Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

De richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met artrose van de heup en/of knie, inclusief de pre- en postoperatieve fase rondom een gewrichtsvervangende operatie. In deel A van de richtlijn wordt informatie gegeven over de aandoening, de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Dan volgen in deel B en C respectievelijk het diagnostisch en therapeutisch proces, die het therapeutisch methodisch handelen beschrijven. De richtlijn bevat een notenapparaat met een toelichting op het onderwerp en verdieping daarvan (indien van toepassing). Aanvullend wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de aanbevelingen in de richtlijn tot stand zijn gekomen. De verantwoording bij deze richtlijn bevat de literatuur waarop de richtlijn is gebaseerd en het resultaat van een eventueel literatuuronderzoek per onderwerp.

Waar therapeut/therapie geschreven staat, kan fysiotherapeut/fysiotherapie of oefentherapeut/oefentherapie (Cesar/Mensendieck) worden gelezen. Met oefentherapie wordt in deze richtlijn de interventie oefentherapie bedoeld, en niet het vak zoals dit door oefentherapeuten beoefend wordt. Een aantal niet-oefentherapeutische interventies in deze richtlijn valt niet binnen het competentieprofiel van de oefentherapeut. In deze richtlijn wordt beschreven om welke interventies dit gaat. Als er volgens de behandelend oefentherapeut indicatie is voor een dergelijke interventie, dient de patiënt te worden doorverwezen naar een fysiotherapeut.

Documenten

KNGF-richtlijn Artrose heup-knie

PDF-document 2.596,41 KB

Kwaliteitsinstrument 28-05-2018

Verantwoording KNGF-richtlijn Artrose heup-knie

PDF-document 2.911,29 KB

Procesbeschrijving 28-05-2018

Samenvattingskaart KNGF-richtlijn Artrose heup-knie

PDF-document 144,92 KB

Samenvatting 28-05-2018

Patiëntenfolder Artrose van de heup en knie

PDF-document 348,56 KB

Cliëntenversie 05-06-2018

Aanbiedingsformulier KNGF-richtlijn Artrose heup-knie

PDF-document 286,51 KB

Aanbiedingsformulier 31-01-2019

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (penvoerder)
 • Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Poly-Artrose Lotgenoten Vereniging (P-AL)
 • ReumaNederland
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)