Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000005
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van veneuze ziekten. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Indicatoren

 • 1 Percentage patiënten met varices, waarbij invasieve therapieën zijn gedaan en waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar voorafgaand aan de invasieve therapie en waarvan de uitslag reproduceerbaar is vastgelegd. INID004626

 • 2a Hoeveel specialisten op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum behandelen op de peildatum varices? INID000076

  Subindicatoren
 • 2b Worden op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum endovasculaire behandeltechnieken toegepast? INID004638

 • 2c Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: INID004639

  Subindicatoren
 • 3a Voert uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum invasieve therapieën uit bij patiënten met spataderen waarvan de VCSS-score (digitaal) reproduceerbaar geregistreerd is, voorafgaand aan de invasieve therapie? Ja/Nee INID004640

 • 3b Inschatting percentage invasieve therapieën bij patiënten met spataderen waarvan de VCSS-score (digitaal) reproduceerbaar geregistreerd is, voorafgaand aan de invasieve therapie INID004641

 • 5 Biedt uw locatie de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen? INID004642

 • 5 Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelinge informatie, voorafgaand aan de behandeling schriftelijke en/of digitale informatie over: behandelmethode, het verwachte resultaat (kans van slagen), kans op complicaties en type complicatie, nazorg (controles, eventuele thuiszorg of fysiotherapie), preventie en therapietrouw, contactgegevens voor vragen tijdens en buiten kantooruren? INID004643

 • 6 Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek? INID004644

 • 7 Heeft uw behandelaar 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaarheid voor spoedeisende vragen voor patiënten geregeld? INID004645

 • 8 Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam? INID004646

 • 9 Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan? INID004647

 • 10 Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update? INID004648

  Subindicatoren
 • 11 Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? INID004649

  Subindicatoren
 • 12.a Wordt er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum aantoonbaar gebruik gemaakt van een complicatieregistratiesysteem voor de veneuze behandelingen die uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum uitvoert (benoemd onder vraag 2C)? INID004650

 • 12.b Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire vaatbespreking besproken? INID004651

 • 12.c Zo ja, hoeveel keer per jaar worden deze in de bespreking besproken? INID004652

 • 12.d Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen (of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)? INID004653

 • 13 Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd door, of onder supervisie van een interventieradioloog en/of een vaatchirurg? INID004654

 • 14a Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? INID004655

  Subindicatoren
 • 14b Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? INID004656

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.