Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De 'CQI Naasten op de IC' is bedoeld om de ervaringen te meten van naasten van IC-patiënten met de kwaliteit van de opvang en begeleiding op de IC. De vragenlijst kan worden gebruikt om voor IC-afdelingen in kaart te brengen op welke punten naasten van IC-patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. De 'CQI Naasten op de IC' heeft de ontwikkelingsfase tot en met de discriminerende testfase met succes doorlopen. Uit de discriminerende testfase blijkt dat de vragenlijst voornamelijk geschikt is voor het bepalen van interne verbeterinformatie.

Betrokken partijen

  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) (penvoerder)
  • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
  • Erasmus MC
  • IQ healthcare
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Spaarne Gasthuis
  • Stichting Miletus
  • Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

In februari 2015 is het meetinstrument CQI - Naasten op de IC aangeboden voor opname in het Register door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vanuit de eisen van het CKZ heeft het lectoraat meteen al partijen betrokken bij de ontwikkeling vanuit de hoek van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, maar deze partijen hebben het instrument niet gezamenlijk aangeboden aan het Register (zoals criterium 2 wel voorschrijft). Na aanbieding kreeg het lectoraat van ZIN daarom het bericht dat de CQI-Naasten op de IC niet kon worden opgenomen in het Register. Op verzoek van ZIN heeft het lectoraat in eerste instantie de NPCF, V&VN en Miletus alsnog gevraagd mede aan te bieden. Op verzoek van de ACK en de RvB heeft het lectoraat in tweede instantie ook de NVIC gevraagd mede aan te bieden. Alle genoemde partijen bieden de CQI-Naasten op de IC nu gezamenlijk aan en ondersteunen het gebruik van deze lijst. Hiermee is het draagvlak voor het gebruik van deze CQI sterk toegenomen.

Aanvullend acht ook de Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) het gebruik van de CQI-Naasten op de IC in ziekenhuizen van groot belang en het lectoraat heeft ook deze stichting bereid gevonden om dit instrument mede aan te bieden voor het Register. Het Zorginstituut concludeert dat dit instrument voldoet aan de tripartiete aanbieding, waarin alle relevante partijen mede aanbieden. Indien het meetinstrument in de toekomst gebruikt gaat worden met als doel publieks- en/of inkoopinformatie is mogelijk betrokkenheid van aanvullende relevante koepels noodzakelijk en zal het Zorginstituut opnieuw toetsen of wordt voldaan aan de tripartiete aanbieding.

Werkinstructie

Het meetinstrument bevat een werkinstructie met de volgende onderdelen: een omschrijving van de doelen, een definitie van de patiëntengroep (in en exclusiecriteria), de grootte van de steekproef, beschrijving van de dataverzamelingsmethode/ registratiemethode, een beschrijving van casemix correctie, beschrijving van benodigde data opschoning en data-analyse en een beschrijving van de vorm van rapportages. Er is telefonisch aangegeven dat er geen informatiestandaard is die gehanteerd wordt bij de elektronische registratie van de noodzakelijke data.

Methodologische eigenschappen

Niet getoetst; dit criterium wordt alleen getoetst wanneer het gebruiksdoel keuzeinformatie of zorginkoop informatie betreft.

Procesbeschrijving

Niet getoetst; dit criterium wordt alleen getoetst wanneer het gebruiksdoel keuzeinformatie of zorginkoop informatie betreft.