Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

De CQ-index VV&T is ontwikkeld om in verschillende informatiebehoeften te voorzien. De uitkomsten van een cliëntenraadpleging met dit instrument kunnen voor organisaties waardevolle informatie opleveren voor het eigen kwaliteitsbeleid. Omdat het instrument op landelijke schaal wordt toegepast kunnen door benchmarking kwaliteitsverschillen tussen organisaties worden aangetoond. Dat is bruikbare informatie voor interne verbeteringen - de organisatie kan zien hoe zij presteert ten opzichte van andere organisaties, en waar dus de aandachtspunten liggen -, maar ook voor het opstellen van keuze-informatie voor consumenten, en voor verantwoording aan partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Zorgkantoor. Met één vragenlijst wordt dus informatie verzameld voor meerdere doelen.

Betrokken partijen

  • Actiz (penvoerder)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • ZorgthuisNL
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De indicatorset CQ-totaalscore 2014 voor de Verpleging en Verzorging in de Thuissituatie is tripartiet tot stand gekomen met betrokkenheid van cliënten(vertegenwoordigers), zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De set is op 01 november 2014 namens alle betrokken partijen aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het Register.

Met de door de partijen in de zorg gezamenlijk gedefinieerde indicatorset wordt gestreefd naar transparantie van de kwaliteit van de Verpleegzorg en verzorging in de thuissituatie. Opname van de indicatorset in het Register betekent dan ook dat alle zorgaanbieders verplicht zijn de uitgevraagde kwaliteitsgegevens aan te leveren bij Zorginstituut Nederland. Voor het verzamelen, verwerken en aanleveren van de kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut wordt samengewerkt met de brancheorganisaties. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de handhaving van de aanlevering van de gegevens. De eerste aanlevering van de kwaliteitsgegevens bij het loket van het Zorginstituut staat ingepland op 01 juni 2015.

Werkinstructie

Voor gebruik van het meetinstrument is een werkinstructie opgesteld door de partijen waarin een overzicht wordt getoond van alle kwaliteitsindicatoren, waarvan de ingediende set deel uitmaakt. De eerste aanlevering van de kwaliteitsgegevens bij het loket van het Kwaliteitsinstituut is gepland op 01 juni 2015

Methodologische eigenschappen

Bij de ontwikkeling van de indicatoren is door alle betrokken partijen veel aandacht besteed aan de methodologische eigenschappen van de indicatoren. De aansluiting op de vereiste aandachtspunten uit het Toetsingskader is goed. In 2015 zal men starten met het doorontwikkelen van de zorginhoudelijke indicatoren.