Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Deze klinische praktijkrichtlijn (KPR) behandelt het aanbevolen beleid bij bloedige ingrepen in de eerste-, tweede- en derdelijns mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken.

Patiënten die antitrombotica gebruiken, lopen een verhoogd risico op bloedingen. Bij bloedige ingrepen bij deze patiënten is er derhalve ook een verhoogd risico op nabloedingen. Tijdelijk staken van anti-trombotica doet het nabloedingsrisico afnemen, maar verhoogt het risico op een trombo-embolisch event.

De beslissing antitrombotica te staken, om het risico op een nabloeding te beperken, dient daarom niet lichtvaardig te worden genomen. Uit deze nieuwe richtlijn wordt duidelijk dat het vaak beter is om het gebruik van antitrimbotica niet te staken. De klinische praktijkrichtlijn helpt bij het maken van deze beslissing.

Deze KPR is bedoeld voor tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten, verder te noemen mondzorgverleners. Ook andere (mond)zorgverleners kunnen hun voordeel doen met deze KPR.

(bron: hetkimo.nl)

Betrokken partijen

 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV)
 • Harteraad
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd)
 • Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
 • Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
 • Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
 • Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT)
 • Opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde
 • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
 • PROVA (methodoloog)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Richtlijn advies commissie KIMO (RAC-KIMO)
 • Vereniging Tandartsen voor Orthodontie/Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (VTvO/OVAP)
 • Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De kwaliteitsstandaard voldoet aan de gestelde criteria. De kwaliteitsstandaard omvat een adequate beschrijving van de inhoud van de zorg en de organisatie van het zorgproces.

Het Zorginstituut merkt op dat het zinvol kan zijn na te denken hoe de informatie-uitwisseling tussen de trombosedienst en patiënten die antibiotica of antitrombotica gebruiken geregeld wordt, zodat patiënten goed weten wanneer en op welk moment met welke medicijnen gestart en gestopt wordt en wie in het proces daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

Bij deze kwaliteitsstandaard wordt een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument staat op de Meerjarenagenda (MJA) van het Zorginstituut. Het concept-meetinstrument is 01-07-2020 aangeleverd. De definitieve aanleverdatum is 01-01-2022.

Op 22 september 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten om de kwaliteitsstandaard ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ op te nemen in het Register van Zorginstituut Nederland.