Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De omvang van de populatie mensen met een gestoorde nierfunctie is groot. Ook bij optimale behandeling is het beloop van de nierfunctiestoornis voor een aanzienlijk deel van de patiënten geleidelijk progressief. Bij gevorderde nierschade, vanaf stadium IV (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) is het nodig de patiënt voor te bereiden op een mogelijk eindstadium nierziekte. In deze fase moet de patiënt worden voorgelicht over de mogelijkheden van nierfunctievervangende behandeling, moet de keuze worden bepaald voor de vorm van behandeling en het vervolg van de behandeling in gang worden gezet. Conservatieve therapie, waarbij geen nierfunctievervangende behandeling wordt gestart, is ook een mogelijke keuze. Omdat een aanzienlijk deel van de patiënten met nierschade van gevorderde leeftijd is en bovendien in veel gevallen comorbiditeit een rol speelt, waren de volgende vragen relevant om in deze richtlijn beantwoord te krijgen:

  • Welke factoren zijn van belang om te bepalen of nierfunctievervangende behandeling wel of niet de voorkeur moet krijgen boven conservatieve therapie?
  • Aan welke voorwaarden (denk aan overige onderzoeken, scores, multidisciplinaire beoordeling etc.) moet worden voldaan om een verantwoorde keuze mogelijk te maken?

Betrokken partijen

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) (penvoerder)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • V&VN Dialyse en Nefrologie
  • Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Beschrijving zorg & organisatie

De kwaliteitsstandaard bevat een beschrijving van het gehele zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt. Er is veel aandacht voor gepaste zorg, o.a. voor de beslissing om af te zien van nierfunctievervangende therapie en te kiezen voor conservatieve behandeling. Ook is er veel aandacht voor samen beslissen en communicatie. De kwaliteitsstandaard is afgestemd met de andere kwaliteitsstandaarden 'Chronische nierschade'  die tegelijkertijd worden aangeboden. Kernbegrippen zijn gedefinieerd, de organisatie van zorg en de taakverdeling tussen zorgverleners zijn beschreven.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Er is cliënteninformatie op Thuisarts.nl ontwikkeld, de richtlijn bevat een samenvatting en er wordt verwezen naar een algemeen onderhoudsplan.  

Afweging sector Zorg

Deze richtlijn voldoet qua betrokkenheid van partijen (criteria 1 en 2) en kwaliteit van de inhoud (criterium 3) aan het Toetsingskader. De standaard bevat een samenvatting, er is een cliëntenversie ontwikkeld en er wordt verwezen naar een algemeen onderhoudsplan (criterium 4). Verder zijn er bestaande meetinstrumenten voor CNS en is een aantal nieuwe inidicatoren ontwikkeld die op termijn aangeboden worden voor opname in het Register. Er is geen informatiestandaard ontwikkeld (criterium 5), maar omdat dit bij de ontwikkelopdracht nog geen onderdeel was en de huidige status van informatiestandaarden in het Register onduidelijk is, adviseren we de standaard op te nemen in het Register.