Omschrijving

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg draait om samen leren en verbeteren. Dit vraagt onder meer met elkaar in gesprek te gaan over de relatie tussen de aard van de te verlenen zorg en de daarvoor wenselijke multidisciplinaire personeelssamenstelling. Deze relatie is van meerdere facetten afhankelijk en daarmee niet uniform. Afgesproken is dat zorgorganisaties op organisatieniveau gegevens publiceren met betrekking tot de personeelssamenstelling (Openbare Database van Zorginstituut Nederland). Hiermee wordt landelijk, op sectorniveau informatie bij elkaar gebracht.

Let op: behalve Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren moeten ook de Indicatoren kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden aangeleverd.

Indicatoren

 • 1.1 Hoeveel personeelsleden heeft de organisatie? INID013486

 • 1.2 Hoeveel fte heeft de organisatie? INID013520

 • 1.3 Hoeveel procent van de personeelsleden heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst? INID013521

 • 1.4 Hoeveel uitzendkrachten/PNIL zijn er ingezet? INID013522

 • 1.5 Hoeveel euro is er procentueel aan uitzendkrachten/PNIL uitgegeven? INID013523

 • 1.6 Hoe groot is de gemiddelde omvang van een arbeidscontract? INID013524

 • 2.1 Hoe ziet de ingezette kwalificatieniveaumix eruit? INID013525

  Subindicatoren
 • 2.2 Hoeveel stagiairs heeft de organisatie? INID013526

 • 2.3 Hoeveel vrijwilligers heeft de organisatie? INID013527

 • 3.1 Wat is het ziekteverzuimpercentage? INID013528

 • 3.2 Wat is de verzuimfrequentie? INID013529

 • 4.1 Welke omvang heeft de instroom van nieuwe personeelsleden? INID013530

 • 4.2 Welke omvang heeft de uitstroom van personeelsleden? INID013531

 • 4.3 Welke omvang heeft de doorstroom qua kwalificatieniveau van personeelsleden? INID013532

 • 5.1 Hoeveel fte is er ingezet per cliënt? INID013533

Betrokken partijen

 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) (penvoerder)
 • Actiz
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • LOC
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verenso
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Opdrachtnemer is de voltallige stuurgroep: alle leden dienen in. Maar IGZ en NZa zijn geen lid van de stuurgroep en zijn dientengevolge niet verantwoordelijk voor indiening ondanks hun betrokkenheid bij de ontwikkeling. Uit criterium 3 blijkt dat de werkinstructie meegeleverd is waarin duidelijk wordt hoe het meetinstrument gebruikt kan worden. De werkinstructie is het handboek Indicatoren kwaliteitskader verpleeghuiszorg verslagjaar 2021. De gegevens die vastgelegd worden volgende indicatoren in het handboek zijn bestemd voor publieke informatie over de kwaliteit van de aanlevering. Criterium 4 laat zien dat de validiteit en betrouwbaarheid goed geborgd is. Er is een procesbeschrijving aanwezig over de landelijke gegevensverzameling, bewerking en doorlevering aan Zorginstituut Nederland.