Onderwerp

Leent het gekozen onderwerp zich voor een richtlijnontwikkeling of beter voor een andere (kwaliteits)aanpak? Hiervoor kunnen verschillende criteria worden gebruikt, zoals bijv. in onderstaande matrix is uitgewerkt.

Doel

Het is van belang om in deze fase het doel van de richtlijn op hoofdlijnen vast te stellen. In een volgende fase zullen andere stakeholders en de experts in de werkgroep de doelstelling verder kunnen aanscherpen. Wat is inhoudelijk in de praktijk het belangrijkste knelpunt (zie ook matrix hieronder), dat in ieder geval beantwoord moet worden? In andere woorden, welk probleem gaat met de richtlijn opgelost worden.

Matrix onderwerpselectie met assen: randvoorwaarden (goed-slecht) en prioriteit (hoog-laag)

Prioriteit

  • Omvang * ernst
  • Verbetert de zorg voor de cliënt sterk (gericht op het hulpverleningsproces of op specifieke problematiek, bepaalde doelgroepen)?
  • Kan veel winst behaald worden door ondersteuning van het professionele handelen?
  • Lopen cliënt en/of professional specifieke veiligheidsrisico’s die prioriteit rechtvaardigen?

Randvoorwaarden

  • Is er grote ongewenste variatie in professioneel handelen?
  • Is er voldoende evidentie, praktijkkennis, ervaringsdeskundigheid van cliënten?
  • Willen stakeholders betrokken zijn?

Doelgroep richtlijn

Het bepalen van de doelgroep sluit nauw aan de definiëring van het onderwerp en het doel. Wie zijn de belangrijkste stakeholders bij dit onderwerp? Wie zijn er nodig om het probleem waar de richtlijn zich op focust, op te lossen? Daarbij dient in ieder geval een onderscheid gemaakt te worden in stakeholders die inhoudelijk betrokken moeten zijn en in de eindgebruikers van de richtlijn (inclusief cliënten en andere potentiële eindgebruikers). Ook is het van belang om vast te stellen of er belangrijke subgroepen kunnen zijn, bijv. in leeftijd (kinderen, ouderen), sekse en/of ras.

Resultaat

Hoe moet het eindresultaat eruit zien en om welke eindproducten voor welke doelgroepen gaat het? Wie gaat het toepassen in de praktijk en welke eisen stelt dat aan het op te leveren eindresultaat? Vereist de praktijk bijv. dat er vooral een praktisch stroomschema wordt opgeleverd, of juist meer een volledige beschrijving van het proces met achtergronden? Om het maatschappelijk draagvlak te verbreden, kan ook nagedacht worden over wat het resultaat voor eindgebruikers zoals cliënten, managers, verzekeraars et cetera dient te zijn.