Algemeen

1. Waarom moet ik kwaliteitsgegevens aanleveren?

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art.11i, tweede lid) zijn zorgaanbieders verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut.

2. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?

Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te publiceren, voor professionals én burgers. Uw kwaliteitsgegevens worden opgenomen in de openbare database van het Zorginstituut. Iedereen kan de data downloaden, bijvoorbeeld voor onderzoek of om een keuzetool te maken. Kwaliteitsinformatie voor patiënten en cliënten wordt gepubliceerd op  sites als ZorgkaartNederland.nlZiekenhuischeck.nl en gebruikt door onder andere patiëntenorganisaties (bijv. voor patiëntkeurmerken) en door zorgverzekeraars.

^ Naar boven

3. Welke indicatoren zijn verplicht?

Graag ontvangen wij uw kwaliteitsgegevens voor alle locaties waar u medisch-specialistische zorg heeft geleverd in 2021 (volgens kvk-nummerregistratie). De aan te leveren indicatoren – bestemd voor openbaarmaking – staan op de Transparantiekalender.

Voor verslagjaar 2021 verwacht het Zorginstituut de kwaliteitsgegevens van de volgende indicatorensets:

Op deze pagina kunt u bij downloads vinden:

  • Alle indicatorgidsen in één ZIP-bestand.
  • Excel-bestanden met wijzigingen indicatorgidsen per verslagjaar
  • Excel-bestanden met wijzigingen Transparantiekalender per verslagjaar

4. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.

Informatie over de indicatoren en wat u precies moet aanleveren, vindt u in de indicatorgidsen op de Registerpagina van het betreffende meetinstrument. De Registerpagina’s vindt u via de Transparantiekalender of in de lijst bij vraag 4. Vindt u het antwoord daar niet of is de informatie niet duidelijk? Neemt u dan contact op met uw brancheorganisatie.

Aanlevering

5. Wat moet ik aanleveren?

Op de Transparantiekalender staan de indicatorengidsen (indicatoren en vragenlijsten) die in het Register van Zorginstituut Nederland zijn opgenomen.

Indicatoren voor transparantie (vrijwillig en verplicht) worden ontwikkeld in (aandoeningspecifieke) werkgroepen waarin alle samenwerkingspartners zich (kunnen) laten vertegenwoordigen.

De meetinstrumenten (indicatorsets) worden door zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland. In het Register staan kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden die voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader. De ingediende meetinstrumenten zijn getoetst en goed bevonden. De meetinstrumenten in het Register die geschikt zijn voor publiek gebruik zoals keuze-informatie en zorginkoop, komen vervolgens op de Transparantiekalender.

Op de Transparantiekalender staan de afspraken die het Zorginstituut met zorgaanbieders maakt over het aanleveren van kwaliteitsgegevens (verplichte indicatoren). Op deze lijst staat met welke meetinstrumenten, kwaliteitsindicatoren en vragenlijsten, de kwaliteit van de verleende zorg wordt gemeten en wanneer die meetgegevens worden aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Van deze in het Register opgenomen meetinstrumenten hebben zorgaanbieders aangegeven dat de uitkomsten bedoeld zijn voor keuze-informatie voor burgers en zorginkoop door zorgverzekeraars.

6. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?

Bent u lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)? Dan loopt de gegevensaanlevering via gegevensmakelaar DHD.

Bent u lid van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)? Dan kunt u gegevens aanleveren via Desan. Niet-leden kunnen zich wenden tot Desan per e-mail. Niet-leden betalen de kosten voor het aanleveren rechtstreeks aan Desan.

De gegevensmakelaar levert uw kwaliteitsgegevens uiterlijk 1 mei 2021 door aan het Zorginstituut.

Sinds 1 mei 2019 is de naleverperiode (met ingang van verslagjaar 2018) komen te vervallen. Sindsdien is er geen mogelijkheid meer tot naleveren bij Zorginstituut Nederland. Wij raden u daarom aan de aanlevering van data bij uw gegevensmakelaar over verslagjaar 2020 tijdig in uw planning op te nemen.

7. Is het mogelijk om op concernniveau aan te leveren?

Uitgangspunt is aanlevering zoals opgenomen in de indicatorgids. Over het algemeen staat in de gids dat dit op locatieniveau moet zijn. Wilt u het zeker weten, kijk dan in de indicatorgids. Dat betekent dat iedere locatie, waar de zorg geleverd wordt, gegevens aanlevert over de eigen faciliteiten, processen en patiënten. De brancheorganisaties hebben met elkaar bepaald dat patiënten een weloverwogen keuze moet kunnen maken naar welke zorgaanbieders zij kan gaan voor de desbetreffende zorg. Aanleveren op locatieniveau betekent dat de patiënt inzicht krijgt in de gegevens van de  werkelijke situatie. Ook andere afnemers van de data (bijvoorbeeld websites als ZorgkaartNederland.nl, maar ook onderzoekers en toezichthouders) baseren zich zo op representatieve gegevens. Heeft u vragen over het aanleveren op locatieniveau? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

8. Ik heb een vraag over de portal waar ik de gegevens aanlever.

Neemt u met (technische) vragen over de portal contact op met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

9. Ik twijfel of ik (als zorgaanbieder) moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.

Iedere zorgaanbieder die de zorg zoals genoemd op de Transparantiekalender levert is, verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens terwijl u de genoemde zorg niet levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met ons op via e-mail. Zet u in de e-mail het referentienummer van de brief die u van ons ontving met de reden waarom u denkt dat u niet hoeft aan te leveren.

Wijzigingen

10. Hoe geef ik wijzigingen door en waarom is dit belangrijk?

Wilt u wijzigingen doorgeven over de geleverde zorg of zijn uw NAW-gegevens onlangs veranderd? Mail uw wijzigingen over in 2020 geleverde zorg naar opendata@zinl.nl. Vermeld daarbij altijd duidelijk de naam van uw instelling, uw kvk-nummer en uw contactgegevens. Voor vragen kunt ons ook altijd tijdens kantooruren bellen op 020-797 89 20.

Waarom wijzigingen doorgeven? U kunt bij het Zorginstituut nagaan op welke wijze u als zorgaanbieder geregistreerd staat (o.a. NAW gegevens, kvk-nummer(s) en welke kwaliteitsgegevens wij verwachten van u als zorgaanbieder). Geeft u wijzigingen niet door dan kan het zijn dat het Zorginstituut u (wellicht onterecht) aanschrijft en/of kan het Zorginstituut een signaal afgeven omdat u geen kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd. 

11. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd, zijn geaccordeerd door uw Raad van Bestuur en gepubliceerd in de openbare database. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

Problemen

12. Wat zijn de consequenties van niet aanleveren?

Het kan zijn dat het Zorginstituut uw kwaliteitsgegevens niet op tijd ontvangt, om wat voor reden dan ook. Wij sturen u dan een brief met de boodschap dat het Zorginstituut een signaal kan afgeven aan de NZa. U bent namelijk verplicht om uw kwaliteitsgegevens aan te leveren. De NZa houdt hierop toezicht (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg). Als uw instelling niet aan de verplichting voldoet, kan de NZa handhavend optreden. Bijvoorbeeld door het opleggen van een aanwijzing/last onder dwangsom.

13. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt. 

Neemt u hiervoor contact op met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

14. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met  uw brancheorganisatie. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via de portal van uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de portal waar de gegevens worden aangeleverd, is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

15. Wat zijn de wijzigingen voor de Transparantiekalender verslagjaar 2020?

In oktober 2020 zijn een aantal gewijzigde gidsen aangeleverd bij het Zorginstituut. Deze gidsen staan met de betreffende wijziging vermeld in het document Wijzigingen indicatorsets MSZ verslagjaar 2020. Voor een aantal sets heeft dit tevens gevolgen voor de Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2020. In het document Wijzigingen Transparantiekalender verslagjaar 2019–2020 staan deze aanpassingen vermeld.

 

Achtergrondinformatie

Doorontwikkeling indicatoren

Partijen in de zorg (cliënten, zorgaanbieders en zorginkopers) zijn samen verantwoordelijk voor het maken van afspraken over goede zorg en gegevensuitwisseling, het implementeren van deze afspraken in de zorgpraktijk en het meten en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg kunnen de partijen vervolgens weer benutten om de afspraken over goede zorg en gegevensuitwisseling aan te scherpen.

Samenwerkingsafspraken transparante kwaliteitsinformatie Medisch-specialistische zorg

Instellingen voor medisch-specialistische zorg zijn sinds 2014 wettelijk verplicht kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut aan te leveren. Op 31 januari 2019 is de overeenkomst met afspraken over de methode en afstemming voor de aanlevering van kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland getekend. Deze overeenkomst gaat in met terugwerkende kracht vanaf 4 oktober 2018. In de Samenwerkingsafspraken hebben de koepelpartijen vastgelegd wie, wat, wanneer moet doen. Ook staat hierin hoe de jaarlijkse vernieuwing van indicatoren vorm moet krijgen.

Toetsingskader

Het Zorginstituut stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten. De partijen in de zorg (organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze kwaliteitsproducten. Als zij een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard of meetinstrument aan het Zorginstituut aanbieden, beoordeelt het Zorginstituut aan de hand van de criteria uit het Toetsingskader of dit product opgenomen kan worden in het Register.

Datakwaliteit

In de Rapportage Datakwaliteit verslagjaar 2018 staan de bevindingen van het Zorginstituut m.b.t. de datakwaliteit van de aangeleverde kwaliteitsgegevens (verslagjaar 2018, aangeleverd in mei 2019) door instellingen die medisch-specialistische zorg leveren.

Heeft u verbeteringen of opmerkingen over de (huidige) meetinstrumenten dan verwijzen wij u naar uw branchevereniging.

Contact

Gegevensmakelaars

Zorginstituut Nederland

opendata@zinl.nl, 020-797 89 20

Brancheorganisaties

  • Academische ziekenhuizen: NFU
  • Andere ziekenhuizen: NVZ
  • Zelfstandige Behandelcentra: ZKN

Documenten

De ingepakte bestanden zijn vanwege overheidsrichtlijnen gecomprimeerd met 7-Zip, een gratis open source-programma. U hebt dit programma nodig (of bijvoorbeeld Winzip) om de bestanden uit te pakken.