Meetperiode indicatoren 2021 basisveiligheid verlengd

De meetperiode voor het meten van de indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg over verslagjaar 2021 is verlengd. De meting moet nu plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 29 april 2022. Dit heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg besloten (zie nieuwsbericht).

Algemeen

1. Wie stelt het handboek en de indicatoren op?

De Stuurgroep Verpleeghuiszorg. De sectorpartijen (Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en Verenso) zijn verenigd in de Stuurgroep Verpleeghuiszorg. Deze heeft bepaald met welke indicatoren de kwaliteit van zorg gemeten wordt. Indicatoren die bestemd zijn voor openbaarmaking staan op de Transparantiekalender van het Zorginstituut.

2. Waarom moet ik kwaliteitsgegevens aanleveren?

Uw kwaliteitsgegevens dragen in belangrijke mate bij aan interne kwaliteitsverbetering en transparantie over de kwaliteit van zorg. Alle kwaliteitsgegevens worden gepubliceerd in het openbaar databestand. Iedereen mag de openbare gegevens downloaden. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art.11i, tweede lid) zijn zorgaanbieders ook verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut.

3. Wat is de reikwijdte van verpleeghuiszorg?

De uitvraag van deze indicatoren betreft de zorg die aan cliënten verleend wordt volgens de reikwijdte van het Kwaliteitskader: “cliënten met een ZZP-indicatie 4 t/m 10, die 24 uur aangewezen zijn op Wlz-zorg en ondersteuning. Dit gaat over zorg die geboden wordt aan groepen van cliënten, dan wel zorg die voor een deel van de tijd geclusterd geboden wordt, zoals tijdelijke opnamen. Het kader geldt ook voor situaties waarin mensen kiezen om met een persoonsgebonden budget in groepsverband zorg te krijgen”.

4. Ik val onder het Addendum langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, wat moet ik precies doen?

Sinds 1 juli 2019 geldt het Addendum Langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie voor zorgaanbieders die in de thuissituatie Wlz-zorg leveren. Voor kwaliteitsgegevens behorend bij dit Addendum geldt géén landelijke aanleverplicht bij het Zorginstituut. Wél moeten zorgaanbieders zichtbaar en kenbaar maken hoe zij de kwaliteit van zorg voor deze cliënten verantwoorden. Die eisen zijn anders geformuleerd dan in het kwaliteitskader, omdat het om andere situaties en kleinere aantallen gaat, en anders georganiseerde zorg. De organisatie moet op bij hen passende wijze inzichtelijk maken hoe ze aan de eisen van het addendum voldoen, en dat beschikbaar stellen voor het zorgkantoor. Dit is terug te vinden in het addendum op p 4., in de een na laatste bullet:

“Elke zorgorganisatie van langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie heeft voor 1 juli na afloop van het betreffende jaar op bij hen passende en toegankelijke manier openbaar gemaakt hoe zij invulling geven aan de verschillende eisen uit het addendum. Zorgorganisaties bespreken met vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers hoe zij invulling geven aan de eisen. De uitkomst stellen zij beschikbaar voor het zorgkantoor als basis voor de dialoog over de kwaliteit van de geleverde zorg.”

In het addendum vindt u de 8 thema's die van toepassing zijn voor zorg in de thuissituatie aan cliënten met een Wlz-indicatie. Voor verdere vragen over het addendum verwijzen we u graag naar uw brancheorganisatie of het zorgkantoor.

5. Wat is het nut van indicatoren meten?

Zorgteams hebben de verantwoordelijkheid om in hun dagelijkse praktijk, samen met collega’s continu aan de verbetering van de zorg te werken. Als het goed is gebeurt dit structureel en systematisch. Verschillende bronnen geven zorgverleners en behandelaars informatie over wat er voor hun cliënten toe doet en waar verbeterpunten liggen, met andere woorden, of de zorg persoonsgericht en veilig is. De indicatoren basisveiligheid en indicatoren personeelssamenstelling vormen ook zo’n bron.

6. Hoe gebruik je de metingen voor leren en verbeteren?

Teams gaan aan de slag met de resultaten uit de indicatoren in (multidisciplinaire) teamgesprekken hierover. Vragen die in het team kunnen worden beantwoord zijn:

 • Herkennen: kunnen we deze resultaten plaatsen?
 • Begrijpen: kunnen we de resultaten verklaren?
 • Waarderen: vinden we de resultaten goed genoeg?
 • Handelen: welke verbeteracties zijn nodig?

Uit de gesprekken volgens plannen en acties. De uitkomsten van het verbeterproces kunnen een plek krijgen in het kwaliteitsverslag van de organisatie.

7. Welke soorten indicatoren zijn er?

 • Indicatoren basisveiligheid
  Op zes thema’s die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten: decubitus, advance care planning, medicatieveiligheid, gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking, continentie en aandacht voor eten en drinken, worden indicatoren uitgevraagd met als doel het leren en verbeteren in teams op deze thema’s een impuls te geven. Deze indicatoren worden op locatie niveau uitgevraagd.
 • Indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
  Twee indicatoren zijn gekoppeld aan verplichtingen die vastliggen in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg: de aanlevering van de vindplaats (URL) van het kwaliteitsverslag van de organisatie en de cliëntervaringsscore. De indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader staan vermeld in het handboek ‘Indicatoren Basisveiligheid’.
 • Indicatoren personeelssamenstelling
  Een vijftal indicatoren over personeelssamenstelling op organisatieniveau (concernniveau) wordt uitgevraagd: aard van de aanstellingen, kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers, ziekteverzuim, in-, door- en uitstroom en ratio personeelskosten/opbrengsten. Het is verplicht deze indicatoren aan te leveren.

8. Wij vinden kwaliteitsindicatoren vooral een administratieve last, hoe zit dat?

Bij het ontwikkelen van de set indicatoren is daar rekening mee gehouden. Voor een zinvol gebruik van indicatoren is het goed om het aantal indicatoren beperkt te houden en bij het kiezen uit de keuzevrije indicatoren ons af te vragen: op welke punten willen we als beroepsgroepen en zorgorganisaties echt leren om de zorg te verbeteren? De indicatoren moeten niet leiden tot een onevenredige administratielast.

Daarnaast werkt het Zorginstituut in het programma KIK-V aan het verbeteren van administratieve lasten voor zorgaanbieders. Het doel is het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie. Alles met het oog op een betere (informatie)kwaliteit in de verpleeghuiszorg en minder administratieve lasten. Meer informatie is te vinden op de website van KIK-V.

9. Waar en door wie worden de indicatoren gebruikt?

De indicatoren worden door het Zorginstituut openbaar gemaakt op de website Zorginzicht.nl. Hiermee zijn de gegevens voor iedereen toegankelijk. Cliënten, medewerkers, inspectie en zorgkantoren kunnen gebruik maken van de gegevens. Bijvoorbeeld voor zorginkoop, toezicht, keuze-informatie en onderzoek.

De indicatoren bieden, vooral in samenhang met het bijbehorende kwaliteitsverslag van de zorgorganisatie, een indicatie van de kwaliteit van de geleverde zorg en het kwaliteitsbeleid van de zorgorganisatie.

10. Gelden er verschillende meetperioden voor de categorieën van indicatoren?

Ja, dat klopt. In de handboeken vindt u het overzicht van de verschillende categorieën van indicatoren die geregistreerd moeten worden. Voor elk daarvan geldt een eigen meetperiode. Het aanleveren geschiedt wel allemaal in dezelfde periode: 8 januari tot 28 juni 2022 via gegevensmakelaar Desan.

Aanlevering

11. Hoe en wanneer moet ik de gegevens aanleveren?

Het aanleveren van alle gegevens kan in de periode 10 januari tot 27 juni 2022 via de portal van gegevensmakelaar Desan. Zorgorganisaties die lid zijn van ActiZ of een van de deelnemende brancheverenigingen en die vorig jaar kwaliteitsgegevens hebben aangeleverd en geaccordeerd, ontvangen automatisch op Raad van Bestuur-niveau een e-mail van Desan met inloggegevens (voor het invoeren van gegevens) en een bevestigingscode (waarmee geaccordeerd wordt door de RvB).

Voor leden van ActiZ en overige deelnemende brancheverenigingen is het gebruik van de portal verdisconteerd in de contributie. Niet-leden kunnen gebruik maken van de portal tegen een vergoeding van € 200,- per concern.

12. Hoe verwijs je naar het Kwaliteitsverslag 2021 als dat nog niet gereed is?

Volgens het kwaliteitskader hoeft het Kwaliteitsverslag 2021 van de zorgorganisatie pas op 1 juli 2022 gereed te zijn. Vandaar dat u kunt verwijzen naar de plaats op uw website waar het vanaf 1 juli 2022 te vinden is. Bij voorkeur zo precies mogelijk, bv zo dat er maximaal nog één klik nodig is om het verslag te openen.

 

 

Wijzigingen

13. Hoe kan ik het adres van mijn organisatie en/of locaties(s) wijzigen?

U kunt uw adres zelf wijzigen in de portal van gegevensmakelaar Desan. Dit kan vanaf 10 januari 2022, omdat vanaf dan de portal open is.

14. De naam van mijn locatie is gewijzigd, hoe kan ik dit aanpassen?

U kunt de naam van uw locatie zelf wijzigen in de portal van gegevensmakelaar Desan. Dit kan vanaf 10 januari 2022, omdat vanaf dan de portal open is.

15. Ik heb een nieuwe locatie, hoe kan ik deze toevoegen?

U kunt een nieuwe locatie zelf toevoegen in de portal van gegevensmakelaar Desan. Dit kan vanaf 10 januari 2022, omdat vanaf dan de portal open is.

16. Ik heb een locatie die niet meer bestaat of geen verpleeghuiszorg meer levert, hoe wijzig ik dit?

Indien uw locatie geen verpleeghuiszorg (meer) levert, neem dan contact op met het Zorginstituut via het e-mailadres kwaliteitsgegevens@zinl.nl. Vermeld in deze mail om wel concern en locatie(s) het gaat en zo gedetailleerd mogelijk wat de reden is dat u denkt niet aanleverplichtig te zijn.

Basisveiligheid

17. Welke indicatoren basisveiligheid zijn verplicht en welke zijn keuzevrij?

Voor 2021 gelden vijf verplichte indicatoren kwaliteitskader: ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘Bespreken medicatiefouten in het team’, ‘Aandacht voor eten en drinken’, 'Kwaliteitsverslag' en 'Totaalscore'.

Daarnaast moeten er uit de lijst van zeven indicatoren minimaal twee indicatoren gekozen worden die worden aangeleverd bij het Zorginstituut Nederland. Zie hiervoor het Handboek indicatoren verpleeghuiszorg verslagjaar 2021. Van de twee keuze indicatoren mag maximaal één keuze een tekstveldindicator zijn (4.2 of 4.3).

18. Klopt het dat wij zelf bepalen hoe de indeling in afdelingen eruit ziet?

Ja, dat klopt. In het handboek wordt beschreven dat u zelf kunt bepalen hoe u de afdelingen wilt indelen.

19. Wij hebben diverse afdelingen met 8 cliënten, hoeven wij daar dan niet te meten qua privacy?

Het is wél de bedoeling dat u daar meet – dat levert u immers leer- en verbeterinformatie op. De gegevens op afdelingsniveau blijven binnen de organisatie en worden gebruikt voor het monitoren en verbeteren van de zorg. Dan speelt het privacy-aspect niet, en heeft het dus wél zin om te meten. Vervolgens: Als uw locatie meerdere afdelingen heeft, kunt u de gegevens van alle cliënten van de locatie vervolgens verzamelen. Voor aanlevering aan de Openbare database op locatieniveau, waar het privacy-aspect wel speelt, is het aantal cliënten dan waarschijnlijk wel groter dan 10 en dus toereikend. Kunt u, ook na optellen, niet boven de tien cliënten komen? Zie dan de volgende vraag.

20. Onze hele locatie is een huis met 8 cliënten, hoe moeten we dit aanleveren?

In de periode januari-juni levert u de gegevens aan voor uw locatie(s). Als bij de indicatoren op cliëntniveau voor de locatie het aantal cliënten kleiner dan 10 is, heeft u de mogelijkheid om dit expliciet als antwoordcategorie aan te vinken. In de openbare database zal dit antwoord ook op die manier worden opgenomen. Zo is voor elke gebruiker van de Openbare database duidelijk dat deze metingen wel verricht zijn, maar in verband met privacyoverwegingen niet openbaar gemaakt kunnen worden.

21. Mag ik de definitie van locatie zelf invullen, net zoals ik zelf de ‘afdeling’ kan bepalen?

Nee, de definitie van locatie is gebaseerd op de registratie bij de Kamer van Koophandel. De KvK-nummers voor concerns en vestigingen moeten ook worden vermeld in de portal ten behoeve van de wettelijke verantwoording. In een heel enkel geval wordt er weleens afgeweken van de KvK-indeling (worden bijvoorbeeld vestigingen samengevoegd, of gesplitst), maar dat dient de organisatie met een onderbouwd verhaal bij ZIN aan te vragen.

Personeelssamenstelling

22. Welke indicatoren gaat het om?

In hoofdstuk 6 van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is met betrekking tot Personeelssamenstelling is een vijftal indicatoren genoemd met betrekking tot personeelssamenstelling die door de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geduid en geconcretiseerd zijn. Hierbij gaat het om de indicatoren:

 • aard van de aanstellingen;
 • kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers;
 • ziekteverzuim;
 • in-, door- en uitstroom;
 • ratio personeelskosten/opbrengsten.

23. Ons personeel is ook werkzaam voor cliëntgroepen die buiten het Kwaliteitskader vallen, wat nu?

We hanteren dezelfde reikwijdte als die vermeld staat in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg verslagjaar 2019 (kwaliteitsindicatoren). Als een organisatie locaties heeft die moeten aanleveren (omdat zij zorg bieden aan cliënten met een ZZP-indicatie 4 t/m 10, die 24 uur aangewezen zijn op Wlz-zorg, geboden in een groep, of geclusterd) dan moet zij ook op concernniveau de personeelssamenstelling aanleveren.

Bij het beantwoorden van de vragen over de personeelssamenstelling maakt de organisatie vervolgens - indien nodig - een zo nauwkeurige mogelijke inschatting welke medewerkers voor de beschreven categorie verpleeghuiscliënten aan het werk zijn.

We raden u aan de gemaakte keuzes van voorgaand jaar daarbij als uitgangspunt te nemen, omdat de cijfers van de opeenvolgende jaren met elkaar vergeleken zullen worden.

24. Hoe moeten we omgaan met functies die niet in één functiecategorie passen?

In sommige gevallen past een organisatiefunctie niet 100% in één functiecategorie. Dit geldt bijvoorbeeld voor functies als planner of vrijwilligerscoördinator.

Maak dan een inschatting waar de organisatiefunctie ‘het beste inpast’. In de meeste gevallen gaat het hier niet om functies waar veel medewerkers op worden ingezet, dus is het effect op diversiteit niet heel erg groot. Hierbij is het aan te bevelen om dezelfde indeling als vorig jaar te hanteren.

25. Waar komen de definities van de indicatoren vandaan?

De definities zijn opgesteld door de veldpartijen van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en maken deel uit van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. het Handboek indicatoren verpleeghuiszorg verslagjaar 2021 geeft meet- en aanleverinstructies. In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van ActiZ, ZorgthuisNL, Verenso, PFN, LOC, V&VN en ZN.

Contactgegevens

Gegevensmakelaar (vanaf 8 januari 2021 bereikbaar): Desan

verpleeghuiszorg@desan.nl
020-520 7135

Zorginstituut Nederland
Kwaliteitsgegevens@zinl.nl
020-797 89 63

Met welke vraag kan ik bij wie terecht?

 

Vraagtype

Verantwoordelijke
organisatie

1

Vragen over het niveau van aanleveren (locaties en KvK-nummers), brieven van ZINL, handhaving, gebruik indicatoren.

Zorginstituut
kwaliteitsgegevens@zinl.nl
020-7978963

2

Vragen over de indicatoren kwaliteitskader en personeelssamenstelling:

 • definities;
 • onduidelijkheden in handboek;
 • berekening indicatoren;
 • samenstelling van tellers, noemers;
 • indeling in afdelingen.

Vragen over de verhouding tussen interne verbetering/externe verantwoording.

Vragen over het meetproces.

Verenso
svanbeek@verenso.nl

en

V&VN
f.voorn@venvn.nl

 

 

3

Vragen over het proces van aanleveren in de periode van 10 januari tot 27 juni 2022, over locaties, inloggen, invullen, accordering etc.


Vragen over het gebruik van de indicatoren door externen, sancties en vragen over de indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader:

 • Totaalscore
 • Kwaliteitsverslag

ActiZ
Karin van Rossenberg
k.van.rossenberg@actiz.nl

Vanaf 8 januari 2021:
Desan Helpdesk

020-520 71 35

ActiZ