Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over een heupprothese. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

 

Over indicator 6 van de voorgestelde set voor verslagjaar 2020 is op bestuurlijk niveau een discussie. Besluitvorming is uitgesteld tot 1 november.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2020

PDF-document 473,21 KB

Indicatorgids 12-11-2019

Toetstabel Heupprothese + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 384,49 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2019

PDF-document 171,17 KB

Indicatorgids 13-12-2018

Toetstabel Heupprothese + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 167,63 KB

Rapport 30-01-2019

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2018 (def versie 5)

PDF-document 138,44 KB

Indicatorgids 02-11-2018

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2018 (getoetst versie 4)

PDF-document 138,44 KB

Indicatorgids 22-01-2018

Toetstabel Heupprothese + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 7,22 KB

Rapport 21-12-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2017

PDF-document 208,2 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2016

PDF-document 207,86 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2015

PDF-document 164,08 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441,33 KB

Procesbeschrijving 29-09-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2014

PDF-document 224,95 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De NOV, ZN, NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, ZKN en Federatie zijn betrokken bij de doorontwikkeling van deze indicatorset. De set is in werkgroepen besproken en doorontwikkeld.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd is zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.

De set bestaat uit 19 hoofdindicatoren en in totaal uit 159 indicatoren. Daarmee is het totaal aantal indicatoren erg hoog.

Alle relevante partijen hebben het meetinstrument mee ingediend. De set is  besproken in het bureauoverleg Transparantie waar alle relevante koepelpartijen zitting in nemen. Op deze set is volledige consensus.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie beschikbaar. Drie elementen die benoemd staan in het Toetsingskader zijn niet opgenomen, namelijk de doelen van de indicatoren, de informatiestandaard en dataschoning. Met deze werkinstructie zijn echter wel de belangrijkste stappen voor het meten van een indicator beschreven.

Methodologische eigenschappen

Er is een jaarrapportage over 2014 van de LROI. In deze jaarrapportage komen niet alle elementen aan bod die benoemd staan in het toetsingskader. Informatie over inhoudsvaliditeit, onderscheidend vermogen ontbreekt, de informatie over data-controle en correctie voor populatieverschillen is niet volledig of niet duidelijk. Er lijkt geen informatiestandaard te worden gehanteerd. Wel staat er goede informatie over dataregistratie en controle van data-invoer bij ziekenhuizen.

Procesbeschrijving

Er is een procesbeschrijving die de meeste elementen van het Toetsingskader beschrijft. Belangrijk aandachtspunt is dat ZKN (nog) geen gegevensmakelaar heeft gecontracteerd en dat daardoor voor deze partij de aanlevering nog niet is geborgd. Verder lijkt het mogelijk om aan de hand van dit processchema een goede aanlevering van gegevens te bewerkstelligen. De aanlevering van resultaten over verslagjaar 2015 is goed verlopen.

Uit de registreerbaarheidstoets door de NVZ blijkt dat er geen registratieproblemen zijn met indicatoren uit deze set, wel geven ze bij indicator 4a en c aan dat afstemming rond definities met PREZIES wenselijk is.