Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000151
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over verpleeghuiszorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In het 'Handboek Indicatoren verpleeghuiszorg' worden de kwaliteitsindicatoren toegelicht en worden meetinstructies gegeven. In dit handboek staat tevens welke gegevens bedoeld zijn voor openbaarmaking. U kunt deze data bekijken en downloaden via Openbare data verpleeghuiszorg.

Let op: behalve Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren moeten ook Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren worden aangeleverd.

Indicatoren

 • 1.1a Heeft u indicator 1.1 Decubitus gekozen voor leren en verbeteren op uw locatie? INID014307

 • 1.1b Indien ja op 1.1a: Percentage cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger. INID013307

 • 1.2a Heeft u indicator 1.2 Casuïstiekbespreking decubitus op de afdeling gekozen voor leren en verbeteren op uw locatie? INID014308

 • 1.2b Indien ja op 1.2a: Percentage afdelingen waar een (casuïstiek)bespreking over decubitus heeft plaatsgevonden. INID014309

 • 2 Percentage cliënten op de afdeling waarbij beleidsafspraken rondom het levenseinde zijn vastgelegd in het zorgdossier. INID013309

 • 3.1 Percentage afdelingen waar medicatiefouten tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair worden besproken met medewerkers van de afdeling op basis van meldingen die zijn gedaan. INID014310

 • 3.2a Heeft u indicator 3.2 Medicatiereview gekozen voor leren en verbeteren op uw locatie? INID014311

 • 3.2b Indien ja op 3.2a: Percentage cliënten –met een ZZP V&V indicatie met behandeling- waarbij een formele medicatiereview heeft plaatsgevonden in het bijzijn van een zorgmedewerker die medicijnen aan de cliënt verstrekt. INID014312

 • 4.1a Heeft u indicator 4.1 Middelen en maatregelen rond vrijheid gekozen voor leren en verbeteren op uw locatie? INID014313

 • 4.1b Indien ja op 4.1a: Percentage cliënten op de afdeling waarbij de volgende middelen en maatregelen zijn toegepast (onderverdeling naar categorieën). INID013312

  Subindicatoren
 • 4.2a Heeft u indicator 4.2 Terugdringen vrijheidsbeperking gekozen voor leren en verbeteren op uw locatie? INID014314

 • 4.2b Indien ja op 4.2a: Hoe wordt op de afdeling gewerkt aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen? INID014315

 • 4.3a Heeft u indicator 4.3 Werken aan vrijheidsbevordering gekozen voor leren en verbeteren op uw locatie? INID014316

 • 4.3b Indien ja op 4.3a: Hoe werkt de organisatie aan vrijheidsbevordering voor cliënten die zorg ontvangen op basis van de Wet Zorg en Dwang? INID014317

 • 5.1 Heeft u indicator 5 Continentie gekozen voor leren en verbeteren op uw locatie? INID014318

 • 5.2 Indien ja op 5.1: Vastleggen van een plan voor zorg rondom de toiletgang voor cliënten op de afdeling in het zorgdossier. INID014319

  Subindicatoren
 • 5.3 Indien een plan voor zorg rondom de toiletgang is vastgelegd in het zorgdossier voor cliënten op de afdeling, welke afspraken zijn dan vastgelegd? INID014324

  Subindicatoren
 • 6.1 Bespreken en vastleggen van voedselvoorkeuren voor cliënten op de afdeling in het zorgdossier. INID014320

  Subindicatoren
 • 6.2 Indien voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden zijn besproken in vastgeglegd in het zorgdossier voor cliënten op de afdeling, welke afspraken zijn dan vastgelegd? INID014333

  Subindicatoren
 • 7 URL van de website waar het Kwaliteitsverslag 2022 van de zorgorganisatie te vinden is. INID010008

 • 8 Percentage cliënten/cliëntenvertegenwoordigers dat de zorgorganisatie aanbeveelt aan vrienden en familie. INID013316

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Verenso (penvoerder)
 • Actiz
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • LOC
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit criterium 1 blijkt dat alle relevante partijen betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het meetinstrument. Er zijn geen partijen die van betrokkenheid hebben afgezien. Uit criterium 2 is duidelijk dat alle partijen het meetinstrument gezamenlijk voordragen. Er zijn geen partijen die bezwaar hebben tegen de indiening. Uit criterium 3 blijkt dat de werkinstructie meegeleverd is waarin duidelijk wordt hoe het meetinstrument gebruikt kan worden. De werkinstructie is het handboek Indicatoren kwaliteitskader verpleeghuiszorg verslagjaar 2021. De gegevens die vastgelegd worden volgende indicatoren in het handboek zijn bestemd voor publieke informatie over de kwaliteit van de aanlevering. Criterium 4 laat zien dat de validiteit en betrouwbaarheid goed geborgd is. Er is een procesbeschrijving aanwezig over de landelijke gegevensverzameling, bewerking en doorlevering aan Zorginstituut Nederland.