Algemeen

1. Waarom lever ik kwaliteitsgegevens aan? 

Daarmee draagt u in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de zorg. Levert u zorg zoals beschreven in het handboek Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren en het handboek Verpleeghuis personeelssamenstelling indicatoren? Dan moet u de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar maken. U bent als zorgaanbieder verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid).

2. Wie gebruikt mijn gegevens en waarvoor?

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid, onderzoekers en iedereen die dat wil mogen uw kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht. De website ZorgkaartNederland gebruikt de kwaliteitsinformatie bijvoorbeeld voor het maken van patiëntenkeurmerken en vergelijkingshulpen. U kunt de gegevens ook gebruiken om te leren van andere zorgaanbieders.

3. Waar publiceren wij uw gegevens?

Het Zorginstituut publiceert de openbare databestanden op de pagina Open data Verpleeghuiszorg. Het is onze wettelijke taak om de kwaliteitsgegevens te publiceren.

4. Ik val onder het Addendum langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, wat moet ik precies doen?

Sinds 1 juli 2019 geldt het Addendum Langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie voor zorgaanbieders die in de thuissituatie Wlz-zorg leveren. Voor kwaliteitsgegevens behorend bij dit Addendum geldt géén landelijke aanleverplicht bij het Zorginstituut. Wél moeten zorgaanbieders zichtbaar en kenbaar maken hoe zij de kwaliteit van zorg voor deze cliënten verantwoorden. Die eisen zijn anders geformuleerd dan in het kwaliteitskader, omdat het om andere situaties en kleinere aantallen gaat, en anders georganiseerde zorg. De organisatie moet op bij hen passende wijze inzichtelijk maken hoe ze aan de eisen van het addendum voldoen, en dat beschikbaar stellen voor het zorgkantoor. Dit is terug te vinden in het addendum op p 4., in de een na laatste bullet:

“Elke zorgorganisatie van langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie heeft voor 1 juli na afloop van het betreffende jaar op bij hen passende en toegankelijke manier openbaar gemaakt hoe zij invulling geven aan de verschillende eisen uit het addendum. Zorgorganisaties bespreken met vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers hoe zij invulling geven aan de eisen. De uitkomst stellen zij beschikbaar voor het zorgkantoor als basis voor de dialoog over de kwaliteit van de geleverde zorg.”

In het addendum vindt u de 8 thema's die van toepassing zijn voor zorg in de thuissituatie aan cliënten met een Wlz-indicatie. Voor verdere vragen over het addendum verwijzen we u graag naar uw brancheorganisatie of het zorgkantoor.

Aanlevering

5. Wat moet ik aanleveren?

U meet en verzamelt jaarlijks de kwaliteitsgegevens over een bepaalde periode. In het handboek Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren en het handboek Verpleeghuis personeelssamenstelling indicatoren staat welke indicatoren u moet meten en wanneer. De Stuurgroep Verpleeghuiszorg stelt elk jaar samen vast welke gegevens u moet meten. Hierin zitten de sectorpartijen Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en Verenso.

6. Hoe lever ik aan en wanneer?

U ontvangt jaarlijks een aankondigingsbrief van het Zorginstituut met praktische informatie over de aanlevering. Uw kwaliteitsgegevens vult u in via een online aanleverportaal van gegevensmakelaar Desan. U krijgt hiervoor een inlogcode en een bevestigingscode van Desan. Pas als uw raad van bestuur uw kwaliteitsgegevens in het portaal heeft goedgekeurd, stuurt Desan de gegevens door naar het Zorginstituut. Het stappenplan laat zien welke stappen nodig zijn voor een volledige aanlevering.

Voor leden van ActiZ en Zorgthuisnl, Riant Verzorgd wonen, SPOT of BVKZ is het gebruik van het portaal verdisconteerd in de contributie. Niet-leden kunnen gebruik maken van het portaal tegen een vergoeding van € 200,- per concern.

7. Mag ik de definitie van locatie zelf invullen, net zoals ik zelf de ‘afdeling’ kan bepalen?

Nee, de definitie van locatie is gebaseerd op de registratie bij de Kamer van Koophandel. De KvK-nummers voor concerns en vestigingen moeten ook worden vermeld in het portaal ten behoeve van de wettelijke verantwoording. In een enkel geval wordt er weleens afgeweken van de KvK-indeling (worden bijvoorbeeld vestigingen samengevoegd, of gesplitst), maar dat dient de organisatie met een onderbouwd verhaal bij het Zorginstituut aan te vragen.

Wijzigingen

8. Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

U kunt zelf de contactgegevens wijzigen in het portaal van gegevensmakelaar Desan. Dit kan vanaf het moment dat het portaal open is.

9. Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden voor de aanlevering bij Desan?

Stuur een e-mail naar gegevensmakelaar Desan met daarin de concernnaam, het KvK-nummer en het e-mailadres van uw Raad van Bestuur door. Desan maakt dan een concern aan in het portaal. U kunt daar zelf uw locaties aan toevoegen.

10. Ik heb een nieuwe locatie, hoe kan ik deze toevoegen?

U kunt een nieuwe locatie zelf toevoegen in het portaal van gegevensmakelaar Desan. Dit kan vanaf het moment dat het portaal open is.

11. Ik lever geen zorg meer (op een locatie). Hoe kan ik dit doorgeven?

Stuur ons een e-mail en vermeld de reden waarom u geen zorg meer levert.

12. Kan ik de aangeleverde gegevens nog wijzigen?

Nee, als uw de kwaliteitsgegevens (via het portaal) hebt aangeleverd, kunt u deze niet meer wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens hebt aangeleverd? Stuur ons dan een e-mail.

Problemen

13. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Nee, u kunt geen uitstel krijgen. De sluitingsdatum van het portaal is hetzelfde voor alle zorgaanbieders in uw sector. Dit is vastgelegd in afspraken met de brancheorganisaties.

14. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Neem hiervoor contact op met de gegevensmakelaar. Die beheert het portaal.

Contact

Met welke vraag kan ik bij wie terecht?

Vraagtype

Verantwoordelijke
organisatie

1

Vragen over het niveau van aanleveren (locaties en KvK-nummers), brieven van het Zorginstituut, handhaving, gebruik indicatoren.

Zorginstituut
kwaliteitsgegevens@zinl.nl
020-7978963

2

Vragen over de indicatoren kwaliteitskader en personeelssamenstelling:

  • definities;
  • onduidelijkheden in handboek;
  • berekening indicatoren;
  • samenstelling van tellers, noemers;
  • indeling in afdelingen.

Vragen over de verhouding tussen interne verbetering/externe verantwoording.

Vragen over het meetproces.

Verenso
svanbeek@verenso.nl

3

Vragen over het proces van aanleveren: over locaties, inloggen, invullen, accordering etc.


Vragen over het gebruik van de indicatoren door externen, sancties en vragen over de indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader:

  • Totaalscore
  • Kwaliteitsverslag

ActiZ
Karin van Rossenberg
k.van.rossenberg@actiz.nl

Desan Helpdesk

020-520 71 35

ActiZ