Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000024
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van chronische nierschade. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2022

Indicatorengids Chronische nierschade - verslagjaar 2022

PDF-document 776.7 KB

Indicatorgids 15-10-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorengids Chronische nierschade verslagjaar 2021

PDF-document 2.6 MB

Indicatorgids 31-03-2021

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2020

PDF-document 546.3 KB

Indicatorgids 16-12-2019

Toetstabel Chronische nierschade + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 389.3 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Toetstabel Chronische nierschade + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 190.9 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2018

PDF-document 147.0 KB

Indicatorgids 24-10-2017

Toetstabel Chronische nierschade verslagjaar2018

PDF-document 4.9 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2017

PDF-document 410.9 KB

Indicatorgids 22-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2016

PDF-document 395.1 KB

Indicatorgids 22-11-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596.8 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2015

Word-document 104.1 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier Chronische nierschade verslagjaar 2015

PDF-document 558.3 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441.3 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Dialyse bij nierziekten verslagjaar 2014

Word-document 106.2 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Indicatoren

 • 1 Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse of pre-emptieve niertransplantatie ondergaat en bij wie de klaring, berekend met eGFR volgens CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van starten van dialyse of het verrichten van pre-emptieve niertransplantatie. INID007964

 • 2a Aantal pre-emptieve niertransplantaties INID014385

 • 2b Aantal levende donatie niertransplantaties verricht binnen 6 maand na start met chronische dialyse INID014386

 • 2c Aantal postmortale niertransplantaties verricht binnen 6 maand na start met chronische dialyse INID014387

 • 2d Aantal patiënten dat binnen zes maanden na de start van een vorm van chronische dialyse geregistreerd is op urgentie T bij Eurotransplant INID014388

 • 2e Aantal patiënten met leeftijd ≥18 en ≤ 75 jaar gestart met chronische dialyse die ten minste binnen zes maanden behandeld zijn INID014389

 • 3 Percentage patiënten met een eGFR < 30 ml/min/1.73m2 volgens CKD-EPI dat meer dan zes maanden bekend is in de zorginstelling voor start met een vorm van chronische dialyse met hetzij een functionerende shunt, hetzij een functionerende PD catheter. INID000374

 • 4 Percentage patiënten met pre-emptieve niertransplantaties dat vanuit verwijzing binnen uw eigen zorginstelling heeft plaatsgevonden (voor UMC’s) óf het aantal pre-emptieve niertransplantaties dat na verwijzing vanuit uw zorginstelling elders heeft plaatsgevonden, van het aantal patiënten met een leeftijd ≥ 18 en ≤ 75 jaar dat gestart is in uw zorginstelling met chronische dialyse INID014500

 • 5a Hoeveel volwassen chronische dialyse patiënten werden er op uw locatie behandeld? INID014003

  Subindicatoren
 • 5b Hoeveel volwassen chronische dialyse patiënten werden er vanuit uw zorginstelling verwezen naar een andere zorginstelling voor thuishemodialyse behandeling? INID014007

 • 6a Percentage patiënten met chronische dialyse dat heeft deelgenomen aan de landelijke uitvraag van PROMs INID014390

 • 6b Gemiddeld scoringspercentage met 95% betrouwbaarheidsinterval van fysiek functioneren op een schaal van 0-100 (PCS vanuit SF-12) INID014391

  Subindicatoren
 • 6c Gemiddeld scoringspercentage met 95% betrouwbaarheidsinterval van geestelijk functioneren op een schaal van 0-100 (MCS vanuit SF-12) INID014392

  Subindicatoren
 • 6d Gemiddeld scoringspercentage met 95% betrouwbaarheidsinterval van de symptoomlast op een schaal van 0-30 (DSI) INID014393

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) (penvoerder)
 • Nefrovisie (penvoerder)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.