Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De sector gehandicaptenzorg heeft al enige jaren een kwaliteitskader dat vanuit het brede werkveld is ontwikkeld. Het kader is toegespitst op langdurige zorg die onder de Wlz valt. In 2016 is een vernieuwde opzet uitgewerkt die met succes is toegepast in proeftuinen. Het vernieuwde kader is bedoeld als landelijke standaard voor aanbieders van gehandicaptenzorg.

Het kwaliteitskader vertrekt vanuit een gedeelde visie: wat is goede zorg voor mensen met langdurige beperkingen. In het verlengde ervan zijn de werkwijzen aangepast op grond van 4 bouwstenen van het kader:

 1. Zorgproces rond de individuele persoon. Voor elke persoon moet duidelijk zijn hoe het staat met ondersteuningsbehoeften, gezondheidsrisico’s, kwaliteit van bestaan e.d.
 2. Ervaringen van alle cliënten. Bij de verzameling van ervaringen van cliënten vindt een systematische raadpleging plaats op basis van erkende instrumenten.
 3. Zelfreflectie in teams. De aanbieder realiseert een periodieke reflectie op kwaliteit binnen de zorgteams aan de hand van vastgestelde thema’s (“wat doen we goed, wat moet beter”).
 4. Kwaliteitsrapport en visitatie. De zorgaanbieder maakt jaarlijks een bondig kwaliteitsrapport op grond van informatie uit zojuist genoemde bouwstenen en andere relevante bronnen Het rapport geeft een geobjectiveerd zicht op kwaliteit. De gekozen opzet gaat gepaard met een vorm van externe visitatie.

Betrokken partijen

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (penvoerder)
 • Ieder(in)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft besloten dat het kwaliteitskader geschikt is voor opname in het Register. Daarbij wil de Raad van Bestuur benadrukken dat het de voorstellen van de stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg voor het verder ontwikkelen en implementeren van de standaard van groot belang vindt. Deze ontwikkeltrajecten zijn onder andere:

 • ondersteunen van partijen bij het implementeren van het Kwaliteitskader;
 • evalueren en door ontwikkelen van cliëntervaringsinstrumenten;
 • doorontwikkelen van het format van de kwaliteitsrapportage;
 • ontwikkelen van een passende vorm van publieksinformatie;
 • verwerken van ontwikkelingen en vernieuwde inzichten in het Kwaliteitskader;
 • verkenning informatiestandaarden.