Status
Opgenomen in het Register en geplaatst op de Meerjarenagenda
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Het doel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is drieledig. Ten eerste beschrijft dit document wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Ten tweede biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde vormt dit document het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Kwaliteit in verpleeghuiszorg is een optelsom van verschillende factoren die samen de ingrediënten vormen voor verantwoorde, persoonsgerichte zorg in de laatste levensfase van mensen die niet langer thuis kunnen wonen. Kwaliteit ontstaat in het contact tussen professional en cliënt. De handboeken ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ en ‘personeelssamenstelling’ bestaan uit verschillende onderdelen die samen helpen om personeelsbeleid in de verpleeghuiszorg zodanig te ontwikkelen dat er sprake is van een optimale match tussen de vraag van de bewoners, het aantal medewerkers en hun competenties. Op de pagina's Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren en Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren vindt u handboeken en ondersteunende documenten behorend bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Bekijk de video met uitleg over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Doorontwikkeling

Mensen willen regie over hun eigen leven behouden, passend bij hun cultuur en gewoontes en blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Maar zij willen er ook op kunnen vertrouwen dat er intensieve zorg beschikbaar is als het niet anders kan. De zorg dient daarom anders georganiseerd te worden. De doorontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeg(huis)zorg moet helpen om meer ruimte te maken voor o.a. substitutie, innovatie (technologische innovatie, procesinnovatie en sociale innovatie) en informele zorg in de verpleegzorg en aan te sluiten bij de nieuwe woonvormen die ontstaan.

Betrokken partijen

  • Zorginstituut Nederland (ZIN) (penvoerder)
  • Actiz
  • LOC
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verenso
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • ZorgthuisNL
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het betreft een geactualiseerde tekstversie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat door de Stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg is opgesteld en ingediend, nadat de ontwikkelopdrachten van het kwaliteitskader uit 2017 zijn afgrond. Alle betrokken partijen hebben actief geparticipeerd in het proces en volgens afspraak hun bijdrage geleverd. Het kader wordt namens alle partijen aangeboden en beschrijft kwalitatief goede zorg in hoofdlijnen.

Het kader bevat geen beschrijving van het gehele zorgproces, maar beschrijft vanuit het perspectief van de cliënt wat deze mag verwachten, hoe professionals hieraan werken en hoe de organisatie dit alles faciliteert. Het kader beschrijft instrumenten en omschrijft voorwaarden waarbinnen goede verpleeghuiszorg gerealiseerd dient te worden. Het kader benadrukt hierbij de cliënt als uitgangspunt bij de zorg en dienstverlening. Voor de te verlenen zorg zelf verwijst het kader naar de toepassing van relevante richtlijnen en protocollen. Het kader beschrijft kwalitatief goede zorg in hoofdlijnen.

De Stuurgroep zal bepalen of de actuele cliëntversie behorend bij de vorige versie van Kwaliteitskader herzien moet worden op aangeven van LOC en Patiëntenfederatie Nederland. Over het onderhoudsplan (toelichting): De stuurgroep stelt momenteel een meerjaren werkprogramma op waarin thematische implementatie en doorontwikkeling van het kwaliteitskader centraal staat. De Stuurgroep zal aan het eind van de looptijd van dat programma (zoals beoogd eind 2023) vaststellen of en zo ja per wanneer het kwaliteitskader verpleeghuiszorg herzien zal worden.

Er wordt verwezen naar de indicatorensets Basisveiligheid en Personeelssamenstelling. Op dit moment toetsen we niet op informatiestandaarden. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt inhoudelijk verder doorontwikkeld door de Stuurgroep.