Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000151
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over verpleeghuiszorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In het 'Handboek Indicatoren verpleeghuiszorg' worden de kwaliteitsindicatoren toegelicht en worden meetinstructies gegeven. In dit handboek staat tevens welke gegevens bedoeld zijn voor openbaarmaking. U kunt deze data bekijken en downloaden via Openbare data verpleeghuiszorg.

Let op: behalve Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren moeten ook Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren worden aangeleverd.

Indicatoren

 • 2 Percentage cliënten/cliëntenvertegenwoordigers dat deze instelling aanbeveelt aan vrienden en familie INID010009

 • 3 Zijn van deze locatie realtime cliëntervaringen online beschikbaar? INID010010

 • 3.1 Via welke URL zijn realtime cliëntervaringen te bekijken? INID010011

 • 4 Gebruik van informatiebronnen over: zorgproblemen INID010012

  Subindicatoren
 • 5 Gebruik van informatiebronnen over: clientervaringsonderzoek INID010013

  Subindicatoren
 • 6 Gebruik van informatiebronnen over: vrijwilligers en/of mantelzorgers tevredenheid onderzoek INID010014

  Subindicatoren
 • 7 Gebruik van informatiebronnen over: medewerkers tevredenheid onderzoek INID010015

  Subindicatoren
 • 8 Gebruik van informatiebronnen over: medezeggenschapsraad zorgverleners INID010016

  Subindicatoren
 • 9 Gebruik van informatiebronnen over: registratie van genoten scholing per medewerker INID010017

  Subindicatoren
 • 10 Gebruik van informatiebronnen over: interne audits INID010018

  Subindicatoren
 • 11 Gebruik van informatiebronnen over: (bijna) fout meldingen/ incidentmeldingen INID010019

  Subindicatoren
 • 12 Gebruik van informatiebronnen over: meldingen van calamiteiten INID010020

  Subindicatoren
 • 13 Gebruik van informatiebronnen over: externe audits tbv certificering of keurmerk INID010021

  Subindicatoren
 • 14 Hoeveel cliënten hebben de afgelopen 30 dagen continu psychofarmaca gebruikt? INID010022

 • 15 Wordt het gebruik van “zo nodig” psychofarmaca structureel geëvalueerd? INID010023

 • 16 Wat is het % cliënten bij wie in de afgelopen 30 dagen een vrijheidsbeperkende maatregel (M&M) is toegepast? INID010024

 • 17 Is bij alle cliënten bij wie in de afgelopen 30 dagen een middel of maatregel is getroffen, deze maatregel geëvalueerd? INID010025

 • 18 Vindt een twee jaarlijkse audit infectiepreventie en hygiëne beleid plaats? INID010026

 • 19 Indien er een aanpassing is geweest in doelgroep, gebouw of organisatiestructuur: is er dan een aanpassing van de RI&E geweest? INID010027

 • 20 Indien er geen aanpassing is geweest in doelgroep, gebouw of organisatiestructuur: is de RI&E dan ouder dan 5 jaar? INID010028

 • 21 Worden mondzorgproblemen in het zorgleefplan gesignaleerd? INID010029

 • 22 Is binnen 6 weken na opname de mondgezondheid beoordeeld door een tandarts en is dit vastgelegd in het cliëntdossier? INID010030

 • 23 Is het mondzorgbeleid schriftelijk vastgelegd? INID010031

 • 24 Is de multidisciplinaire richtlijn Mondzorg (samengevat) beschikbaar voor alle zorgmedewerkers? INID010032

 • 25 Is mondzorg een terugkerend onderdeel van het scholingsplan? INID010033

 • 26 Is er een aandachtsvelder mondzorg? INID010034

 • 27 Is de verantwoordelijkheid voor het toezien op het nakomen van professionele mondzorg interventies vastgelegd? INID010035

 • 28 Toelichting door organisatie op de kwaliteitsinformatie INID010067

Betrokken partijen

 • Verenso (penvoerder)
 • Actiz
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • LOC
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Uit criterium 1 blijkt dat alle relevante partijen betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het meetinstrument. Er zijn geen partjien die van betrokkenheid hebben afgezien. Uit criterium 2 is duidelijk dat alle partijen het meetinstrument gezamenlijk voordragen. Er zijn geen partijen die bezwaar hebben tegen de indiening. Uit criterium 3 blijkt dat de werkinstructie meegeleverd is waarin duidelijk wordt hoe het meetinstrument gebruikt kan worden. De werkinstructie is het handboek Indicatoren kwaliteitskader verpleeghuiszorg verslagjaar 2021. De gegevens die vastgelegd worden volgende indicatoren in het hanbdoek zjin bestemd voor publieke informatie over de kwaliteit van de aanlevering. Criterium 4 laat zien dat de validiteit en betrouwbaarheid goed geborgd is. Er is een procesbeschrijving aanwezig over de landelijke gegevensverzameling, bewerking en doorlevering aan Zorginstituut Nederland.