Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000005

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van veneuze ziekten. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

Indicatoren

 • 1 Percentage patiënten met veneuze ziekten waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar voorafgaand aan de behandeling. INID009255

 • 2a Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg, met in elk geval dermatoloog én (vaat)chirurg, op uw locatie voor patiënten met oppervlakkige veneuze ziekten? INID009256

 • 2a Biedt uw locatie de volgende behandelingen aan en hoe vaak (voor F zwachtelen en G therapeutische elastische kous alleen indien mogelijk aantallen aanleveren) zijn deze uitgevoerd in het verslagjaar? INID009258

  Subindicatoren
 • 2b Welke medisch specialisten behandelen oppervlakkige veneuze ziekten? INID009257

  Subindicatoren
 • 2b Biedt uw locatie de volgende interventies aan bij patiënten met chronisch diep veneuze ziekten en hoe vaak zijn deze uitgevoerd in het verslagjaar: INID009261

  Subindicatoren
 • 2c Biedt uw locatie de volgende behandelingen aan bij patiënten met acuut diep veneuze ziekten en hoe vaak zijn deze uitgevoerd in het verslagjaar: INID009262

  Subindicatoren
 • 2d Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg, met in elk gevalinterventieradioloog, dermatoloog én (vaat)chirurg), op uw locatie voor patiënten met diep veneuze ziekten? INID012286

 • 2e Welke medisch specialisten behandelen diep veneuze ziekten? INID009260

  Subindicatoren
 • 3a Scoort uw /locatie de ernst van veneuze pathologie middels een kwantitatieve klinische score? INID009263

 • 3b Welke kwantitatieve klinische score gebruikt u? INID009264

  Subindicatoren
 • 5 Biedt uw locatie de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen? INID004642

 • 5 Voert uw locatie PROM metingen uit bij patiënten die behandeld zijn voor veneuze ziekten? INID012331

 • 6 Binnen maximaal hoeveel dagen na het eerste bezoek van de patiënt aan de locatie wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan? INID009265

 • 6 Over welke onderwerpen wordt aan iedere patiënt aanvullend op de mondelinge informatie schriftelijk en/of digitaal informatiemateriaal aangereikt, voorafgaand aan de behandeling? INID012329

  Subindicatoren
 • 7 Hoe is de kwaliteit op uw locatie gewaarborgd? INID009266

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgidssjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.