Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten met artrose aan heup of knie. De richtlijn beschrijft wat volgens de huidige maatstaven de beste conservatieve (niet-chirurgische) behandeling is voor patiënten met artrose aan heup of knie in eerste en tweede lijn. Vaak kunnen artroseklachten goed worden behandeld zonder dat een operatie noodzakelijk is. Deze conservatieve behandeling kent verschillende opties, die meestal opeenvolgend worden ingezet. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • diagnostiek van artrose aan heup of knie;
 • zelfmanagement, educatie en informatie;
 • behandeling met oefentherapie;
 • behandeling met pijnmedicatie (oraal en dermaal);
 • behandeling met intra-articulaire injecties;
 • behandeling met kniebraces en voetortheses;
 • behandeling van specifieke patiëntgroepen (comorbiditeit, kwetsbare ouderen, fysiek actieve patiënten);
 • geïntegreerd beleid (stepped care, verwijscriteria).

Betrokken partijen

 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) (penvoerder)
 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle betrokken partijen hebben de afgelopen periode hard gewerkt om de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)-richtlijn 'Artrose heup knie - conservatieve behandeling' te ontwikkelen. Deze inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. Met de oplevering van de breed gedragen NOV-richtlijn 'Artrose heup knie - conservatieve behandeling' is nu helder voor iedere patiënt, voor elke vraag in elke fase van de behandeling wat goede artrosezorg is en waar de patiënt informatie daarover kan vinden.

Op 28 februari 2019 heeft de NOV namens zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten en zorgverzekeraars de NOV-richtlijn 'Artrose heup knie - conservatieve behandeling' aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het Register. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft op 14 mei 2019 besloten om deze richtlijn op te nemen in het openbaar Register.

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft besloten tot opname in het openbaar Register, omdat de deelname aan ontwikkeling aan deze richtlijn tripartiete is geweest en omdat bij aanbieding aan het Register de ingediende richtlijn voldoet aan alle relevante criteria van het Toetsingskader. Aanvullend merkt het Zorginstituut op dat de partijen verwijzen naar een apart te ontwikkelen LTA (Landelijke Transmurale Afspraken) voor het vastleggen van transmurale stepped care afspraken. Partijen en het Zorginstituut zijn voornemens dit te agenderen op de Versnellingsagenda.

Bij deze richtlijn is geen apart meetinstrument ontwikkeld. In het kader van de recent ontwikkelde KNGF-richtlijn Artrose heup-knie wordt door partijen gewerkt aan het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren met betrekking tot artrosezorg. Ook zijn een indicatorset heupprothese en een indicatorset knieprothese beschikbaar. Deze worden openbaar gemaakt via de Transparantiekalender.