Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000036
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over een heupprothese. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Heupprothese - verslagjaar 2022

PDF-document 1016.1 KB

Indicatorgids 23-05-2022

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Heupprothese verslagjaar 2021

PDF-document 359.6 KB

Indicatorgids 03-12-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2020

PDF-document 655.6 KB

Indicatorgids 14-04-2021

Toetstabel Heupprothese + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 384.5 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2019

PDF-document 433.1 KB

Indicatorgids 04-12-2019

Toetstabel Heupprothese + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 167.6 KB

Rapport 30-01-2019

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2018 (def versie 5)

PDF-document 138.4 KB

Indicatorgids 02-11-2018

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2018 (getoetst versie 4)

PDF-document 138.4 KB

Indicatorgids 22-01-2018

Toetstabel Heupprothese + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 7.2 KB

Rapport 21-12-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2017

PDF-document 208.2 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2016

PDF-document 207.9 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 01-12-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2015

PDF-document 164.1 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441.3 KB

Procesbeschrijving 29-09-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Heupprothese verslagjaar 2014

PDF-document 224.9 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatoren

 • 1 Aantal totale heupprothesen (THP) per ziekenhuislocatie INID001646

 • 2a Aantal heuprevisies als gevolg van een infectie of verdenking op infectie. INID003967

  Subindicatoren
 • 2b Aantal heuprevisies waarbij geen sprake is van infectie of verdenking op infectie INID003968

  Subindicatoren
 • 3a Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep (volgens definitie PREZIES). INID003969

 • 4a Responspercentage pre-operatief heup PROMs van patiënten met artrose bij wie een primaire totale heupprothese wordt geplaatst. INID014123

 • 4b Preoperatieve score heup PROMs o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale heupprothese wordt geplaatst. INID004023

  Subindicatoren
 • 4c Verschilscore tussen heup PROMs preoperatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale heupprothese wordt geplaatst. INID004024

  Subindicatoren
 • 4d Verschilscore tussen heup PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale heupprothese wordt geplaatst. INID004025

  Subindicatoren
 • 5a Het vervangen of verwijderen van één of meerdere van de vaste componenten, binnen één jaar na plaatsing. INID014124

  Subindicatoren
 • 5b Percentage primaire THP ingrepen waarbij de informatie in de LROI volledig is INID000526

 • 6a Percentage gebruikte acetabulumcomponenten ODEP- categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? INID004044

  Subindicatoren
 • 6b Percentage gebruikte femurcomponenten met ODEP-categorie 5A of hoger en gebruikt bij de plaatsing van primaire THP’s bij patiënten met de indicatie artrose INID004045

  Subindicatoren
 • 7a Aantal orthopedisch chirurgen dat heuprevisiechirurgie uitvoert per ziekenhuislocatie INID000529

  Subindicatoren
 • 7b Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire THP’s plaatst per ziekenhuislocatie INID000530

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.