Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000152
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Het Kwaliteitskader wijkverpleging is op 18 juni 2018 in het Register opgenomen.

Alle partijen hebben samen de NPS aangeleverd voor opname in het Register van het Zorginstituut. De NPS is opgenomen in het Register. NPS is de afkorting voor (Net  Promoter Score en meet de klanttevredenheid. De NPS is een onderdeel van de PREM (Patient Reported Experience Measures). Dit is een vragenlijst om mensen naar hun ervaring met het zorgproces te vragen. De NPS bestaat uit 2 onderdelen en wordt vanaf verslagjaar 2019 uitgevraagd bij alle zorgaanbieders die vallen onder het Kwaliteitskader wijkverpleging.

Op 1 december 2019 hebben de partijen de indicatorset genaamd PREM (Patient Reported Experience Measures) aangeboden voor opname in het Register. De PREM is vervolgens opgenomen in het Register. Zorgaanbieders leveren per 1 maart 2021 de gegevens van de PREM door aan de openbare database (ODB). Na de tweede PREM-meting in 2020 heeft een evaluatie van het meetinstrument plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van de evaluatie heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging op 22 januari 2021 het Handboek PREM aangepast.

Vanaf verslagjaar 2021 wordt ook de indicator ‘Kwaliteit van leven’ uitgevraagd. De ambitie van de Stuurgroep is om op lange termijn te komen tot een uitgebreidere PROM-vragenlijst (Patient Reported Outcome Measures) over kwaliteit van leven.

Het Zorginstituut heeft het aangepaste handboek opgenomen in het Register. Ook de indicatorenset PREM over verslagjaar 2021 is in het Register te vinden.

Op 1 april 2020 hebben de partijen de indicator ‘Ongepland ziekenhuisbezoek’ aangeboden voor opname in het Register. De indicator is opgenomen in het Register. Dit meetinstrument wordt in eerste instantie gebruikt voor leren en verbeteren.

Op 1 november 2020 hebben de partijen de indicatorset ‘Belastbaarheid mantelzorg’ aangeboden voor opname in het Register. De indicatorset is opgenomen in het Register. Dit instrument wordt in eerste instantie alleen (intern) gebruikt voor leren en verbeteren. Eind 2021 vindt een evaluatie plaats.

Op 25 mei 2021 is de PREM Kindzorg in het Register opgenomen. In overleg met de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging hebben BINKZ en Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) een vragenlijst samengesteld die overeenkomt met de PREM Wijkverpleging. Op deze manier kan de PREM ook door verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen gebruikt worden.

De indicator ‘Kwetsbaarheid’ is nog in ontwikkeling.

Indicatoren

 • 1 Krijgt u zorg van een vast team van zorgverleners? INID014339

 • 2 Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd? INID014340

 • 3 Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg? INID014341

 • 4 Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven? INID014342

 • 5 Behandelen de zorgverleners u met aandacht? INID014343

 • 6 Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners? INID014344

 • 7 Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners? INID014345

 • 8 Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat? INID014346

 • 9 Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte of aandoening? INID014347

 • 10 De NPS-score: “In welke mate zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklacht?” INID014348

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • ZorgthuisNL (penvoerder)
 • Actiz
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)