Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die in aanmerking komen voor een totale heupprothese. De richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met artrose aan de heup die in aanmerking komen voor een totale heupprothese. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • indicatiestelling van een totale heupprothese;
 • operatietechnische aspecten;
 • zorg rondom de operatie;
 • nazorg bij een totale heupprothese.

Betrokken partijen

 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) (penvoerder)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • ReumaNederland
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle betrokken partijen hebben de afgelopen periode hard gewerkt om de
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)-richtlijn "Totale heupprothese” te ontwikkelen. Deze inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. Met de oplevering van de breed gedragen NOV-richtlijn "Totale heupprothese” is nu helder voor iedere heupartrose patiënt met onvoldoende resultaat van de conservatieve behandeling en die een totale heupvervanging wordt aangeboden wat goede zorg is voor deze patiënt en waar de patiënt informatie daarover kan vinden.

Op 3 juni 2019 heeft de NOV namens zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten en zorgverzekeraars de NOV-richtlijn "Totale heupprothese” aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het openbaar Register. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft op 23 juni 2020 besloten om deze richtlijn op te nemen in het openbaar Register. In de tussenliggende periode hebben partijen nog contact gehad over enkele inhoudelijke knelpunten, die inmiddels zijn opgelost.

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft besloten tot opname in het
openbaar Register, omdat de deelname aan ontwikkeling aan deze richtlijn
tripartiete is geweest en omdat bij aanbieding aan het Register de ingediende
richtlijn voldoet aan alle relevante criteria van het Toetsingskader.

Criterium 1

Alle relevante partijen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard en hebben voldoende de ruimte gehad om input te leveren. Het proces is moeizaam verlopen maar wel naar tevredenheid van alle partijen afgerond.

Criterium 2

De richtlijn is door alle relevante partijen gezamenlijk aangeboden en onderschreven. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dient mee in onder een gestelde voorwaarde van publicatie van hun inhoudelijke overwegingen. De overwegingen hebben niet geleid tot een andere uitkomst van de toets door het Zorginstituut. De NOV heeft kennis genomen van deze meegevers en zal deze punten bij een herziening van de richtlijn voorleggen aan de richtlijnwerkgroep. De overwegingen van ZN worden samen met de richtlijn gepubliceerd op Zorginzicht.nl.

Criterium 3

De kwaliteitsstandaard bevat alle in het Toetsingskader benoemde onderdelen met betrekking tot de beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. De richtlijn is in overeenstemming met andere richtlijnen die betrekking hebben op artrose van de heup (KNGF-richtlijn ‘Artrose heup-knie’ en de multidisciplinaire richtlijn ‘Conservatieve behandeling artrose knie heup’) en hiernaar wordt actief verwezen in de richtlijn. Op de site van de richtlijnendatabase wordt verwezen naar de bestaande keuzekaart ‘Artrose in de heup’ en door de NOV wordt gekeken naar mogelijkheden om een update van de consultkaart te financieren.

Criterium 4

De richtlijn is aangeboden met een samenvatting. De richtlijn heeft geen cliëntenversie, maar verwijst bij publicatie online wel naar vindplaatsen van correcte patiënteninformatie. Deze patiënteninformatie is nog in lijn met de nieuwe richtlijn. De informatie wordt door de aanbiedende partij gecontroleerd op compleetheid en indien nodig in de loop van volgend jaar geüpdatet. Het Zorginstituut ontvangt graag terugkoppeling van de NOV als dit is gebeurd.

Criterium 5

De richtlijn is niet verbonden met een informatiestandaard. Hiervoor is ook geen tijdspad geformuleerd. De NOV heeft toegelicht dat er in het geval van deze richtlijn geen sprake is van gestandaardiseerde digitale informatieoverdracht. Gegevens worden namelijk primair vastgelegd ter vorming van een medisch dossier rondom de chirurgische ingreep voor het plaatsen van een totale heupprothese. Bij een niet afwijkend beloop van het zorgproces zal deze informatie niet, of slechts een klein deel ervan, worden overgedragen, bij verwijzing naar een zorgverlener die een eigen behandeltraject start, bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Hierbij merkt het Zorginstituut nog op dat er een richtlijn bestaat voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist en dat een richtlijn voor informatie-uitwisseling tussen medisch specialist en paramedici in ontwikkeling is. Met de toelichting van de NOV en de beschikbare en in ontwikkeling zijnde richtlijnen informatie-uitwisseling, lijkt dit voor de richtlijn ‘Totale heupprothese’ voldoende geborgd.

De richtlijn is verbonden met een meetinstrument, namelijk de indicatorenset heupprothese die op de Transparantiekalender staat.