Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Veel ouderen hebben een slechte mondgezondheid en hebben last van wortelcariës. Onder ouderen komen chronische aandoeningen en andere gezondheidsproblemen veel voor. Hierdoor kan de zelfzorg afnemen, waarbij de kwaliteit van de dagelijkse mondverzorging ook vaak achteruitgaat. Bovendien vindt er minder vaak een periodiek mondonderzoek door een mondzorgverlener plaats vanwege toename van fysieke problemen en zorgafhankelijkheid. Ondersteuning bij de dagelijkse mondverzorging is dan noodzakelijk, maar nog niet vanzelfsprekend.

De klinische praktijkrichtlijn (KPR) ‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’ heeft als doel het uitbrengen van uniforme, zoveel mogelijk wetenschappelijk en professioneel-praktisch onderbouwde aanbevelingen met betrekking tot het handelen bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) oudere patiënten. Het doel hiervan is dat (de gevolgen van) wortelcariës zoveel mogelijk beperkt blijft zodat de mondgezondheid van ouderen op peil blijft of wordt verbeterd en dat hun orale functies behouden blijven.

De praktijkrichtlijn is primair van toepassing op alle oudere patiënten die risico lopen op het krijgen van wortelcariës, dan wel wortelcariës hebben. Een aantal van de aanbevelingen is specifiek gericht op kwetsbare en/of zorgafhankelijke ouderen

Deze KPR is bedoeld voor tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten. Andere mondzorgverleners in de algemene praktijk en personen die anderszins betrokken zijn bij de zorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen kunnen hun voordeel doen met deze KPR.

(bron: hetkimo.nl)

Betrokken partijen

 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde (Cobijt)
 • Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht
 • Mondzorgkunde Inholland
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE)
 • Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd)
 • Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
 • Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
 • Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)
 • Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT)
 • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
 • PROVA (methodoloog)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Richtlijn advies commissie KIMO (RAC-KIMO)
 • TriviumMeulenbeltZorg
 • Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO)
 • V&VN Geriatrie & Gerontologie
 • Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI)
 • Vereniging Tandartsen voor Orthodontie/Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (VTvO/OVAP)
 • Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG)
 • Verenso
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Op 14 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten om de kwaliteitsstandaard ‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’ op te nemen in het Register van Zorginstituut Nederland.

Bij deze kwaliteitsstandaard wordt een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument staat op de Meerjarenagenda (MJA) van het Zorginstituut. Het concept-meetinstrument wordt 01-07-2021 aangeleverd. De definitieve aanleverdatum is 01-01-2023.