt en verwanten geëvalueerd en aangevuld.
 8. Beschrijving van de aansturing en verantwoordelijkheidstoedeling van het zorgproces. In de handreiking ondersteuningsplan (sinds 2013 in Register) zijn bovenstaande punten beschreven. In de bijlage over het ondersteuningsplan is nader uitgewerkt hoe taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. De persoonlijk begeleider is verantwoordelijk is voor opstellen van het ondersteuningsplan en de relevante behandelaar(s) zijn daarbij betrokken. De begeleider informeert collega’s in de woonvorm, tevens gedragsdeskundigen, medici, therapeuten en de activiteitenbegeleider voor dagbesteding. Ook ten aanzien van informatie en overdracht zijn afspraken gemaakt. De persoonlijk begeleider volgt of afspraken worden gerealiseerd en signaleert tijdig. Hierbij kan een cliëntagenda behulpzaam zijn, waarmee het werken volgens het ondersteuningsplan continu getoetst, bewaakt en waar nodig bijgesteld wordt.  
 9. Beschrijving implementatie met voorwaarden. In het hoofdstuk over onderhoud en ontwikkeling van het kwaliteitskader (hoofdstuk 10) is opgenomen dat VGN extra middelen en menskracht beschikbaar stelt voor de implementatie aan leden van de VGN. De invulling van het implementatieplan wordt per half jaar opgesteld. Voor periode 1 (jan- juli 2017) vinden er vier landelijke en minimaal acht regionale bijeenkomsten plaats. Tevens zijn er twee bijeenkomsten voor bestuurders. Er wordt gebruik gemaakt van kennis van de leden die als proeftuin hebben gewerkt met het Kwaliteitskader. Het programma voor fase 2 (aug- dec 2017) wordt medio juni opgeleverd, wederom op basis van behoeften van leden.

Procesbeschrijving

Nog niet alle onderdelen zijn aanwezig, maar in het kwaliteitskader staat wel beschreven wanneer dan wel.

 1. Cliëntenversie/correcte cliënteninformatie? Nog niet aanwezig. Er wordt een cliëntversie gemaakt en deze is medio juni 2017 gereed.
 2. Samenvatting? Nog niet aanwezig. De samenvatting is uiterlijk medio juni 2017 gereed. Een korte samenvatting is opgenomen onder het kopje “algemene informatie” van het aanbiedingsformulier.
 3. Onderhoudsplan? Medio 2019 is een tussentijdse evaluatie gepland.  Deze evaluatie is onderdeel van een bredere onderhouds- en ontwikkelagenda. De landelijke stuurgroep is verantwoordelijk voor de evaluatie; inhoud en opzet ervan worden afgestemd met ZIN en het ministerie van VWS. De bedoelde evaluatie is eind 2019 gereed.

Het vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg bevat twee meetinstrumenten:

 • Algemene informatie over het kwaliteitsbeleid van de zorgaanbieder (waar onder aspecten van veilige zorg). Deze informatie berust op een landelijk vastgelegde vragenlijst analoog aan de huidige “pijler 1”. Deze maakte al deel uit van het voorgaande kader en is al in het register opgenomen.  De vragenlijst ‘pijler 1’ wordt  jaarlijks, dus ook in 2017 geactualiseerd, waarbij enkele vragen over het kwaliteitsrapport een plek zullen krijgen in de vragenlijst. Dit gebeurt onder leiding van de stuurgroep 'Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg' en is eind 2017 gereed.  
 • Specifieke informatie over de ervaringen van cliënten inzake kwaliteit van zorg en hun eigen kwaliteit van bestaan. Hierover zijn afspraken vastgelegd onder bouwsteen 2 van het kader. Erop aansluitend is een erkend geheel van instrumenten uitgewerkt (“waaier”) waaruit de aanbieder een weloverwogen keuze maakt.  

Gekoppeld aan het kwaliteitskader is een commissie van deskundigen werkzaam (waarin hoogleraren op het gebied van langdurige zorg); die overziet de instrumenten, adviseert over toelating tot de erkende set, en levert bijdragen aan verdere ontwikkeling.
Deze items hangen grotendeels samen met het kwaliteitsrapport dat openbare kwaliteitsinformatie bevat. Dit bestaat uit:

 1. Een samenvattend kwaliteitsrapport over de kwaliteit van zorg o.a. op basis van cliëntinformatie en cliëntervaringsonderzoek.
 2. Verwerking van informatie over beleid rond kwaliteit en veiligheid o.a. op grond van een landelijke vragenlijst pijler 1).

Informatiestandaard

Toelichting vraag 1: Onder leiding van de stuurgroep verkent de VGN, in het kader van de doorontwikkeling, welke Informatiestandaarden in het licht van het vernieuwde Kwaliteitskader opportuun zijn.
De bevindingen van deze verkenning worden eind 2019  voorgelegd aan het Zorginstituut.