Actualisatie kwaliteitskader

De geactualiseerde versie van het kwaliteitskader is gepubliceerd op de pagina Verpleeghuiszorg kwaliteitskader. Het vormt hiermee de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. In 2017 heeft het Zorginstituut het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld. Om daadwerkelijk invulling te geven aan kwaliteit, stonden er in de versie uit 2017 verschillende ontwikkelopdrachten beschreven voor de sector. De sectorpartijen waren aan zet om hier mee aan de slag te gaan. Nu, in 2021, zijn deze ontwikkelopdrachten afgerond – reden waarom er een geactualiseerde versie van het kader is opgesteld.

Bij de gelegenheid van de actualisatie van het kader is de tekst opgefrist en hier en daar opnieuw geordend. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht; wel zijn de aanpassingen doorgevoerd die voortvloeien uit de afgeronde ontwikkelopdrachten of andere besluiten die de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg genomen heeft in de afgelopen jaren. Het motto van het geactualiseerde kwaliteitskader verpleeghuiszorg luidt: ‘Samen leren en ontwikkelen.’ Dit is van begin af aan de inzet en doelstelling van het kwaliteitskader geweest. Een hulpmiddel om met alle betrokkenen de kwaliteit van de verpleeghuiszorg hoog te houden.

Handboeken 2021

De handboeken voor meetjaar 2021 zijn gereed en opgenomen in het Register van het Zorginstituut. Voor meetjaar 2021 kunt u vanaf 1 januari 2022 starten met het meten van de indicatorensets. De indicatorensets zijn niet gewijzigd ten opzichte van het afgelopen meetjaar; wel zijn op sommige plekken meetinstructies verhelderd of aangevuld. Op de pagina ‘Verpleeghuiszorg basisveiligheid indicatoren’ vindt u het Handboek Kwaliteitskader verpleeghuiszorg verslagjaar 2021, waarin u informatie over de indicatorenset ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ vindt. Op de pagina ‘Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren’ vindt u Handboek personeelssamenstelling verslagjaar 2021 met informatie over de indicatorenset ‘personeelssamenstelling’.

Beide indicatorensets zijn bedoeld zijn voor transparantie zoals vermeld op de Transparantiekalender.

Bijlage voorbeeldberekeningen indicatoren personeelssamenstelling KIK-V

Het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) heeft, in samenwerking met de Stuurgroep kwaliteitskader, voorbeeldberekeningen opgesteld voor de indicatoren personeelssamenstelling. Deze voorbeeldberekeningen zijn bedoeld voor zorgorganisaties die gebruik willen maken van de werkwijze van KIK-V. Deze berekeningen zijn slechts voorbeelden. De indicatoren kunnen dus ook op andere manieren worden berekend. In het handboek Indicatoren Personeelssamenstelling worden de indicatoren beschreven en de meetinstructies nader toegelicht. Het handboek is hierbij leidend. Meer informatie over de bijlage is te vinden op de pagina Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren.

Meten en aanleveren

Vanaf 1 januari 2022 kunt u starten met het meten van de indicatorensets voor verpleeghuiszorg verslagjaar 2021. De portal van Desan is geopend van 10 januari tot 27 juni 2022.

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen op de pagina Aanleverinstructie kwaliteitsgegevens Verpleeghuiszorg. Op deze pagina kunt u ook zien met wie u voor welke vraag contact kunt opnemen.