Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

De richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met artrose van de heup en/of knie, inclusief de pre- en postoperatieve fase rondom een gewrichtsvervangende operatie. In deel A van de richtlijn wordt informatie gegeven over de aandoening, de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Dan volgen in deel B en C respectievelijk het diagnostisch en therapeutisch proces, die het therapeutisch methodisch handelen beschrijven. De richtlijn bevat een notenapparaat met een toelichting op het onderwerp en verdieping daarvan (indien van toepassing). Aanvullend wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de aanbevelingen in de richtlijn tot stand zijn gekomen. De verantwoording bij deze richtlijn bevat de literatuur waarop de richtlijn is gebaseerd en het resultaat van een eventueel literatuuronderzoek per onderwerp.

Waar therapeut/therapie geschreven staat, kan fysiotherapeut/fysiotherapie of oefentherapeut/oefentherapie (Cesar/Mensendieck) worden gelezen. Met oefentherapie wordt in deze richtlijn de interventie oefentherapie bedoeld, en niet het vak zoals dit door oefentherapeuten beoefend wordt. Een aantal niet-oefentherapeutische interventies in deze richtlijn valt niet binnen het competentieprofiel van de oefentherapeut. In deze richtlijn wordt beschreven om welke interventies dit gaat. Als er volgens de behandelend oefentherapeut indicatie is voor een dergelijke interventie, dient de patiënt te worden doorverwezen naar een fysiotherapeut.

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (penvoerder)
 • Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Poly-Artrose Lotgenoten Vereniging (P-AL)
 • ReumaNederland
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle betrokken partijen hebben de afgelopen periode hard gewerkt om de Richtlijn 'Artrose heup en knie' van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) te ontwikkelen. Deze inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. Met de oplevering van de breed gedragen KNGF-richtlijn 'Artrose heup en knie' is nu helder voor iedere heupartrose of knieartrose patiënt wat goede fysiotherapeutische zorg is voor deze patiënt en waar de patiënt informatie daarover kan vinden.

Op 20 maart 2019 heeft het KNGF namens zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten en zorgverzekeraars de KNGF-richtlijn artrose heup-knie aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het openbaar Register. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft op 13 augustus 2019 besloten om de KNGF-richtlijn artrose heup-knie op te nemen in het openbaar Register. In de tussenliggende periode is nog contact geweest met het KNGF over een aantal onduidelijkheden in het aanbiedingsformulier. Het KNGF heeft deze onduidelijkheden na aanvullende vragen weg kunnen nemen.

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft besloten tot opname in het openbaar Register, omdat de deelname aan ontwikkeling aan deze richtlijn tripartiete is geweest en omdat bij aanbieding aan het Register de ingediende richtlijn voldoet aan alle relevante criteria van het Toetsingskader.

Criterium 1

Alle relevante partijen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard en hebben voldoende de ruimte gehad om input te leveren. Het proces is naar tevredenheid van alle partijen verlopen. Na navraag bij de aanbieder bleek dat er geen sprake is van beschrijving van de grens tussen verantwoorde en onverantwoorde zorg. Een extra check bij de IGJ was daarom niet nodig.

Criterium 2

De richtlijn is door alle relevante partijen gezamenlijk aangeboden en onderschreven.

Criterium 3

De kwaliteitsstandaard bevat alle in het Toetsingskader benoemde onderdelen met betrekking tot de beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces.

Criterium 4

De richtlijn is aangeboden met een samenvatting en cliënteninformatie. Daarnaast wordt verwezen naar het algemene onderhoudsplan in de KNGF-Richtlijnenmethodiek.

Criterium 5

De kwaliteitsstandaard is verbonden met een informatiestandaard. De informatiestandaard is niet opgenomen in het Register. Er is een tijdspad aangegeven voor de ontwikkeling van een meetinstrument.