Algemeen

1. Wat is het doel van het aanleveren van kwaliteitsgegevens?

Kwaliteitsgegevens kunnen verschillende doelen hebben. De mogelijkheden zijn:

 • Publieke informatie: de informatie is bedoeld voor het brede publiek. Met deze informatie kunnen burgers zich informeren over de kwaliteit van de zorg die een zorgaanbieder verleent en hen op basis hiervan met elkaar vergelijken om een keuze te maken.
 • Zorginkoopinformatie: de informatie is geschikt voor zorgverzekeraars om verschillende zorgaanbieders te vergelijken en om de prestaties van één zorgaanbieder over een langere tijd te volgen. Deze informatie kunnen zorgverzekeraars gebruiken voor afspraken bij inkoopcontracten met zorgaanbieders over de klantgerichtheid van zorg.
 • Interne verbetering: de informatie is geschikt voor interne verbetering van de zorgorganisatie waar de informatie verzameld is en kan (als spiegelinformatie) een stimulans zijn voor managers en zorgverleners om verbeteracties in gang te zetten.
 • Toezicht: de informatie kan gebruikt worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om toezicht te houden.

2. Op basis waarvan en door wie is bepaald dat deze kwaliteitsgegevens relevant zijn om te verzamelen? En binnen welke context gebeurt dit?

Basis

De vertegenwoordigers van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn betrokken bij de ontwikkeling van de indicatoren kraamzorg. Deze drie partijen hebben samen (tripartiet) bepaald wat goede kraamzorg is. Op basis hiervan hebben zij ook samen vastgesteld met welke indicatoren (meetinstrument) deze kwaliteit van zorg wordt gemeten. Voor deze meting levert u de kwaliteitsgegevens.

Betrokken partijen

De partijen die betrokken zijn bij de kraamzorg, zijn Patiëntenfederatie Nederland, Bo Geboortezorg, Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Context

De meetinstrumenten (indicatorsets of vragenlijsten) worden door de vertegenwoordigers van de drie partijen (zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars) tripartiet aangeboden aan het openbaar Register van Zorginstituut Nederland. Op de Registerpagina voor Kraamzorg leest u meer hierover. In het Register staan kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden die voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader. De ingediende meetinstrumenten zijn getoetst en goed bevonden. De meetinstrumenten in het Register die geschikt zijn voor publiek gebruik zoals keuze-informatie en zorginkoop, komen vervolgens op de Transparantiekalender. Deze meetinstrumenten/indicatoren worden door dezelfde veldpartijen jaarlijks doorontwikkeld.

3. Waarom ben ik verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren?

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, art.11i, tweede lid) staat dat zorgaanbieders verplicht zijn om gegevens over de kwaliteit van verleende zorg aan te leveren bij het Zorginstituut. Dit doen zij op basis van de meetinstrumenten die in het openbaar Register zijn opgenomen en op de Transparantiekalender zijn geplaatst. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt hier toezicht op (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg). Bij niet volledig of niet tijdig aanleveren kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een handhavingstraject starten.

4. Wat gebeurt er met de kwaliteitsgegevens die ik aanlever?

Op basis van de zorginhoudelijke kwaliteitsgegevens die u aanlevert, worden indicatorscores berekend. Deze geven een beeld van de kwaliteit van zorg. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om deze indicatorscores te publiceren, voor zorgaanbieders  én burgers. De indicatorscores worden opgenomen in de openbare database van het Zorginstituut. Iedereen kan de data downloaden, bijvoorbeeld voor onderzoek of om een keuzetool voor cliënten te maken. Kwaliteitsinformatie voor cliënten wordt gepubliceerd op sites als ZorgkaartNederland.nl, Ziekenhuischeck.nl en gebruikt door onder andere patiëntenorganisaties (bijvoorbeeld voor patiëntkeurmerken en vergelijkingshulpen) en door zorgverzekeraars.

 

Aanlevering

5. Wie moet kwaliteitsgegevens aanleveren?

Iedere zorgaanbieder die voor meer dan drie kraambedden per jaar kraamzorg verleent, is verplicht kwaliteitsgegevens voor de indicatoren aan te leveren.

Wanneer moet u als ZZP-er aanleveren?

Bent u ZZP’er? Hieronder kunt u lezen wie verantwoordelijk is voor het aanleveren van uw kwaliteitsgegevens. Combinaties van deze situaties zijn mogelijk, maar voor alle situaties geldt dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is dat kwaliteitsgegevens dubbel worden aangeleverd. Let vooral op de gewijzigde regels voor situatie 2.

 1. Hebt u als ZZP’er in 2021 in opdracht van een kraamzorgorganisatie kraamzorg verleend? Dan moet de kraamzorgorganisatie de kwaliteitsgegevens voor deze kraambedden aanleveren. Samen met de kraamzorgorganisatie maakt u afspraken over de registratie en aanlevering van deze kwaliteitsgegevens aan de kraamzorgorganisatie. U levert dan zelf geen kwaliteitsgegevens aan bij het Zorginstituut. Als deze situatie voor u geldt, laat ons dat dan weten via transparantiekalender@zinl.nl. Wij weten dan dat wij u niet hoeven te benaderen met vragen over de aanlevering van de kwaliteitsgegevens.
 2. Hebt u als ZZP’er in 2021 minimaal vier kraambedden verzorgd via een bemiddelingsbureau, platform of coöperatie? Dan dient u zelf de kwaliteitsgegevens over deze kraambedden aan te leveren, tenzij u met het bureau, platform of organisatie heeft afgesproken dat deze uw kwaliteitsgegevens aanlevert. Als dat laatste het geval is, dan moet het bureau, platform of coöperatie uw kwaliteits¬gegevens onder uw naam aanleveren en worden deze ook zo gepubliceerd op Zorginzicht.nl.
 3. Hebt u als ZZP’er in 2021 kraambedden verzorgd als maat van een maatschap? Dan kunt u als ZZP’er of als maatschap kwaliteitsgegevens aanleveren, afhankelijk van de afspraken die hierover binnen de maatschap zijn gemaakt. Bij aanlevering als ZZP’er geldt de aanleverplicht alleen bij een minimum van vier kraambedden per verslagjaar (zie situatie 4).
  Als u als maatschap kwaliteitsgegevens aanlevert, laat ons dat dan weten via transparantiekalender@zinl.nl. Wij weten dan dat wij niet u, maar de maatschap kunnen benaderen met vragen over de aanlevering van de kwaliteitsgegevens.
 4. Hebt u als ZZP’er in 2021 zelfstandig minimaal vier kraambedden verzorgd (en bovenstaande drie situaties zijn voor u niet van toepassing)? Dan moet u voor deze kraambedden zelf de kwaliteitsgegevens aanleveren. Als u drie of minder kraambedden heeft verzorgd, laat ons dat dan weten via transparantiekalender@zinl.nl. Wij weten dan dat u geen aanleverplicht heeft en hoeven u dus niet te benaderen met een vraag hierover.

Indien u als ZZP’er vragen heeft over bovenstaande situaties voor ZZP’ers, dan kunt u deze stellen aan de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) via kwaliteitsgegevens@nbvk.nu.

Geen kraamzorg in 2021

Leverde u in 2021 geen kraamzorg? Of hoeft u niet aan te leveren? Geef dit dan met bijbehorende reden door aan het Zorginstituut via transparantiekalender@zinl.nl.

6. Voor welke indicatoren moeten kraamzorgaanbieders kwaliteitsgegevens aanleveren?

Iedere kraamzorgaanbieder levert kwaliteitsgegevens aan voor de:

 • (lijn)indicatoren Kraamzorg;
 • (keten)indicatoren Integrale geboortezorg betreffende
  • borstvoeding per ziekenhuis (indicator 6);
  • klantpreferenties voor kraamzorg op VSV-niveau (Verloskundig Samenwerkingsverband).

De gegevens voor beide indicatorensets levert u in één keer samen aan.

Informatie over de indicatoren en wat u precies moet aanleveren vindt u in het handboek voor kraamzorgaanbieders op de Registerpagina voor Kraamzorg en de indicatorset Integrale geboortezorg op de Registerpagina voor Integrale geboortezorg. Vindt u het antwoord daar niet of is de informatie niet duidelijk? Neemt u dan contact op met uw brancheorganisatie of beroepsvereniging.

Op de Transparantiekalender staan voor alle zorgsectoren de indicatorgidsen die in het Register van Zorginstituut Nederland zijn opgenomen.

7. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?

De gegevens voor de lijnindicatoren Kraamzorg en de ketenindicatoren Integrale geboortezorg levert u in één keer samen aan via de portal van gegevensmakelaar Desan. Voor deze gecombineerde aanlevering benadert het Zorginstituut en Desan u met een e-mail. Desan levert uw kwaliteitsgegevens door aan het Zorginstituut. Voor de openstelling van de portal en vragen over de gegevensaanlevering kunt u ook contact opnemen met Desan (naar de contactgegevens).

Bo Geboortezorg en NBvK zorgen voor een goede organisatie van de aanlevering via de gegevensmakelaar Desan. Voor vragen hierover kunt u bij hen terecht (naar de contactgegevens).

In het document Gegevensstroom Indicatorensets Kraamzorg en Integrale geboortezorg verslagjaar 2021 staan de verschillende gegevensstromen voor kraamzorgaanbieders schematisch weergegeven.

8. Ik heb een vraag over de gegevensaanlevering en de portal. Waar kan ik hiervoor terecht?

Neemt u met (technische) vragen over de portal contact op met gegevensmakelaar Desan. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

 

Wijzigingen

9. Hoe geef ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens door en waarom is dit belangrijk?

Bent u onlangs gestopt of (weer) gestart met de levering van kraamzorg? Zijn uw naam van uw praktijk, locatie of organisatie, uw contactgegevens (e-mailadres, postadres, postcode, plaats) of registratienummers (KvK-nummer, Vestigingsnummer, AGB-code) gewijzigd? Mail uw wijzigingen die betrekking hebben op het jaar waarover u kwaliteitsgegevens moet aanleveren naar transparantiekalender@zinl.nl.

Vermeld daarbij altijd duidelijk de naam van uw instelling, uw KvK-nummer en uw contactgegevens. En als het juist om een wijziging hiervan gaat: zowel de voormalige als de huidige gegevens.
Waarom moet u uw wijzigingen doorgeven? Als wij niet weten dat u gestopt bent met het leveren van kraamzorg, dan blijven wij u wel een e-mail sturen waarin wij u vragen kwaliteitsgegevens aan te leveren. En als u geen wijziging ons doorgeeft, dan ontvangt u wellicht onze e-mail niet. Als wij geen kwaliteitsgegevens van u ontvangen kan het Zorginstituut een signaal afgeven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). (Zie ook 3. Waarom ben ik verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren?).

U kunt in de openbare data Kraamzorg nagaan op welke wijze u momenteel als zorgaanbieder geregistreerd staat.

10. Ik wil de kwaliteitsgegevens die ik heb aangeleverd wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd zijn formeel door u geaccordeerd en door het Zorginstituut gepubliceerd in de openbare data. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

 

Problemen

11. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Neemt u hiervoor contact op met de gegevensmakelaar Desan. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

12. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met onder andere uw brancheorganisatie of beroepsvereniging. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via de portal van uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de portal waar de gegevens worden aangeleverd is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

13. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik hiertoe niet verplicht ben.

Iedere zorgaanbieder die de zorg zoals genoemd op de Transparantiekalender levert is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Voor kraamzorgaanbieders geldt wel de voorwaarde dat zij voor meer dan drie kraambedden per jaar zelfstandig kraamzorg leveren (Zie 5. Wie moet gegevens aanleveren voor de indicatoren Kraamzorg?).

Heeft u een e-mail ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens terwijl u de genoemde zorg niet levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met ons op via e-mail: transparantiekalender@zinl.nl. Zet in de e-mail de reden waarom u denkt dat u niet hoeft aan te leveren.

 

Contactgegevens

Gegevensmakelaar

Kraamzorg: Desan
kraamzorg@desan.nl, 020-520 7298

Zorginstituut Nederland

transparantiekalender@zinl.nl, 020-797 8962

Brancheorganisaties, beroepsorganisaties en -verenigingen

Kraamzorg: Bo Geboortezorg en NBvK