Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Deze richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van heup- en knieartrose.

Partijen  willen de behandelstrategie artrose van de heup en knie actualiseren en beter op elkaar willen afstemmen. Afspraken hierover zijn onder meer vastgelegd in het Verbetersignalement voor mensen met artrose van knie en heup (Zorginstituut, 2014). Daarnaast is de gezamenlijke ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor fysio- en oefentherapeutische zorg, onderdeel van de conservatieve behandeling van artrose bij knie/heup, een belangrijke voorwaarde voor opname van fysio- en oefentherapie in het basispakket. Door een aantal (drie) richtlijnen nu op de Meerjarenagenda te plaatsen, wil het Zorginstituut de ontwikkeling van de richtlijnen borgen én voorkomen dat de ontwikkeling van deze richtlijnen vertraging oploopt.  

De richtlijn van de huisartsen (niet traumatische knieklachten, NHG), voor de zorg aan patiënten in de eerste lijn is herzien. In de NHG-richtlijn staan de stepped care behandeling en verwijscriteria duidelijk beschreven. Een patiënt wordt pas doorverwezen naar de orthopeed als maximale conservatieve behandeling niet helpt bij ernstige klachten en belemmeringen in het dagelijks functioneren. Het is voor de patiënt van belang dat de zorg in de eerste en tweede lijn op elkaar zijn afgestemd. De verwijscriteria naar de tweede lijn zijn nog niet door de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) bekrachtigd in de richtlijnen. Partijen hebben de wens uitgesproken deze afspraken mee te nemen bij de herzieningen van de multidisciplinaire richtlijn Conservatieve behandeling van artrose (NOV) en de richtlijn Totale heupprothese (NOV).

De implementatie van de stepped care benadering is nog een aandachtspunt voor partijen. Hiervoor is het belangrijk dat de afstemming en verdeling van verantwoordelijkheden tussen verschillende zorgverleners worden vastgelegd. Partijen hebben de wens uitgesproken deze ‘transmurale afspraken’ deel te laten uitmaken van de multidisciplinaire richtlijn die nu herzien wordt.

Patiënten moeten niet onnodig worden blootgesteld aan (beeldvormende) diagnostiek. Daarom dienen aanbevelingen t.a.v. inzet van beeldvormende diagnostiek gebaseerd te zijn op recente evidence. Partijen hebben afgesproken dit mee te nemen in de herziening van de multidisciplinaire richtlijn Conservatieve behandeling van artrose en de richtlijn Totale heupprothese.

Betrokken partijen

 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) (penvoerder)
 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)