Omschrijving

Het doel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is drieledig. Ten eerste beschrijft dit document wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Ten tweede biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde vormt dit document het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Normen Personeelssamenstelling

Kwaliteit in verpleeghuiszorg is een optelsom van verschillende factoren die samen de ingrediënten vormen voor verantwoorde, persoonsgerichte zorg in de laatste levensfase van mensen die niet langer thuis kunnen wonen. Kwaliteit ontstaat in het contact tussen professional en cliënt.  Het ontwikkelde pakket bestaat uit verschillende onderdelen die samen helpen om personeelsbeleid in de verpleeghuiszorg zodanig te ontwikkelen dat er sprake is van een optimale match tussen de vraag van de bewoners, het aantal medewerkers en hun competenties. Op de pagina verpleeghuiszorg indicatoren kunt u naast het handboek de ondersteunende documenten behorend bij de personeelssamenstelling terugvinden.

De documenten hieronder zijn gereed en opgenomen in het Register. Onder de Registerstukken staat welke onderdelen van het Kwaliteitskader nog in ontwikkeling zijn en wanneer deze worden opgeleverd.

Betrokken partijen

  • Actiz
  • LOC Zeggenschap in zorg
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verenso
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorginstituut Nederland (ZIN)
  • ZorgthuisNL
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut heeft voor de totstandkoming van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn doorzettingsmacht ingezet en de Kwaliteitsraad gevraagd het kwaliteitskader te ontwikkelen en aan te bieden aan het wettelijke Register.

Toelichting proces

In februari 2015 is Waardigheid en Trots geïnitieerd, een programma voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, waaronder het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut heeft dit kader, inclusief basisveiligheid en personeelssamenstelling, vervolgens op haar Meerjarenagenda geplaatst. Ondanks de inspanningen van de sectorpartijen, kon geen overeenstemming over de inhoud bereikt worden op de gestelde datum van 1 oktober 2016. Vervolgens heeft het Zorginstituut de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling overgenomen conform haar wettelijke doorzettingsmacht. Hierna heeft het Zorginstituut de Kwaliteitsraad verzocht deze op te stellen.

De Kwaliteitsraad is gestart met een analysefase, bestaande uit de volgende onderdelen: een inventarisatie van de eerdere conceptleidraad en conceptkader, een politieke, inhoudelijke en strategische analyse, gesprekken met bestuurders van relevante partijen, een hoorzitting met experts op het terrein van meten en verbeteren van kwaliteit en een analyse van de wetenschappelijke literatuur. De vanuit hun betrokkenheid bij Waardigheid en Trots relevante partijen zijn achtereenvolgens: Patiëntfederatie Nederland, LOC, V&VN, Verenso, Actiz, BTN, ZN, IGZ en VWS. Aansluitend op de analysefase is de commissie verpleeghuiszorg ingesteld, bestaande uit zes leden van de Kwaliteitsraad, ondersteund door een deskundige van het Zorginstituut en een extern deskundige. Deze commissie heeft het concept kwaliteitskader opgesteld, op basis van beschikbare literatuur, ervaringen en deskundigheid. Vervolgens is het concept kwaliteitskader, waarin basisveiligheid en personeelssamenstelling als aparte hoofdstukken zijn geïntegreerd, ter consultatie voorgelegd aan de relevante partijen en aan vijf externe deskundigen. Na het verwerken van de feedback heeft de Kwaliteitsraad het kwaliteitskader aangeboden aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut ter opname in het Register.

Beschrijving zorg & organisatie

Verpleeghuiszorg omvat een veelheid aan zorg die, uitgaande van het perspectief van de cliënt, zeer divers en afhankelijk van vele factoren is. Het kader bevat zodoende geen beschrijving van een zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt, maar biedt vanuit organisatieperspectief instrumenten aan en schept voorwaarden waarbinnen goede zorg verpleeghuiszorg lokaal en contextgebonden kan worden gerealiseerd.

Het kader benadrukt de cliënt als uitgangspunt bij de zorg en dienstverlening. Een bij de beschrijving van het zorgproces horende beschrijving van afwegingen ten behoeve van het verlenen van gepaste zorg ontbreekt. In plaats daarvan stuurt het kader op het leveren van maatwerk en bevordert daarmee dat de zorg wordt toegesneden op de individuele situatie en behoefte van de cliënt. Afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgleefplan.

In het kader staan verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht opgenomen en wordt op een aantal punten het vereiste niveau van de zorgverlener benoemd voor de zorgverlening (bijv. voor opstellen zorgleefplan). De concrete invulling van de structuur en de verantwoordelijkheidstoedeling wordt grotendeels neergelegd bij de zorgorganisatie, met oog op het afstemmen op de behoeften van de cliëntpopulatie. Het kader biedt de zorgverlener ter ondersteuning handreikingen om persoonsgerichte zorg te versterken en geeft ruimte om de invulling in de praktijk zelf vorm te geven.

De bewijsvoering in het kader is beperkt. Waar mogelijk en relevant sluit het kader aan op (inter)nationale literatuur en rapporten zoals bijvoorbeeld ‘De cliënt centraal’ van het College voor Rechten van de Mens. Tevens verwijst het kader naar onderliggende richtlijnen en protocollen, maar benoemt deze niet expliciet. Op andere punten wordt aangeven dat (inter)nationale bewijsvoering ontbreekt, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een norm voor een verantwoorde personeelssamenstelling. In het kader wordt hiervoor wel aan de relevante partijen de opdracht gegeven om tot een dergelijk norm te komen en worden handvatten voor de invulling aan de personeelssamenstelling gegeven in de tussenliggende periode.

Kernbegrippen worden in de tekst gedefinieerd en de voorwaarden voor implementatie staan beschreven. Zorgorganisaties wordt hierbij een helpende hand geboden door de opdracht tot het oprichten van een stuurgroep ter implementatie van het kader. Tot slot is het kader consistent met de andere kwaliteitsstandaarden in het Register.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Het kwaliteitskader bevat alle onderdelen die op grond van het Toetsingskader bij een kwaliteitsstandaard horen. Indien dat niet het geval is staat beschreven binnen welke termijn een ontbrekend onderdeel wordt opgeleverd.