Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000166
Herzieningsdatum
Gerelateerd

De ‘Vragenlijst Kwaliteitsbeeld Gehandicaptenzorg’ is het meetinstrument dat bij het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg hoort. Zorgaanbieders die onder de reikwijdte van het Kwaliteitskompas vallen, leveren elk jaar hun kwaliteitsinformatie aan op basis van dit kwaliteitsbeeld.

Het kwaliteitsbeeld is bedoeld om openbare informatie op te leveren over de kwaliteit van zorg. Voor de gehandicaptenzorg geldt dat elke zorgorganisatie een kwaliteitsbeeld oplevert waarin ook de inzichten uit het cliëntervaringsinstrument (bouwsteen 2) zijn opgenomen. Zorgaanbieders die binnen de reikwijdte van het kwaliteitskompas vallen, zijn verplicht die informatie aan te leveren. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om die verplichte informatie als openbare data te publiceren, voor professionals én burgers.

Met de uitvraag kunnen mensen met een beperking en verwanten en zorgverleners een goed beeld krijgen van de betreffende zorgaanbieder(s).

Het meetinstrument zelf bevat geen uitkomstindicatoren. In het kwaliteitsbeeld dat zorgaanbieders openbaar publiceren, kunnen echter wel uitkomstindicatoren staan opgenomen. De indicatoren gaan alleen in op de vraag óf de aanbieder een kwaliteitsbeeld heeft (ja of nee) en of zij het websiteadres daarvoor kunnen aanleveren. Het meetinstrument gaat niet in op de inhoud van het kwaliteitsbeeld. Aanbieders wordt wel gevraagd om in het kwaliteitsbeeld in te gaan op de bouwstenen die in het kwaliteitskompas worden benoemd. Verder zijn zij vrij om de inhoud van het kwaliteitsbeeld naar eigen wens vorm te geven.

Indicatoren

Sluit

Download deze set

 • 1 Heeft uw organisatie een openbaar kwaliteitsbeeld over het betreffende verslagjaar? INID023497

 • 2 Geef onderstaand de weblink (URL) naar het kwaliteitsbeeld van uw organisatie over het betreffende verslagjaar. INID023498

 • 3 Heeft uw organisatie een openbaar beschikbare versie in begrijpelijke taal voor mensen met een beperking van het kwaliteitsbeeld over het betreffende verslagjaar? INID023499

 • 4 Geef onderstaand de weblink (URL) naar de versie in begrijpelijke taal van het kwaliteitsbeeld voor mensen met een beperking over het betreffende verslagjaar. INID023500

 • 5 Algemene toelichting INID023501

Betrokken partijen

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (penvoerder)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Werkinstructie: Gedurende de looptijd van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 leveren zorgaanbieders een kwaliteitsbeeld aan over de verslagjaren 2023, 2025 en 2027.

Methodologische eigenschappen: Vragenlijst.

Procesbeschrijving: De uitvraag vindt tweejaarlijks plaats. De uitvraag kan worden ingevuld van begin maart tot uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar waarin de uitvraag plaatsvindt. Dat gebeurt respectievelijk in de kalenderjaren 2024 (over verslagjaar 2023), 2026 (over verslagjaar 2025) en 2028 (over verslagjaar 2027).