Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De sector gehandicaptenzorg heeft al jarenlang een kwaliteitskader dat vanuit het brede werkveld is ontwikkeld. Het vernieuwde kompas blijft de landelijke standaard voor aanbieders van gehandicaptenzorg. Het kwaliteitskompas vertrekt vanuit een gedeelde visie: wat is goede zorg voor mensen met langdurige beperkingen? Het kompas bestaat uit vier bouwstenen:

 1. Het zorgproces rond de individuele persoon. Voor elke persoon moet helder zijn hoe het staat met ondersteuningsbehoeften, gezondheidsrisico’s bestaan, kwaliteit van bestaan.
 2. Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking. Bij het ophalen van de ervaringen van mensen met een beperking, staat allereerst de dagelijkse dialoog centraal. Daarnaast vindt een systematische raadpleging plaats op basis van erkende instrumenten.
 3. Professionele ontwikkeling. Doorontwikkeling van professionaliteit helpt om de kwaliteit van zorg en ondersteuning nog beter te maken en de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking te vergroten en maakt het werken in de gehandicaptenzorg aantrekkelijker. Ontwikkeling begint vaak bij nadenken over wat er goed gaat en wat er beter kan, oftewel met reflectie.
 4. Inzicht in kwaliteit. De zorgaanbieder maakt tweejaarlijks een bondig kwaliteitsbeeld op grond van informatie uit eerste drie bouwstenen en andere relevante bronnen. Het kwaliteitsbeeld is vormvrij en geeft een objectief zicht op kwaliteit. In het tussenliggende jaar wordt een voortgangsbericht opgeleverd, waar het perspectief van de professionals en de mensen met een beperking centraal staat en dat zicht geeft op de voortgang van de in het kwaliteitsbeeld aangegeven verbeterpunten.

Het meetinstrument waarnaar hierboven wordt verwezen is nog gekoppeld aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Dit heeft te maken met het feit dat de deadline voor het aanleveren over verslagjaar 2022 op 1 juni 2023 ligt.

Betrokken partijen

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (penvoerder)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Ieder(in)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • KansPlus
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft besloten tot opname van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 als kwaliteitskader in het openbaar Register.

Met de oplevering van een breed gedragen Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 heeft de gehandicaptensector een vervolg gekregen dat de komende jaren richting geeft aan het realiseren van goede zorg die aansluit bij de behoefte van elke cliënt.

Het Kwaliteitskompas bevat geen informatieparagraaf, omdat het vooral een visie op kwaliteit beschrijft, zonder deze stapsgewijs in zorgprocessen te operationaliseren.

Er zijn geen substantiële financiële gevolgen bij de implementatie van de kwaliteitsstandaard.

Voor wat betreft het onderwerp op de ontwikkelagenda de verbreding van de reikwijdte van het kwaliteitskompas (domeinoverstijgend en los van leveringsvorm) acht de Raad van Bestuur het van belang dat zorgvuldig wordt nagegaan welke relevante partijen daarbij betrokken moeten worden.