Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van chronische nierschade. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2020

PDF-document 610,12 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel Chronische nierschade + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 389,31 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Toetstabel Chronische nierschade + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 190,88 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2018

PDF-document 146,97 KB

Indicatorgids 24-10-2017

Toetstabel Chronische nierschade verslagjaar2018

PDF-document 4,9 KB

Rapport 17-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2017

PDF-document 410,95 KB

Indicatorgids 22-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2016

PDF-document 395,15 KB

Indicatorgids 22-11-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Verslagjaar 2015

Indicatorgids Chronische nierschade verslagjaar 2015

Word-document 104,06 KB

Indicatorgids 05-11-2015

Aanbiedingsformulier Chronische nierschade verslagjaar 2015

PDF-document 558,31 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2015

Processchema gegevensaanlevering 2015

PDF-document 441,33 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Dialyse bij nierziekten verslagjaar 2014

Word-document 106,16 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Betrokken partijen

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) (penvoerder)
  • Nefrovisie (penvoerder)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De indicatorenset is tripartiet doorontwikkeld, de betrokken partijen zijn: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Patiëntenfederatie, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Federatie voor Nefrologie (in afstemming met Nederlandse Internisten Vereniging), Zorgverzekeraars Nederland, Nefrovisie, Nierpatiënten Vereniging Nederland.

In 2016 zijn governance afspraken opgesteld. Bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2017 is zoveel mogelijk gewerkt volgens de governance afspraken. Waar dit nog niet is gebeurd is zal dit in de toekomst worden gewijzigd volgens de gemaakte afspraken (o.a. belangenverstrengeling invullen code KNAW). In oktober 2015 hebben betrokken partijen bij de indicatorensets MSZ algemene en specifieke verbeteropdrachten meegekregen. Voor deze set gelden de algemene verbeteropdrachten. We zijn, voor zover mogelijk, op basis van de voorhanden documenten nagegaan in hoeverre zij reeds aan de verbeteropdrachten hebben voldaan. Met het vastleggen van ‘governance’ afspraken door de betrokken partijen en Zorginstituut Nederland is aan het merendeel van de verbeteropdrachten voldaan.

Alle relevante partijen hebben het meetinstrument mee ingediend. De set is  besproken in het bureauoverleg Transparantie waar alle relevante koepelpartijen zitting in nemen. Op deze set is volledige consensus.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie meegeleverd. Deze bevat niet alle relevante onderdelen. Wel staat duidelijk beschreven welke gegevens gemeten en doorgeleverd moeten worden. Hiermee kan wel betrouwbaar gegevens aangeleverd worden. Uit de toetsing blijkt dat nog niet voldaan is aan de algemene verbeteropdrachten uit 2015 die de betrokken partijen hebben meegekregen voor het onderdeel werkinstructie.

Methodologische eigenschappen

Bij de indicatoren is een beschrijving van inhoudsvaliditeit, statistische betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en registratiebetrouwbaarheid. De beschrijving in de tekst onder deze titels kan meer adequaat. De validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren is mager onderbouwd.

Procesbeschrijving

Er is geen nieuwe procesbeschrijving meegeleverd met de indicatorgids. We kunnen gebruikmaken van de procesbeschrijving van vj 2015. We weten dat betrokken partijen aanvullende (langlopende) afspraken hebben met bestaande registraties als DICA en gegevensmakelaar DHD (ziekenhuizen) over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. De praktijk van de gegevensaanlevering van vj 2015 heeft laten zien dat dit vrij goed geregeld was. Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.