Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Deze kwaliteitsstandaard beschrijft hoe goede zorg eruit ziet voor mensen met COPD die vanwege een longaanval (exacerbatie) worden opgenomen in het ziekenhuis. De kwaliteitsstandaaard omschrijft de inhoud van de zorg die tijdens opname, na ontslag en transmuraal wordt gegeven aan mensen met COPD.

Het voorkomen van een nieuwe longaanval en een nieuwe opname is belangrijk. Daarom staat in deze kwaliteitsstandaard niet alleen de inhoud van de zorg centraal, maar focust deze ook op het contact tussen patiënt en zorgverlener, en de samenwerking tussen (onder meer) ziekenhuis, zorggroep, paramedici en thuiszorg. De wensen en behoeften van de patiënt, verwerkt in persoonlijke streefdoelen, zijn leidend en geven de patiënt meer grip op het omgaan met COPD.

De verschillende modules in deze kwaliteitsstandaard zijn gemaakt in samenspraak met de verschillende zorgprofessionals en patiënten. De kwaliteitsstandaard is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, kennis, ervaringen en voorkeuren van zorgverleners en patiënten.

Betrokken partijen

  • Long Alliantie Nederland (LAN) (penvoerder)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Alle relevante partijen van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard en dienen deze gezamenlijk in. De Longalliantie Nederland was de trekker van het zorgpad en heeft daarin nauw samengewerkt met alle partijen in het longveld, in het bijzonder met de NVALT en het Longfonds.

Er is uitgebreide patiënteninformatie beschikbaar. In 2021 staat een digitale update daarvan gepland.

Het landelijke aantal verpleegdagen wordt gebruikt als indicator, maar kan niet als kwaliteitsindicator op de Transparantiekalender worden gepubliceerd. De komende 3 jaar zal bekeken worden, of er landelijk mogelijkheden zijn om voor specifieke onderdelen uniforme meetinstrumenten en informatiestandaarden te maken. Dit zal verder worden uitgewerkt door de LAN en de verzekeraars. dit staat beschreven in de implementatieparagraaf.