Veelgestelde vragen

1. Waarom moet ik gegevens aanleveren?
2. Wanneer moet ik gegevens aanleveren voor verpleeghuiszorg?
3. Wat wordt er verstaan onder geclusterde zorg?
4. Welke indicatoren zijn verplicht?
5. Is het mogelijk om op concernniveau aan te leveren?
6. Ik twijfel of ik (als zorgaanbieder) moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.
7. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
8. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?
9. Waar kan ik het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vinden?

Of ga direct naar de contactgegevens, met welke vraag je bij welke organisatie terecht kunt, of de gezamelijke lijst veelgestelde vragen.

1. Waarom moet ik gegevens aanleveren?

De sectorpartijen (Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en Verenso) zijn verenigd in de Stuurgroep Verpleeghuiszorg. Deze heeft bepaald met welke indicatoren de kwaliteit van zorg gemeten wordt. De indicatoren die zijn vastgesteld op voordracht van deze Stuurgroep zijn voor de zorgaanbieder verplicht om aan te leveren. Deze verplichting is op grond van de Zorgverzekeringswet (art.66d tweede lid). Hierin staat dat zorgaanbieders verplicht zijn om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut.

2. Wanneer moet ik gegevens aanleveren voor verpleeghuiszorg?

Voor verpleeghuiszorg geldt een verplichte aanlevering van alle kwaliteitsgegevens over cliënten met een ZZP-VV indicatie 4 t/m 10, die 24 uur zijn aangewezen op zorg en ondersteuning uit de Wlz. Dit betreft (meerdere vormen van zorg tegelijkertijd mogelijk):

  • zorg aan groepen van cliënten;
  • zorg die voor een deel van de tijd geclusterd wordt geboden;
  • zorg die in groepsverband wordt geboden, met een persoonsgebonden budget.

3. Wat wordt er verstaan onder geclusterde zorg?

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt ook de geclusterde zorg meegenomen. Bij geclusterde zorg gaat het om cliënten die zelfstandig wonen, maar wel zorg ontvangen zoals deze in het kwaliteitskader is omschreven.

De cliënten huren een eigen woning binnen een woonvoorziening. De woonvoorziening kan meerdere vormen hebben. Er kan gedacht worden aan een zorgboerderij of een voormalig verzorgingshuis dat is opgedeeld in zelfstandige appartementen. Belangrijk is dat de woonvoorziening bedoeld is als plek waar bewoners zorg kunnen ontvangen. Als er toevallig meerdere cliënten binnen een flatgebouw wonen die zorg ontvangen van dezelfde organisatie, maar het flatgebouw niet per definitie is bedoeld voor bewoners die zorg behoeven, dan valt de zorg die aan deze cliënten wordt geboden niet onder geclusterde zorg.

4. Welke indicatoren zijn verplicht?

Er zijn voor meetjaar 2018 twee indicatorsets. Deze twee indicatorsets moeten via de gegevensmakelaar Desan aan het Zorginstituut worden aangeleverd. De indicatorsets zijn beschreven in twee verschillende handboeken. Het ‘handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ en het ‘handboek indicatoren personeelssamenstelling’.

Op de pagina verpleeghuiszorg indicatoren kunt u de handboeken en de ondersteunende documenten behorend bij de personeelssamenstelling terugvinden. Indicatoren die bestemd zijn voor openbaarmaking staan op de Transparantiekalender. Hier kunt u de indicatoren terugvinden onder de namen: ‘Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader’ en ‘Verpleeghuiszorg Personeelssamenstelling’.

5. Is het mogelijk om op concernniveau aan te leveren?

De aanlevering is op locatieniveau. Het is niet mogelijk om aan te leveren op concernniveau. Dat betekent dat iedere locatie, waar de zorg geleverd wordt, gegevens aanlevert over de eigen faciliteiten, processen en patiënten. De brancheorganisaties hebben met elkaar bepaald dat patiënten een weloverwogen keuze moet kunnen maken naar welke zorgaanbieders zij kan gaan voor de desbetreffende zorg. Aanleveren op locatieniveau betekent dat de patiënt inzicht krijgt in de gegevens van de  werkelijke situatie. Ook andere afnemers van de data (bijvoorbeeld websites als ZorgkaartNederland.nl, maar ook onderzoekers en toezichthouders) baseren zich zo op representatieve gegevens. Heeft u vragen over het aanleveren op locatieniveau? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

6. Ik twijfel of ik (als zorgaanbieder) moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.

Iedere zorgaanbieder die de zorg zoals genoemd op de Transparantiekalender levert is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens terwijl u de genoemde zorg niet levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met ons op via e-mail. Zet u in de e-mail het referentienummer van de brief die u van ons ontving met de reden waarom u denkt dat u niet hoeft aan te leveren.

7. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met  uw brancheorganisatie. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via de portal van uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de portal waar de gegevens worden aangeleverd, is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

8. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd, zijn geaccordeerd door uw Raad van Bestuur en gepubliceerd in de openbare database. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

9. Waar kan ik het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vinden?

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is opgenomen in het Register. Elk verpleeghuiszorg dient zich te houden aan dit beschreven kader. De personeelsnorm verpleeghuiszorg is een onderdeel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit onderdeel kunt u terugvinden in het addendum hoofdstuk 6.

Contactgegevens

Gegevensmakelaar: Desan

verpleeghuiszorg@desan.nl, 020-520 71 35

Zorginstituut Nederland

Kwaliteitsgegevens@zinl.nl , 020-797 89 63

Met welke vraag kan ik bij wie terecht?

 

Vraagtype

Verantwoordelijke organisatie

1

Vragen over het niveau van aanleveren (locaties en KvK-nummers), brieven van ZIN, handhaving, gebruik indicatoren.

ZIN

2

Vragen over de indicatoren basisveiligheid:

  • definities;
  • onduidelijkheden in handboek;
  • berekening indicatoren;
  • samenstelling van tellers, noemers;
  • indeling in afdelingen.

Vragen over de verhouding tussen interne verbetering/externe verantwoording.

Vragen over het proces van het meten in nov-dec, vragen over de 123-tool.

V&VN

Verenso

3a

Vragen over het proces van aanleveren in apr-mei-jun, over locaties, inloggen, invullen, accordering etc.

Vragen over de personeelssamenstelling.

Desan Helpdesk

3b

Vragen over het gebruik van de indicatoren door externen, sancties.

Vragen over de indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader:

  • NPS;
  • Kwaliteitsverslag.
ActiZ

4

Vragen over de indicatoren Toezicht IGJ

IGJ

 

Gezamenlijke lijst van veelgestelde vragen over de uitvraag

Actiz, Desan en Zorginstituut Nederland hebben gezamenlijk een lijst met veelgestelde vragen opgesteld (FAQ’s). Hier kunt u meer informatie vinden over de uitvraag indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg over verslagjaar 2018. Staat u vraag er niet bij? Kijk dan op blz. 8 van het document bij wie u terecht kunt.  

FAQ's uitvraag indicatorset Verpleeghuiszorg verslagjaar 2018

PDF-document 548,97 KB

Publicatie 17-01-2019