Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Het thema seksualiteit wordt van twee kanten benaderd in deze dubbelpublicatie. De ene kant (deel 1,2 en 3) geeft een uitwerking van visie, beleid, implementatie en verankering van beleid op het gebied van de ontwikkeling van gezonde seksualiteit en het voorkomen van seksueel misbruik. De andere kant van de publicatie (deel 4) gaat over en geeft handvatten voor hoe te handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik.

Betrokken partijen

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (penvoerder)
 • 's Heeren Loo
 • Carante Groep
 • Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)
 • Cordaan
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB)
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Platform VG
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Vilans
 • Zonnehuis
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De kwaliteitsstandaard is ruim voor 1 jan 2014 is ontwikkeld (namelijk in 2011). De voordracht is tripartiet, omdat VGN namens de landelijke Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg deze handreiking heeft ingediend als een van de meer praktische uitwerkingen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In de stuurgroep zitten zowel vertegenwoordigende organisaties van zorgaanbieders en professionals, cliënten en verzekeraars.

Beschrijving zorg & organisatie

In de ondertitel staat weliswaar praktische handvatten voor managers in de verstandelijk gehandicaptenzorg, maar de belangen van cliënten komen duidelijk naar voren evenals de wijze waarop cliënten betrokken worden bij het formuleren van een visie. Voor wat betreft het stellen van indicaties voor diagnostiek en behandeling en/of ondersteuning: hierin wijkt de care af van de cure, nvt. Er is geen beschrijving hoe het literatuuronderzoek is uitgevoerd. (De relatie tussen literatuur en aanbevelingen is niet altijd duidelijk) Dit lijkt wel passend voor de situatie in de sector.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Er is een lekensamenvatting. De kwaliteitsstandaard bevat geen onderhoudsplan. Na overleg heeft de aanbieder aangegeven dat de handreiking in 2017 wordt herzien.

De kwaliteitsstandaard is niet verbonden met een informatiestandaard. Hierover is contact opgenomen met indiener. Deze gaf aan het tijdpad in 2017 op te stellen bij de revisie van de kwaliteitsstandaard en in samenhang met het nieuwe Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. De kwaliteitsstandaard is verbonden met een meetinstrument in het register, te weten de pijlers van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.