Status
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgebracht. Deze biedt een raamwerk voor goede individuele preventie en zorg en is van belang voor mensen met COPD, zorgverleners en zorginkopers. Uitgangspunt is dat de mens met COPD centraal staat. 

Van de Zorgstandaard COPD is ook een versie uitgebracht die voor patiënten gemakkelijk toegankelijk is: de patiëntenversie van de Zorgstandaard COPD. Inhoudelijk zijn de Zorgstandaard COPD en de patiëntenversie identiek. Het voornaamste doel van de zorgstandaard is het bevorderen van goede zorg bij COPD. De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een COPD behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.

De Zorgstandaard COPD biedt vernieuwing op het gebied van COPD, doordat inhoud en organisatie van de zorg aan elkaar zijn gekoppeld. Ook wordt een nieuwe indeling gehanteerd voor het bepalen van de ziektelast van de patiënt. Ziektelast (in lichte, matige en ernstig vorm) wordt bepaald aan de hand van de integrale gezondheidstoestand, waarbij wordt gekeken naar de stoornis, klachten, beperkingen en kwaliteit van leven van de patiënt. De traditionele indeling berust op de longfunctiemeting, maar de longfunctie zegt echter onvoldoende over de ziektelast van de patiënt en de prognose van zijn ziekte. Daarom is voor deze nieuwe indeling naar ziektelast gekozen. Zorgstandaarden spelen een voorname rol in het chronisch ziekenbeleid in Nederland. Doel is het bereiken van gezondheidswinst, goede kwaliteit van leven en hogere participatie. 

De Zorgstandaard COPD is - als eerste zorgstandaard - opgebouwd conform het eindrapport 'Zorgstandaarden in Model' van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden.

Betrokken partijen

  • Long Alliantie Nederland (LAN) (penvoerder)
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • Longfonds
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Zorgstandaard COPD is door de Long Alliantie Nederland (LAN) namens cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars voorgedragen. Bij de LAN zijn 34 organisaties aangesloten die van belang zijn voor de zorg voor circa 350.000 mensen met COPD in Nederland: cliëntenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen, zorgverzekeraars, bedrijven, fondsen en kennisinstellingen. Al deze partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard COPD en onderschrijven deze. De Zorgstandaard COPD wordt dus breed gedragen in het veld.

Beschrijving zorg & organisatie

De Zorgstandaard COPD bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. De Zorgstandaard COPD is bovendien vanuit cliëntenperspectief geschreven.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De Zorgstandaard COPD heeft een aparte cliëntenversie en een samenvatting. Wat een onderhoudsplan betreft geeft de LAN aan de Zorgstandaard COPD als een levend document te beschouwen, en periodiek te bekijken of aanpassingen nodig zijn. Dit blijkt ook uit de updates die de LAN in 2012 en 2013 heeft gemaakt van de oorspronkelijke Zorgstandaard COPD, die uit 2010 stamt. Tot slot kent de Zorgstandaard COPD op het moment van toetsing een bijbehorend meetinstrument: de Kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard COPD. Dit meetinstrument voldoet eveneens aan de criteria uit het Toetsingskader en is daarom ook opgenomen in het Register van het Zorginstituut.