Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Het aantal aan huis gebonden kwetsbare ouderen in Nederland neemt al jaren toe. Onder mondzorgverleners bestaat veel onduidelijkheid over welke ouderen in aanmerking komen voor mondzorg aan huis. Ook is niet duidelijk hoe deze mondzorg uitgevoerd kan worden. Het gaat daarbij om de veiligheid, hygiëne, wilsbekwaamheid en de communicatie met andere zorgverleners die bij de zorg voor de aan huis gebonden ouderen zijn betrokken. Ervaring leert dat mondzorg aan huis vraagt om veel aanpassingen in het vaste handelen van de mondzorgverlener. Die is er vaak niet aan gewend om buiten de praktijk mondzorg te geven.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Indicatie voor mondzorg aan huis voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen.
 • Voorwaarden om aan huis gebonden kwetsbare ouderen thuis te kunnen behandelen.
 • Fysieke veiligheid van de mondzorgverlener bij mondzorg aan huis.
 • Infectiepreventiemaatregelen voor mondzorg aan huis.
 • Voorwaarden voor röntgenologisch onderzoek bij mondzorg aan huis.
 • Rol van de mondzorgverlener t.o.v. andere zorgverleners bij mondzorg aan huis.
 • Wilsonbekwaamheid van aan huis gebonden kwetsbare ouderen.
 • Continuïteit van mondzorg bij aan huis gebonden kwetsbare ouderen.

Deze praktijkrichtlijn is één van de drie richtlijnen die gaan over mondzorg voor ouderen. De andere twee richtlijnen zijn: ‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’ en ‘Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie’.

Betrokken partijen

 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
 • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Academische mondopleidingen (Radboudumc, UMCG)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit de toets die door het Zorginstituut is uitgevoerd blijkt dat de kwaliteitsstandaard voldoet aan de eisen van het Toetsingskader. Alle relevante partijen zijn betrokken geweest. Het is niet nodig gebleken partijen uit te sluiten. Alle betrokken partijen onderschrijven de kwaliteitstandaard. De volgende partijen hebben afgezien van inhoudelijk commentaar tijdens de commentaarronde:  Verenso, NVGPT, NVVP, NIV, NVOI, NHG.

De kwaliteitsstandaard bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Er zijn beslisbomen gemaakt die helpen in het maken van keuzes. Er is op dit moment geen informatie bekend waaruit zou blijken dat de kwaliteitsstandaard inconsistent is met andere kwaliteitsstandaard uit de mondzorg. Ondersteuning bij zelfzorg komt in de kwaliteitsstandaard aan de orde.

Er is een cliëntenversie en een samenvatting aanwezig  In december 2025 wordt door het KIMO bekeken of de kwaliteitsstandaard herzien moet worden.

De meetinstrumenten behorende bij deze kwaliteitsstandaard (criterium 5) ontbreken nog, maar hiervoor heeft het KIMO een tijdspad geformuleerd. Conform de data op de MJA zullen de definitieve meetinstrumenten op 1-1-2023 aangeboden worden voor het Register.

De Kwaliteitsraad heeft de volgende meegevers voor het KIMO met betrekking tot de richtlijn:

 • Heeft de groep patiënten met Ernstig Meervoudige Beperkingen ook mogelijk baat bij deze richtlijn?
 • Is er aandacht voor bredere integrale zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen en de rol van de huisarts / POH-ouderenzorg. Dus ook hier, is er overleg met de huisartsen/het NHG?