Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over een knieprothese. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

 

Over indicator 6 van de voorgestelde set voor verslagjaar 2020 is op bestuurlijk niveau een discussie. Besluitvorming is uitgesteld tot 1 november.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2020

PDF-document 383,43 KB

Indicatorgids 14-10-2019

Toetstabel Knieprothese (LROI) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 357,89 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Toetstabel Knieprothese (LROI) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 168,56 KB

Rapport 30-01-2019

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2019

PDF-document 169,75 KB

Indicatorgids 13-12-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2018

PDF-document 139,64 KB

Indicatorgids 22-01-2018

Toetstabel knieprothese (LROI) verslagjaar 2018

PDF-document 7,27 KB

Rapport 21-12-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2017

PDF-document 205,29 KB

Indicatorgids 08-11-2016

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2016

PDF-document 204,44 KB

Indicatorgids 10-02-2017

Aanbiedingsformulier (versie 2) 2016

PDF-document 572,02 KB

Aanbiedingsformulier 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 01-11-2015

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2015

PDF-document 162,06 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier Knieprothese 2015

PDF-document 571,88 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 435,69 KB

Procesbeschrijving 30-09-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Knieprothese (LROI) verslagjaar 2014

PDF-document 236,83 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Betrokken partijen

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS) (penvoerder)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De NOV, ZN, NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, ZKN en Federatie zijn betrokken bij de doorontwikkeling van deze indicatorset. De set is in werkgroepen besproken en doorontwikkeld.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd is zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.

De set bestaat uit 19 hoofdindicatoren en in totaal uit 177 indicatoren. Daarmee is het totaal aantal indicatoren is erg hoog.

Alle relevante partijen hebben het meetinstrument mee ingediend. De set is  besproken in het bureauoverleg Transparantie waar alle relevante koepelpartijen zitting in nemen. Op deze set is volledige consensus.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie beschikbaar. Drie elementen die benoemd staan in het Toetsingskader zijn niet opgenomen, namelijk de doelen van de indicatoren, de informatiestandaard en dataschoning. Met deze werkinstructie zijn echter wel de belangrijkste stappen voor het meten van een indicator beschreven.

Methodologische eigenschappen

Er is een jaarrapportage over 2014 van de LROI. In deze jaarrapportage komen niet alle elementen aan bod die benoemd staan in het toetsingskader. Informatie over inhoudsvaliditeit, onderscheidend vermogen ontbreekt, de informatie over data-controle en correctie voor populatieverschillen is niet volledig of niet duidelijk. Er lijkt geen informatiestandaard te worden gehanteerd. Wel staat er goede informatie over dataregistratie en controle van data-invoer bij ziekenhuizen.

Procesbeschrijving

Er is een procesbeschrijving die de meeste elementen van het Toetsingskader beschrijft. Belangrijk aandachtspunt is dat ZKN (nog) geen gegevensmakelaar heeft gecontracteerd en dat daardoor voor deze partij de aanlevering nog niet is geborgd. Verder lijkt het mogelijk om aan de hand van dit processchema een goede aanlevering van gegevens te bewerkstelligen. De aanlevering van resultaten over verslagjaar 2015 is goed verlopen.

Uit de registreerbaarheidstoets door de NVZ blijkt dat er geen registratieproblemen zijn met indicatoren uit deze set.