Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

De CQI Interviews met Bewoners is bedoeld om de kwaliteit van zorg in de verpleging en verzorging te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een verpleeg- of verzorgingshuis (organisatorische eenheid; OE) in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende OE’s.

Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die voor opname in het Register worden aangeboden aan het Kwaliteitsinstituut, worden getoetst aan de criteria  uit het Toetsingskader. Deze criteria zijn opgesteld met als doel de zorgvuldigheid bij de ontwikkeling en de volledigheid van de kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten te borgen. Voornaamste voorwaarde hierbij is de betrokkenheid van zowel de cliënten(vertegenwoordigers), de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars. Daarnaast wordt gelet op de aanwezigheid van essentiële onderdelen van kwaliteitsstandaarden (bijv. de cliëntenversie) en meetinstrumenten (bijv. de werkinstructie).

Betrokken partijen

  • Actiz (penvoerder)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • ZorgthuisNL
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De indicatorset CQ-totaalscore 2014 voor de Verpleging en Verzorging is tripartiet tot stand gekomen met betrokkenheid van cliënten(vertegenwoordigers), zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De set is op 01 november 2014 namens alle betrokken partijen aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het Register.

Met de door de partijen in de zorg gezamenlijk gedefinieerde indicatorset wordt gestreefd naar transparantie van de kwaliteit van de Verpleegzorg en verzorging. Opname van de indicatorset in het Register betekent dan ook dat alle zorgaanbieders verplicht zijn de uitgevraagde kwaliteitsgegevens aan te leveren bij Zorginstituut Nederland. Voor het verzamelen, verwerken en aanleveren van de kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut wordt samengewerkt met de brancheorganisaties. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de handhaving van de aanlevering van de gegevens. De eerste aanlevering van de kwaliteitsgegevens bij het loket van het Zorginstituut staat ingepland op 01 juni 2015.

Werkinstructie

Voor gebruik van het meetinstrument is een werkinstructie opgesteld door de partijen waarin een overzicht wordt getoond van alle kwaliteitsindicatoren, waarvan de ingediende set deel uitmaakt. De eerste aanlevering van de kwaliteitsgegevens bij het loket van het Kwaliteitsinstituut is gepland op 01 juni 2015.

Methodologische eigenschappen

Bij de ontwikkeling van de indicatoren is door alle betrokken partijen veel aandacht besteed aan de methodologische eigenschappen van de indicatoren. De aansluiting op de vereiste aandachtspunten uit het Toetsingskader is goed. In 2015 zal men starten met het doorontwikkelen van de zorginhoudelijke indicatoren.