Veelgestelde vragen

1. Waarom moet ik gegevens aanleveren?
2. Waarvoor worden kwaliteitsgegevens gebruikt?
3. Wie valt onder het kwaliteitskader verpleeghuiszorg?
4. Wat wordt er verstaan onder geclusterde zorg?
5. Ik val onder het addendum bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie, wat moet ik precies doen?
6. Welke gegevens meet u voor verslagjaar 2019?
7. Wanneer is de portal van Desan open?
8. Hoe kan ik mijn NAW-gegevens wijzigen?
9. Ik heb geen brief ontvangen, maar ik lever wel verpleeghuiszorg.
10. Ik twijfel of ik (als zorgaanbieder) moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.
11. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
12. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?
13. Waar kan ik het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vinden?
14. Ik wil de 123-tool basisveiligheid gebruiken voor verslagjaar 2019, kan dat?

Of ga direct naar de contactgegevens of met welke vraag je bij welke organisatie terecht kunt.
Naast de veelgestelde vragen op deze pagina hebben de veldpartijen extra veelgestelde vragen verzameld.

1. Waarom moet ik gegevens aanleveren?

De sectorpartijen (Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, ZorgthuisNL, V&VN en Verenso) zijn verenigd in de Stuurgroep Verpleeghuiszorg. Deze heeft bepaald met welke indicatoren de kwaliteit van zorg gemeten wordt. De indicatoren die zijn vastgesteld op voordracht van deze Stuurgroep zijn voor de zorgaanbieder verplicht om aan te leveren. Deze verplichting is op grond van de Zorgverzekeringswet (artikel 66d tweede lid). Hierin staat dat zorgaanbieders verplicht zijn om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut.

^ Naar boven

2. Waarvoor worden kwaliteitsgegevens gebruikt?

In Nederland hechten we aan goede en betaalbare zorg voor iedereen. Uw kwaliteitsgegevens dragen bij aan openbare informatie over kwaliteit van zorg. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te verzamelen en te publiceren. Dat doen we op de website Zorginzicht.nl. Iedereen mag deze gegevens downloaden. Patiëntenorganisaties gebruiken ze voor het maken van keuze-informatie voor patiënten, zorgkantoren voor hun zorginkoop en de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor toezicht.

De indicatoren bieden, vooral in samenhang met het bijbehorende kwaliteitsverslag van de zorgorganisatie, een indicatie van de kwaliteit van de geleverde zorg en het kwaliteitsbeleid van de zorgorganisatie.

^ Naar boven

3. Wie valt onder het kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

Voor verpleeghuiszorg geldt een verplichte aanlevering van alle kwaliteitsgegevens over cliënten met een ZZP-VV indicatie 4 t/m 10, die 24 uur zijn aangewezen op zorg en ondersteuning uit de Wlz. Dit betreft (meerdere vormen van zorg tegelijkertijd mogelijk):

 • zorg aan groepen van cliënten;
 • zorg die voor een deel van de tijd geclusterd wordt geboden;
 • zorg die in groepsverband wordt geboden en/of met een persoonsgebonden budget.

^ Naar boven

4. Wat wordt er verstaan onder geclusterde zorg?

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt ook de geclusterde zorg meegenomen. Bij geclusterde zorg gaat het om cliënten die zelfstandig wonen, maar wel zorg ontvangen zoals deze in het kwaliteitskader is omschreven.

De cliënten huren een eigen woning binnen een woonvoorziening. De woonvoorziening kan meerdere vormen hebben. Er kan gedacht worden aan een zorgboerderij of een voormalig verzorgingshuis dat is opgedeeld in zelfstandige appartementen. Belangrijk is dat de woonvoorziening bedoeld is als plek waar bewoners zorg kunnen ontvangen. Als er toevallig meerdere cliënten binnen een flatgebouw wonen die zorg ontvangen van dezelfde organisatie, maar het flatgebouw niet per definitie is bedoeld voor bewoners die zorg behoeven, dan valt de zorg die aan deze cliënten wordt geboden niet onder geclusterde zorg.

^ Naar boven

5. Ik val onder het addendum bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie, wat moet ik precies doen?

Vanaf 1-7-2019 geldt het addendum langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie voor zorgaanbieders die in de thuissituatie Wlz-zorg leveren. Het addendum verplicht niet tot het landelijk aanleveren van kwaliteitsgegevens bij het zorginstituut. Wel moet de zorgaanbieder inzichtelijk maken hoe zij voldoet aan de eisen die in het addendum worden geformuleerd. Zorgaanbieders moeten zichtbaar en kenbaar maken hoe zij de kwaliteit van zorg voor deze cliënten verantwoorden. Die eisen zijn anders geformuleerd dan in het kwaliteitskader, omdat het om andere situaties en kleinere aantallen gaat, en anders georganiseerde zorg. De organisatie moet op bij hen passende wijze inzichtelijk maken hoe ze aan de eisen van het addendum voldoen, en dat beschikbaar stellen voor het zorgkantoor.

Dit is terug te vinden in het addendum op p 4., in de een na laatste bullet: “Elke zorgorganisatie van langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie heeft voor 1 juli na afloop van het betreffende jaar op bij hen passende en toegankelijke manier openbaar gemaakt hoe zij invulling geven aan de verschillende eisen uit het addendum. Zorgorganisaties bespreken met vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers hoe zij invulling geven aan de eisen. De uitkomst stellen zij beschikbaar voor het zorgkantoor als basis voor de dialoog over de kwaliteit van de geleverde zorg.”

In het addendum vindt u de 8 thema's die van toepassing zijn voor zorg in de thuissituatie aan cliënten met een Wlz-indicatie. Voor verdere vragen over het addendum verwijzen we u graag naar uw brancheorganisatie of het zorgkantoor.

^ Naar boven

6. Welke gegevens meet u voor verslagjaar 2019?

De aanlevering over verslagjaar 2019 bestaat uit twee indicatorsets:

 1. Indicatorset kwaliteitskader verpleeghuiszorg (per locatie volgens KvK-registratie)
  • Indicatoren direct uit het kwaliteitskader;
  • Indicatoren basisveiligheid. Er zijn 3 verplichte indicatoren die voor alle organisaties hetzelfde zijn. Daarnaast dient u uit een lijst van 7 indicatoren, een keuze te maken voor minimaal 2 indicatoren. Daarvan mag er maximaal 1 indicator uit vrije tekst bestaan. De keuze voor de indicatoren wordt toegelicht in het kwaliteitsjaarverslag.
 2. Indicatorset personeelssamenstelling verpleeghuiszorg (per concernniveau volgens KvK-registratie)

De indicatorsets zijn beschreven in twee verschillende handboeken. Het ‘handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ en het ‘handboek indicatoren personeelssamenstelling’.

^ Naar boven

7. Wanneer is de portal van Desan open?

U kunt vanaf 6 januari 2020 tot 1 november 2020 de kwaliteitsgegevens aanleveren.

Heeft u al eerder kwaliteitsgegevens aangeleverd? Dan krijgt u de inloggegevens voor de portal van Desan automatisch toegezonden vanaf 6 januari 2020.

Levert u voor het eerst kwaliteitsgegevens aan of heeft u nog geen inloggegevens ontvangen? Neem dan vanaf 6 januari 2020 contact op met Desan (verpleeghuiszorg@desan.nl) voor het aanvragen van inloggegevens.

^ Naar boven

8. Hoe kan ik mijn NAW-gegevens wijzigen?

U kunt vanaf 6 januari 2020 zelf uw NAW-gegevens aanpassen in de Desan-portal. U kunt ook contact opnemen met Desan via verpleeghuiszorg@desan.nl.

^ Naar boven

9. Ik heb geen brief ontvangen, maar ik lever wel verpleeghuiszorg.

Heeft u na 1 november 2019 geen brief ontvangen van het Zorginstituut, maar levert u wel verpleeghuiszorg? Stuur dan een e-mail naar kwaliteitsgegevens@zinl.nl.

^ Naar boven

10. Ik twijfel of ik (als zorgaanbieder) moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.

Iedere zorgaanbieder die de zorg levert volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens terwijl u de genoemde zorg niet levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met ons op via het e-mailadres kwaliteitsgegevens@zinl.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van uw instelling, de betreffende locatie(s), uw contactgegevens en de reden voor het niet (meer) leveren van verpleeghuiszorg.

^ Naar boven

11. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met de brancheorganisaties. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via de portal van uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de portal waar de gegevens worden aangeleverd, is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

^ Naar boven

12. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd, zijn geaccordeerd door uw Raad van Bestuur en gepubliceerd in de openbare database op onze website. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

^ Naar boven

13. Waar kan ik het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vinden?

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is opgenomen in het Register. Elk verpleeghuiszorg dient zich te houden aan dit beschreven kader. De personeelsnorm verpleeghuiszorg is een onderdeel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit onderdeel kunt u terugvinden in het addendum hoofdstuk 6. U kunt beide documenten terugvinden op de pagina Verpleeghuiszorg kwaliteitskader.

^ Naar boven

14. Ik wil de 123-tool basisveiligheid gebruiken voor verslagjaar 2019, kan dat?

Ja, u kunt de 123-tool basisveiligheid gebruiken voor verslagjaar 2019, alleen staan hier niet de nieuwe indicatoren uit het handboek van verslagjaar 2019 in.
De 123-tool basisveiligheid (zie pagina Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren) wordt namelijk niet meer geactualiseerd.

^ Naar boven

Contactgegevens

Gegevensmakelaar (vanaf 6 januari 2020 bereikbaar): Desan
verpleeghuiszorg@desan.nl
020-520 7135

Zorginstituut Nederland
Kwaliteitsgegevens@zinl.nl
020-797 89 63

^ Naar boven

Met welke vraag kan ik bij wie terecht?

 

Vraagtype

Verantwoordelijke
organisatie

1

Vragen over het niveau van aanleveren (locaties en KvK-nummers), brieven van ZINL, handhaving, gebruik indicatoren.

ZIN
kwaliteitsgegevens@zinl.nl

2

Vragen over de indicatoren basisveiligheid en indicatoren personeelssamenstelling:

 • definities;
 • onduidelijkheden in handboek;
 • berekening indicatoren;
 • samenstelling van tellers, noemers;
 • indeling in afdelingen.

Vragen over de verhouding tussen interne verbetering/externe verantwoording.

Vragen over het meetproces.

V&VN
f.voorn@venvn.nl

en

Verenso
svanbeek@verenso.nl

 

 

3

Vragen over het proces van aanleveren in de periode van 6 januari tot 1 november 2020, over locaties, inloggen, invullen, accordering etc.

Vragen over het gebruik van de indicatoren door externen, sancties en vragen over de indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader:

 • NPS/Zorgkaart
 • Kwaliteitsverslag

ActiZ
Karin van Rossenberg
k.van.rossenberg@actiz.nl
Vanaf 6 jan 2020:
Desan Helpdesk

ActiZ

^ Naar boven

Veelgestelde vragen verpleeghuiszorg 2019 veldpartijen

PDF-document 215,47 KB

Bijlage 18-08-2020