Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

De adolescentie is een periode van grote veranderingen voor jongeren, zowel op lichamelijk, emotioneel als sociaal gebied. Ook voor ouders wordt deze periode vaak beschouwd als een lastige periode. Vanuit het programma Jong en diabetes wil de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) zorg, ondersteuning en begeleiding op maat voor jongeren met diabetes faciliteren zodat  jongeren de diabetes zelfzorgactiviteiten zo optimaal mogelijk kunnen integreren in hun leven.

De Nederlandse diabeteszorg is van hoge kwaliteit maar speelt niet altijd voldoende  op de omstandigheden en behoeften van specifieke doelgroepen, zoals jongeren. De NDF heeft geconstateerd dat er nog verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van zelfmanagement, participatie en de transitie naar de volwassenenzorg. Samen met de leden, andere stakeholders én jongeren zelf heeft de NDF knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Deze module beschrijft goede zorg en preventie op maat voor jongeren met diabetes en geeft aanbevelingen voor implementatie.

De module is voor jongeren ook vertaald naar de website Jongerenmetdiabetes.nl met relevante en betrouwbare informatie voor jongeren, ouders en zorgverleners.

Betrokken partijen

 • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) (penvoerder)
 • DNO Diabetesdiëtist (Diabetes and Nutrition Organization)
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • V&VN Diabeteszorg

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

 1. De module is met betrokkenheid van alle relevante partijen (tripartiet) ontwikkeld en wordt door alle partijen aangeboden.
 2. De module is een onderdeel van de bestaande kwaliteitsstandaard Diabetes en sluit aan op bestaande richtlijnen van NHG en NIV.
 3. De module heeft een cliëntenversie en een samenvatting.
 4. Voor het onderhoudsplan en het implementatieplan valt de module onder de kwaliteitsstandaard Diabetes. Implementatie wordt belangrijk gevonden, en staat voor de komende jaren op de agenda, mits daar financiële middelen voor beschikbaar komen. De bewijsvoering is grotendeels gestoeld op expert opinion. Omdat de module geen zorg bevat die consequenties heeft voor pakketbeheer is dit in deze module minder relevant.
 5. Voor de module zijn geen informatiestandaarden of meetinstrumenten geformuleerd. De module valt onder de standaard indicatorenset diabetes, welke periodiek geüpdatet wordt. Bij de volgende update worden indicatoren opgenomen voor deze module.  Er worden geen substantiële meerkosten verwacht naar aanleiding van implementatie van de module.

Conclusie: Het Zorginstituut is van oordeel dat aan de voorwaarden voor plaatsing in het Register wordt voldaan.