Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De omvang van de populatie mensen met een gestoorde nierfunctie is groot. De eerder bestaande richtlijnen chronische nierschade sloten onvoldoende op elkaar aan. Dit betrof een Landelijke Transmurale Afspraak (LTA ) voor samenwerking tussen de 1e en 2e lijn en een richtlijn 'Chronische nierschade' voor vooral de 2e lijn. Ook ontbrak een standaard 'Chronische nierschade' voor de 1e lijn. Dit leidde tot onvoldoende implementatie van de LTA chronische nierschade. De huidige richtlijn is tot stand gekomen door samenwerking tussen alle beroepsgroepen die van belang zijn bij de behandeling van CNS in de 1e en 2e lijn en de Nierpatiëntenvereniging. Deze richtlijn beschrijft de diagnostiek en het beleid bij volwassenen met chronische nierschade.

Betrokken partijen

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) (penvoerder)
 • Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nefrovisie
 • Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Beschrijving zorg & organisatie

Hoewel het een medisch-technische richtlijn is bedoeld voor behandelaars, is veel aandacht besteed aan het patienteperspectief. 3.2 doelmatigheid: 'de richtlijn is ingegeven door doelmatigheid'. De actuele interim-criteria voor doelmatigheid lijken niet tot substantiële meerkosten te leiden. Er is expliciet aandacht besteed aan het afstemmen van de verschillende in omloop zijnde richtlijnen.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Patienteninformatie is te vinden op Thuisarts.nl en op Nieren.nl (platform van de Nierstichting en Nierpatiënten Vereniging Nederland). Er is een procedure beschreven voor herziening en de standaard bevat een samenvatting.

Afweging sector Zorg

Deze richtlijn voldoet qua betrokkenheid van partijen (criteria 1 en 2) en kwaliteit van de inhoud (criterium 3) aan het Toetsingskader. De standaard bevat een samenvatting, er is een cliëntenversie ontwikkeld en er wordt verwezen naar een algemeen onderhoudsplan (criterium 4). Verder zijn er bestaande meetinstrumenten voor CNS en is een aantal nieuwe inidicatoren ontwikkeld die op termijn aangeboden worden voor opname in het Register. Er is geen informatiestandaard ontwikkeld (criterium 5), maar omdat dit bij de ontwikkelopdracht nog geen onderdeel was en de huidige status van informatiestandaarden in het Register onduidelijk is, adviseren we de standaard op te nemen in het Register.